Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 51. část

 

 

Stalo se před 140 lety:
Závody žacích strojů v Hostivici

(Hostivický měsíčník 7–8/2012)

 

V červenci 1872 zaplavily noviny inzeráty zvoucí na významnou událost konanou v Hostivici, která ani přes svůj význam nezůstala zachována v místní paměti. Naštěstí nám ji připomínají staré noviny. Inzerát, který vyšel například 28. července 1872 v Pražském denníku, zněl doslovně takto (s vynecháním jízdního řádu):

 

 

Pozvání

P. T. pány hospodáře, znalce a veškeré přátele rolnictví zveme tímto uctivě k účastenství na mezinárodní závodění se žacími stroji, které se odbývá na velkostatku Jeho Veličenstva císaře Ferdinanda v Hostivicích u Prahy ve středu dne 31. t. m. z rána počíná a následující dni potrvá.

Vstupní lístky po 50 kr., pak lístky pro celou dobu závodění platící po 1 zl. 50 kr. lze dostati až do 30. t. m. v písárně výboru číslo 799-II. 2. patro sv. Václavské náměstí a ode dne zahájení u vchodu na závodiště.

K dopravení pánů účastníků a hostů lze použíti následovních vlaků na stanici hostivickou.

[...]

Změny a přídavky k tomuto programu vyhlásí se návěstím na rozích.

V Praze dne 24. července 1872

Dr. Jos. šl. Lumbe, starosta výboru pro závodění se žacími stroji

W. Bedř. baron Riese-Stallburg, předseda kuratoria c. k. vlasten. hosp. spol.

Bernh. Eichmann, zpravodaj komitétu

 

Dne 2. srpna 1872 psal Pražský denník takto:

 

 

Závodění žacích strojů. Včerejšího dne navštívil také pan místodržitel baron Koller pole u Hostivic, kde se zkoušky se žacími stroji dějí, prodlel zde dvě hodiny a byl přítomen práci konané s jednotlivými stroji, jakož i se strojem, který ministerium orby zaslalo. Když pan místodržitel pole opouštěl, děkoval mu pan baron Riese-Stallburg za péči, již polnímu hospodářství prokázal, ostatní pak hosté provolali panu místodržiteli trojnásobné „sláva“. Toho dne závodilo v žetí 13 strojů zapřažených voly, jimž bylo vykázáno pod půl jitra. Při tom se obzvláště vyznamenaly stroje M. Hofherra z Vídně a stroj „Champion“ firmy Stone a Lithalla na Smíchově.

 

O den později referoval Pražský denník v příloze Hospodářská besídka podrobněji:

 

 

Závodění žacích strojů v Hostivicích.

Ve středu zkoušely se na hostivickém panství J. Vel. císaře Ferdinanda žací stroje, jichž se v Rakousku posud neobyčejný počet sešel. Pozemek k tomu ustanoveny měl pod 50 jiter nejkrásnější pšenice a jest v ouplné rovině. Podnět k tomuto závodění zadal výbor zastupující rozpuštěnou vlast.-hospodářskou společnost.

Hned záhy z rána přivezl ranní vlak sta oučastníků z Prahy do Hostivic a brzy přijel i druhý vlak. Četní polní hospodáři, hospodářští ouředníci skoro ze všech končin Čech, ano i z jiných zemí a velké množství velkostatkářů, členové zemského výboru, dvorní rada a policejní ředitel p. Marx, pan místodržitelský rada rytíř Adda a pan baron Riese-Stallburg co předseda tohoto podniku byli přítomni.

Na místě vykázaném byly pro potah a stroje zřízeny baráky, okrášlené prapory a chvoji, pro hosty byly přichystány stánky i restaurace. Pole byla vyznačena prapory všelikých barev. Pro každý stroj bylo jedno jitro výsevku k požetí vykázáno. Rozhodčí soud sestával z 32 osob. Odměny záležely pro koňský potah v zlaté státní medaili se 40 dukáty a v stříbrné medaili s 20 dukáty, pro potah s voly v stříbrné státní medaili se 40 dukáty a v stříbrné medaili s 20 dukáty.

Zprvu přihlásilo se 28 strojů, z těch bylo však 6 odmrštěno. Od c. k. ministerium orby zaslaný žací stroj, který sám obili skládá a do snopů váže, nezávodil s ostatními.

