Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 47. část

 

 

Stalo se před 350 lety:
Kniha urburní neb gruntovní

(Hostivický měsíčník 2/2012)

 

V roce 1662, tedy před 350 lety, sepsal turnovský měšťan Tobiáš Rovenský, úředník Františka Adama Eusebia Žďárského ze Žďáru, urburní neboli gruntovní knihu (urbář) Červenoújezdského a Kladenského panství, k němuž patřily i Hostivice, Litovice, Jeneček a Břve. Úvod vysvětlující důvody pořízení knihy zní doslovně takto (v původním pravopisu):

 

 

Kniha Urburni aneb Gruntovni a Poržadna Sprava o Panstwi J. W. Hrab. M. Kladenskem a Čzerweno Augezdeczkem. Za Wzacztneho Štiastneho panowani J. M. Vysocze Urozeneho Hraběte a Pana Pana Františka Adama Eusebiusa S Rzimske Rziše Hrabiete Ze Žďaru, Pana na Kladnie, Czervenem Augezdczy, Wytzyzych a Gettesdorfě, J. M. Rzim. Czýsarže, Uherskeho a Čzeskeho krale, Slawných Saudúw Dworskeho a Komorniho RaddyKral. Čzeském a Wšech Pržipadnostech, czo ktomu obogimu Panstwi naleži. Jako PržednieZamku Kladenskem Piwowaru, Chmelniczech, Dworžich, owczýných, Polých prži Dworžich, Lúkach, Zahradach, Štiepniczých, Rybniczých, Mlejných, o Lesých, o Collaturach. Tež czo gest se dúchodúw stalech Peniežytých, obylnych, Húsí Krmných, Kapaúnúv, Slepicz, Kuržat, Wagecz aurocznych ztýchž Panstvwi schazýwalo, A Kdyby Wšickni Gruntowé osazeny byly, geštie by tak gako pržedešlých Leth Wýchazelo, gako take gakými Robotami Wrchnosti Lyde poddani powini gsau. Naposledy s kterymi okolnými Pany sausedy to oboge Panstwi a W Kterych Mistech mezugiPoržadnost uwedená. Praczy Tobiáše Rowenského, Sauseda Miesta Turnowa nad Jizerau, Letha Panie 1662.

 

Předložený text je při pozorném čtení srozumitelný, takže jen vysvětlím, že jako štěpnice se označovaly ovocné sady či zahrady a kapoun je vykastrovaný kohout.

Urbář vznikl ve snaze obnovit prosperitu panství zpustlého v hrůzách třicetileté války. Stará purkrechtní kniha Červenoújezdského panství, do které se zapisovaly údaje o vlastnictví jednotlivých statků (gruntů a chalup, které se od gruntů lišily hlavně tím, že k nim patřilo méně polí), vznikla v roce 1610 a zápisy v ní jsou dovedeny do roku 1631. Poté si vrchnost dlouhá léta vlastnictví nezapisovala, až v roce 1657 sestavil panský úředník Matyáš Pohořský novou purkrechtní knihu. Když se po něm stal písařem Tobiáš Rovenský, neměl pro práci svého předchůdce žádná pochvalná slova a prakticky u každého statku doplnil či opravil zapomenuté záznamy o dluzích či jiných změnách týkajících se jednotlivých usedlostí a v roce 1661 raději založil novou purkrechtní knihu. Na tuto práci navázal v roce 1662 sestavením urbáře, tedy přehledu, kde má vrchnost jaký majetek a kolik má kdo odvádět daní a jakou má robotní povinnost. Nachází se zde i slovní popis hranic mezi vesnicemi. Je to nejstarší známý urbář týkající se vsí tvořících nynější Hostivici. V témže roce vznikl i nejstarší dochovaný „seznam obyvatel“ nazvaný „Řízení dětí otců živých a sirotků na panství J. V. H. M. Kladenském a Červeno Újezdeckém obnovená v létu Páně 1662“. Obsahoval tak málo jmen, že si z něj většinu údajů ocitujeme v některém z příštích pokračování seriálu.

Obě panství – Kladenské a Červenoújezdské – v té době držel jeden majitel. Když bylo v rodu Žďárských ze Žďáru více mužských potomků, rozdělovali si panství mezi sebe, když jich ubývalo, majetek se soustředil do rukou jediného majitele, až Františkem Adamem Eusebiem, který si nechal sestavit urbář, jemuž je věnován tento článek, rod vymřel. Obě panství se dělila celkem na čtyři rychty. Podle urbáře patřilo ke kladenské rychtě Městečko Kladno a vsi Újezdec, Cvrčovice, Olšany, Stehelčeves, Hnidousy, Motyčín, Saky, Žižice, Kamenice, Pohořice, Podol, Pozdeň a Kroučová, k dobrské rychtě Dolejší Dobrá, Hořejší Dobrá (nyní se obě vsi dohromady nazývají Velká Dobrá), Doksy, Družec, Kyšice, Kročehlavy, Hořejší a Dolejší (nyní Velké a Malé) Přítočno a Hřebeč, k červenoújezdecké rychtě Červený Újezdec (nyní Červený Újezd), pustá Rymáň, Svárov, Podkozí, Libečov, Dolejší Ptice, Nučice a Tachlovice a k hostivické rychtě Hostivice, Hradiště (tehdy z něj zbýval jen obnovený mlýn, který dnes známe jako Peterkův), Zličín, Sobín, Řepy, Litovice, Jeneček, Jeneč a Břve. Je zajímavé, že v jiných knihách z této doby nebyly vsi přiřazeny vždy ke stejným rychtám.

