Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 50. část

 

 

Stalo se před 80 lety:
Ochranné pásmo letiště Ruzyně

(Hostivický měsíčník 6/2012)

 

Když bylo rozhodnuto o výstavbě nového letiště u Ruzyně, začaly se Státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím a ministerstvo veřejných prací zabývat ochranou plochy letiště, ale i okolí. K tomu byl vypracován i přehledný regulační a zastavovací plán pro území civilního letiště v Ruzyni a obcích okolních, který byl schválen v únoru 1932, před 80 lety. Kromě vlastní plochy letiště obsahoval i vymezení důležitých silnic – pražského okruhu a nové karlovarské silnice, nejspíše velmi blízko místům, kde byly skutečně o mnoho desetiletí později vybudovány.

Ministerstvo veřejných prací bylo tehdy majitelem a podnikatelem státního letiště v Ruzyni a při omezování výstavby v okolí letiště naráželo na to, že tehdejší předpisy neupravovaly, do jaké vzdálenosti od hranic letiště je třeba považovat povolování staveb za nebezpečné. Ministerstvo při argumentaci využilo mezinárodní smlouvu o úpravě letectví z roku 1919, která se však zabývala hlavně bezpečností letců, a odvodilo z ní, že ohrožené pásmo je do 500 metrů od hranic letiště. Tato argumentace by však neobstála sama o sobě, proto k odůvodnění zákazu staveb bylo využito této formulace: „Dle důvodové zprávy jest sice hlavním účelem potvrzeného plánu zabezpečiti nezastavitelnost území určeného pro budoucí civilní letiště, ale tato nezastavitelnost má svou vlastní příčinu nikoli jen v existenci civilního letiště, nýbrž hlavně v té okolnosti, že toto území jest ode všech zastavěných částí okolních obcí i značně vzdáleno a pro zastavění se nehodí.“ Není asi překvapením, že dosud stavebně nezajímavé pozemky získaly na hodnotě a majitelům se s pomocí jednotlivých obecních úřadů dařilo umístit zde stavby před vydáním regulačního plánu, který to zakazoval. Státní regulační komise ve svém rozhodnutí dlouze zdůvodnila, že takto umístěné domy nejsou důvodem pro to, aby bylo umožněno umístění dalších staveb. Ministerstvo samo v počáteční fázi poněkud podcenilo návrh regulačních podmínek a při závěrečném schvalování je bylo třeba upravit, protože by znemožňovaly i výstavbu některých zařízení nezbytných pro provoz letiště a staveb zázemí.

Návrh regulačního plánu, který stanovil nezastavitelnost části katastrálních území Ruzyně, Kněževsi, Hostivice, Přední Kopaniny a Prahy XVIII (Liboce), se samozřejmě setkal s námitkami vlastníků pozemků. Z Hostivice podali námitky V. Kozák, František Kubr, František Šafařík a správa státních statků v Jenči, které byly zamítnuty, stejně jako námitky stěžovatelů z ostatních obcí. Zajímavé je odůvodnění, proč byla zamítnuta připomínka F. Kubra, že podle názoru odborníků je výměra letiště dostatečná a nezastavitelný pás je zbytečný. Komise konstatovala, že „v této otázce může býti jedině směrodatný názor stavebníka a podnikatele letiště, jakož i úřadu, který projekt letiště schvaluje a k provedení připouští, t. j. názor ministerstva veřejných prací.“

Provoz letiště v Ruzyni byl zahájen v roce 1937, tedy před 75 lety.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 50. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003