Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 48. část

 

 

Stalo se před 30 lety:
Sdružený socialistický závazek

(Hostivický měsíčník 3/2012)

 

Náš „nekonečný“ seriál připomínající různá „kulatá“ výročí z hostivické historie se zabývá velmi starými událostmi, ale i celkem nedávným děním. Ve 48. pokračování představíme dokument, který schválil MěNV Hostivice na plenárním zasedání 10. prosince 1981 a který platil po celý rok 1982, tedy před pouhými 30 lety:

 

 

Sdružený socialistický závazek Městského národního výboru Hostivice na rok 1982

 

I. Oblast ekonomicko sociální

Za účinné pomoci celého širokého aktivu Národního výboru, společenských a zájmových organizací v městě a místních závodů dále věnovat trvalou pozornost sociálnímu programu, zabezpečování služeb občanům a zlepšování životního prostředí – zejména:

-                 Dále stabilizovat rozsah obchodní sítě se současným zkvalitněním v oblasti sortimentu a kulturnosti prostředí především v souvislosti s otevřením nákupního střediska na Husově náměstí.

-                 Zvýšit kontrolu na dodržování základních norem a předpisů v oblasti ochrany zákazníka v obchodu a pohostinství.

-                 Ve spolupráci se složkami Národní fronty zkušebně zahájit v roce 1982 pravidelné trhy.

-                 V péči o přestárlé občany budeme nadále věnovat pozornost pečovatelské službě a výpomoci v sociálních případech.

 

II. V oblasti ideově výchovné činnosti a politicko-organizátorské práce

Politicko-výchovná práce je významnou součástí společenského života v podmínkách socialistické výstavby, která bude v plánovaném rozsahu zabezpečována a provozována na všech úsecích veřejného života.

-                 Vědomi si politické odpovědnosti za tuto oblast zaměříme spolu se střediskovým kulturním zařízením naše úsilí na zajišťování kulturního a společenského života ve městě plněním úkolů Jednotného plánu kulturně-výchovné činnosti na rok 1982. Bude vytvářet podmínky pro rozvoj kulturně-výchovné práce v souvislosti se znovuotevřením Dělnického domu po jeho rekonstrukci. Bude účelně koordinovat kulturně-výchovnou činnost všech složek NF ve městě k zabezpečování hlavních cílů kulturní politiky KSČ. K tomu bude využito především těchto nejdůležitějších výročí a akcí:

-                 34. výročí vítězství pracujícího lidu

-                 oslavy Mezinárodního dne žen

-                 oslavy Mezinárodního dne dětí

-                 40. výročí vyhlazení Lidic

-                 okresní mírová a dožínková slavnost

-                 oslavy 65. výročí VŘSR

-                 Hostivický rozhlasový týdeník a Hostivický měsíčník zaměří svoje redakční plány v roce 1982 výrazněji k tématice kulturně-politických tradic našeho města v souvislosti s 55. výročím dokončení stavby Dělnického domu, v souvislosti s 90. výročím vzniku Sokola v Hostivici a s 50. výročím založení pěveckého spolku Bendl.

Oba místní sdělovací prostředky budou informovat hostivickou veřejnost o průběhu plnění volebního programu NF, o plnění socialistického závazku obce, o práci orgánů MěNV a o všech aktuálních problémech života našeho města.

-                 Místní lidová knihovna se k prohloubení kulturně-politického vědomí občanů našeho města zaměří v roce 1982 na propagaci socialistické literatury a odkazu nejvýznamnějších klasiků naší i světové literatury. K tomu využije příležitostí všech nejvýznamnějších kulturně-politických výročí roku 1982.

 

III. Oblast investiční politiky – akce „Z“

1.        Začít výstavbu mateřské školy pro 120 dětí

2.        Pokračovat v budování oddílné kanalizace

3.        Zpracovat projektovou dokumentaci na trafostanici pro nákupní středisko

4.        Zpracovat předprojektovou dokumentaci na trafostanici pro mateřskou školu

5.        Zahájit předprojektovou dokumentaci pro výstavbu Domu služeb

V neinvestiční části akce „Z“

-                 začít s úpravou parku u Litovického rybníka

-                 pokračovat s budováním bezprašných chodníků podle harmonogramu komise výstavby

-                 pokračovat s obnovou a výsadbou zeleně v celkovém nákladu 35 000 Kčs

 

IV. Vyhodnocení závazku

1.        Tento závazek bude vyhodnocen na společném zasedání MěstNV a NF.

2.        V rámci tohoto závazku budou vyhodnoceny a odměněny:

a)        nejlepší Občanské výbory:

I. místo                    5 000 Kčs

II. místo                   3 000 Kčs

III. místo                  2 000 Kčs

b)        nejlepší společenské organizace:

I. místo                    2 500 Kčs

II. místo                   1 500 Kčs

III. místo                  1 000 Kčs

c)    nejlepší brigádníci v celkové výši 1 500 Kčs.

 

K zajištění úkolů projednáme účast jednotlivých závodů, organizací NF a ostatních občanů formou dobrovolných brigád.

Tímto celoměstským závazkem chceme výrazně přispět k dalšímu úspěšnému rozvoji našeho města – přispět k zvyšování životní úrovně našich občanů na všech úsecích společného života.

 

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 48. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003