Hospodáři na poddanských statcích v té době odváděli peněžní daně dvakrát ročně – v dubnu (úrok svatojiřský) a v říjnu (úrok svatohavelský). Kromě toho náležely vrchnosti i naturální dávky slepic, kuřat a vajec. Urbář zapisuje ideální stav platný před válkou, který nepochybně nebyl naplňován, protože řada usedlostí byla pustých. Z Hostivice se mělo odvádět 45 kop 34 grošů úroku svatojiřského a 46 kop 4 groše úroku svatohavelského, 83 úročních slepic, 1 úroční kuře a 9 kop úročních vajec. Litovičtí hospodáři měli předepsáno celkem 16 kop 5 grošů úroku svatojiřského, 16 kop 25 grošů úroku svatohavelského, 40 úročních slepic, 5 úročních kuřat a 3 kopy a 20 kusů úročních vajec. Pro Jeneček uvádí urbář po 7 kopách 6 groších úroku svatojiřského i svatohavelského, 20 úročních slepic a 20 úročních vajec. Od hospodářů ze Břvů očekávala vrchnost 3 kopy 33 grošů svatojiřského úroku, 7 kop 3 groše svatohavelského úroku, 29 úročních slepic a 1 kopu úročních vajec.

Zajímavý je rozpis robot v době žní. Zatímco v Hostivici, v Jenečku a na Břvích nejsou zapsány, litovičtí měli odvést celkem 42 dnů roboty ročně. Možná je to proto, že Litovice nepatřily až do třicetileté války k Červenoújezdskému panství a měly jinou vrchnost, od které Žďárští převzali starší rozpis daní a robot. Litovičtí tak měli v té době předepsánu robotu jako jediní z celé hostivické rychty.

V Hostivici se v této době nacházelo 18 gruntů a chalup, z nichž 9 bylo pustých a jeden se stal (dočasně) svobodným, takže nebyl zapisován do panských knih, ale do desek zemských. Panský dvůr byl „na stavení velmi spuštěný a také neohrazený“, v podobném stavu se nacházela panská stodola. Ze zbořeného ovčína zůstávaly jenom zdi. Zapsány jsou i čtyři rybníky, z nichž u některých nelze přesně určit jejich umístění: rybník Pátek (podle pozdějších map ležel mezi nynější cyklostezkou z Hostivice do Sobína a Peterkovým mlýnem), rybník nade mlýnem (snad je míněn Peterkův mlýn), rybník ve vsi Hostivici a zaniklý rybník pod Malým Jenečkem (nejspíš co dnes stojí domy družstva Zahrada). Písař zdůraznil, že se v Hostivici nachází jinopanský Rumpálovský dvůr. Na to, kdy se tento dvůr dostal do majetku panství a zda se nacházel skutečně v místech nynějšího zámku, jak předpokládají autoři stavebně historického průzkumu zámku, by mohlo přinést odpověď jen studium v deskách zemských. O kostele a faře se v urbáři píše toto:

 

 

Kostel farní ve vsi Hostivici založení památky svatého Jakuba apoštola Páně, jest velice spuštěný a opravy potřebuje. Při tom kostele nenachází se zvonů na věži žádných, byly zvony veliké na věži 3, na kostele 1 a na faře 1. Ty zvony v létu 1639 od soldátů J. M. C. pobrány byly. Fara i škola k zboření přišly.

 

Litovice tvořilo 9 gruntů (není zapsána žádná chalupa, 4 grunty byly pusté), bývalá panská krčma, pustý panský mlýn, pustá tvrz a pustý dvůr se stodolou, ovčínem a ovčárnou. Zpráva o rybnících mě uvádí do rozpaků. Podle ní se v Litovicích nacházely dva rybníky – hoření Litovský a pod ním kaprový zvaný Čekal. Již v roce 1723 na mapě hradního vodovodu je Čekal zakreslen jižně od Hostivice, na strouze mezi Kalou a Peterkovým mlýnem, ale seznam hostivických rybníků ho neuvádí. Naproti tomu se nepředpokládalo, že by se nějaký rybník nacházel mezi Litovickým rybníkem a Husovým náměstím, jak naznačuje tento popis. Pod tvrzí ležely sádky na živé vodě.

V Jenečku zná urbář pouze tři grunty, z toho dva pusté.

Na Břvích nebyl žádný ze tří gruntů pustý, ale totéž nelze říct o tvrzi a ovčínu. Rybníky jsou zaznamenány čtyři: Břevský při krčmě, Kala aneb Kalský, Nekejcov a potěrní Čížek nad Kalským. Zde nemáme větší problémy s určením: dva rybníky ještě existují, Nekejcov se nacházel směrem k Sobínu (nyní je jeho bývalá plocha zalesněna) a Čížek si troufám umístit do Bažantnice jižně od Kaly, kde cesta prochází po bývalé hrázi a kde je rybník zakreslen na pozdější mapě I. vojenského mapování.

U jednotlivých vsí nenalézáme zprávy o lesích, ale souhrnná zpráva uvádí, že mj. u Hostivice a u Litovic se nacházejí porostliny.

Toto letmé seznámení s urbářem zakončím přehledem, kdy se zde slavila v 17. století posvícení: v Hostivici a v Jenečku v neděli po svatém Jakubu, v Litovicích druhou neděli po svatém Václavu a na Břvích v neděli po Matce Boží Sněžné.

Urbář Kladenského a Červenoújezdeckého panství z roku 1662 je uložen v Národním archivu ve fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha – Knihy pod inv. č. 29 a jeho opis v oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze pod sign. XXIII D 203. Přepis vybraných částí urbáře je zařazen jako svazek č. 6 řady E Pramenů k hostivické historii na webu Hostivické historie, výhledově se připravuje i zveřejnění úplného přepisu tohoto urbáře.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 47. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003