Závodění počalo o půl deváté hodině ráno se strojem Burdíkovým, jež patří bratřím Hankeovym v Nové KošiciSasích, a se strojem firmy Wood z Nového Yorku. Poslednější stroj pracoval dosti čistě, zabírá daleko, odhazuje však obilí na malou vzdálenost, takže některé klasoví přijde pod koňská kopyta. Stroj ten je řetězový, avšak někdy se snop pod řetěz zaplete a tím se stroj o deset minut zdrží. Saský stroj trochu z těžka chodí a nepravidelně pokládá, ostatně žne dosti dobře.

Dále vstoupil stroj „Kirbey“ páně Osbornův. Stroj má ty výhody, že nechává po sobě malé strniště a klasy daleko odhazuje, chodí lehce, jen někdy lámou se o lopatky stébla.

Stroj „Novy Pokrok“ Richarda Hrouského a syna pracuje čistě, stele mnoho a dobře obrací, jde velmi lehounce, váže na drobno a při silném obilí má čtyry, při slabším dvě hrabice.

Stroj „Kormik“ z Chikaga obeslaný od Friedlandra a Franka ve Vídni žal velmi pěkně, pokládal prostřední hrstě, má však trochu obtížnou soustavu.

Stroj „Burdík-Ceres“ firmy Osborne a spol. z Nového Yorku (od Schwarze a Skroupa v Praze) žne rovně, nechává strniště 4 až 6 palců vysoké, netrhá stébla, jen některé po kraji trochu přimáčkne; ostatně jde stroj pravidelně.

Samohybný žací stroj dle nejnovější soustavy „RoyalSamuelsona a spol. (zástupce Umrath a spol. v Praze) má jen 890 liber váhy a sestava jen ze čtyř kol s ouplně mosaznými ložemi. Jde pralehounce a dobře skládá, žne rovně, pohybuje se tiše a neuráží nikde klasy. Podobné vlastnosti má také stroj Hofherrův z Vidně, nemá však sedadlo pro kočího.

Stroj „Champion“ Waltra a Wooda (zástupce Stone a Lythall) žně důkladně a stejně a pěkně pokládá, nechává strniště jen 3 až 4 palce vysoké, neuřezává klasy a nemačká kraje, netrousí stébla a dobře lze s ním zacházeti.

U stroje „Sweepstakes Harvester“ Johnsona z Nového Yorku (zástupce KlaytonSchuttleworth) lze šroubováním dělati menší neb větší hrstě, také kozlík lze zvýšiti a snížiti, dobře žne, avšak v ouzkých polních cestách je obtížné dováženi stroje.

Co se týče doby práce, vyznačily se stroje „Burdík-Ceres“ a „Champion“ nejkratším časem, neboť požaly za hodinu, do níž ještě tři minuty scházely, celé jitro výsevku. Závodění bylo dopoledne přerušeno náhlým deštěm, odpoledne se však zase vyjasnilo a ve 3 hodiny se v žetí pokračovalo.

 

Závěrečná zpráva Pražského denníku pochází ze 4. srpna:

 

 

Závodění žacích strojů u Hostivic konané, skončilo v pátek odpoledne. Téhož dne navštívil závodiště pan arcivévoda Ludvík toskánský s panem místodržitelským vicepresidentem rytířem z Riegershofenu, kdež je předseda výboru pan baron Riese-Stallburg uvítal. Závodění skončilo rozdílením odměn, načež pan baron Riese-Stallburg třikráte „sláva“ císaři pánu a pak též bouřlivé „sláva“ Jeho Vel. císaři Ferdinandu, kteří podniku své podpory dopřáli, za všeobecného souhlasu pronesl. Slavnost skončena pak hostinou v hostivickém dvoře.

 

Úplnou tečkou za závody je pak zpráva Pražského denníku z 26. dubna 1873:

 

 

Šlechtomyslný dar. Při loňském závodění se žacími stroji u Hostivic obdržela anglická firma „Samuelson a spol. v Banbury“ cenu 40 dukátů. Jmenovaná firma zaslala však tuto cenu do Prahy a ustanovila ji pro ony dělníky v Čechách, kteří při pracích na polních strojích k ourazu přijdou. Kdož by se o odměnu tuto ucházeti chtěl, nechť prostřednictvím hospodářských okresních spolků zašle týkající se toho žádost kuratorium bývalé vlast.-hospodářské společnosti v Praze, a to nejdéle do konce měsíce srpna 1873.

 

Soutěž podobného významu se do Hostivice vrátila ještě v roce 1895. Tehdy šlo o soutěž secích strojů na polích patřících k litovickému dvoru…

Zpracováno s využitím starých novin zveřejněných v projektu Kramerius Národní knihovny v Praze (kramerius.nkp.cz).

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 51. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003