Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 52. část

 

 

Stalo se před 100 a 70 lety:
Dvě výročí živnostenské školy pokračovací

(Hostivický měsíčník 9/2012)

 

Na letošní rok připadají dvě výročí školy, na kterou by si již asi vzpomněl jen málokdo. Šlo o živnostenskou školu pokračovací, tedy o školu, do které docházeli učni, aby vedle znalosti řemesla získali ještě další vzdělání. Ve škole učili učitelé obecné školy a po roce 1920 i měšťanské školy. Živnostenská škola pokračovací rovněž užívala běžné školní prostory, vyučování probíhalo v době, kdy zde nebyli běžní žáci. Vznikla v roce 1912 a fungovala právě 30 let do roku 1942, kdy ji zrušily německé okupační úřady. Historii školy asi nejlépe shrnul Alois Saifrt starší ve svém zápisu do Pamětní knihy obce Hostivice v roce 1937 při výročí 25 let od založení:

 

 

Významnou událostí v obci tohoto roku bylo jubileum 25letého trvání zdejší živnostenské školy pokračovací. Již před 25 léty obec zdejší silně vzrůstala, mělať tehdy 1 600 obyvatel, z nich 50 živnostníků s 26 učni, kteří navštěvovali živnostenské školy v Unhošti, v Praze, Liboci a Břevnově. Pociťována potřeba zříditi školu v místě. Proto 18. května 1911 svolal tehdejší starosta p. Fr. Kubr schůzi interresantů za účelem zřízení školy. Pozváni následující pánové: Karel Nerad hostinský, J. Suchoradský řídící učitel, J. Vlasák obchod., Jan Kohoutek mistr obuvnický, Al. Saifrt učitel, za Litovice Mareš krejčí ze Břvů a Melcr truhlář z Litovic. Sestaven zatímní výbor z následujících pánů: Fr. Kubr jako předseda, Al. Saifrt jako jednatel, dále Jan Suchoradský, továrník Ant. Staněk, Jan Kohoutek, Karel Nerad, za Litovice Lad. Novotný, Linek rolník a Melcr truhlář. Jednatel Al. Saifrt podnikl pak veškery přípravné práce, k nimž potřebné rady a pokyny poskytl inspektor živnostenských škol architekt Bráf a ředitel Melichar v Unhošti. Podána žádost za povolení školy tehdejšímu c. k. ministerstvu ve Vídni. Povolení došlo od tehdejšího c. k. místodržitelství v Praze výnosem ze dne 27. července 1912.

S vyučováním započato 17. října 1912 v I. ročníku, do něhož zapsáno 38 učňů. Správcem školy byl ředitel Jan Suchoradský, první učitelé: Pechlát, Saifrt, Uhlík a Počkay. Prvním inspektorem byl arch. Bráf, bratr ministra Bráfa, druhým ředitel Brousek, dále inž. dr. Srbek, školní rada inž. Zach, dr. Kalivoda a vrchní školní rada Václav Hrabák. Do obvodu školy pojaty obce: Hostivice, Litovice, Břve a Sobín. Pokud místo stačí, budou přijímáni i učňové z Chýně a Jenče.

Obecní zastupitelstvo v Hostivici zavázalo se poskytovati palivo, světlo, čištění a hraditi případný schodek. Školní rada poskytla místnosti ve staré škole, kdež v I. poschodí vyučováno. Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček poskytly Kč 50 a slíbily hraditi případný schodek. Fa Staněk a Ponec školu vydatně podpořila darem Kč 100 a věnováním lamp, poněvadž z počátku vyučováno ve čtvrtek večer a v neděli dopoledne. Též okolní obce přispěly na školu až na Sobín, která po dobu trvání školy nepřispěla ani haléřem – že prý nemá učňů. Výbor školy dal zhotoviti stoly ku kreslení a rýsování. Vbrzku zavedeno vyučování denní benevolencí zdejších živnostníků. Když r. 1931 provedena nástavba II. patra nové školy a stará škola prodána, přestěhována živnostenská škola do přízemku nové školy.

Počet žactva v uplynulém 25letí byl různý. Největší byl v r. 1927 – 93 učňů, kdy otevřena paralelka pro učně zednické. Nejmenší v r. 1932–33, celkem jen 22 učňů. V r. 1914–15 v době válečné pro nedostatek nákladu škola uzavřena. V jubilejním roce 1937 bylo na škole 48 učňů, z nichž 25 % kovodělníků, většinou ze zdejší továrny Fr. Zicha a spol.

Za uplynulých 25 let působili na této škole následující učitelé: Saifrt, Pechlát, Uhlík, Počkay, Al. Geltner, Jiří Geltner, Vyleta, Klapka, Borovička, Václav Nykles, Janoušek Ferdinand a Jan Nováček. Z nich nejdéle Alois Saifrt 20 roků, Jiří Geltner 18 r. Správci školy byli: p. Jan Suchoradský, Al. Saifrt 1916–19, který r. 1919 odešel na Slovensko. Od r. 1919–26 p. Al. Geltner a po jeho pensionování opětně Al. Saifrt do r. 1937. Toho roku zvolen správcem odborný učitel Jiří Geltner.

Ve schůzi školního výboru dne 17. prosince 1927 učinil místopředseda p. Ant. Hakl návrh, aby z uspo­řeného, během 15letého trvání školy, jmění zřízena byla nadace na paměť 10letého trvání republiky. Úroků nadace, jež činiti bude Kč 20 000, užito bude ku podpoře absolventa zdejší živnostenské školy, který dále navštěvuje některou vyšší odbornou školu. Tento návrh jednohlasně výborem přijat. Vyhotovena trojmo nadační listina a schválena dne 25. srpna 1930 čís. 406854 ai 1930 zemským úřadem. Stalo se tak v době, kdy členy výboru byli: Matěj Kalina, Ant. Hakl, Jan Kohoutek, Jos. Čermák, Ant. Závora, Karel Nerad a Alois Saifrt. Jako svědkové vedle členů výboru na nadační listině podepsáni Jaroslav Najman obecní tajemník a Josef Procházka obecní strážník. Peníz nadační uložen u Městské spořitelny v Unhošti a vynculován. První požitky z nadace Kč 500 obdržel zednický učeň a žák mistrovské školy při státní průmyslové škole v Praze František Nedbal z Jenečka, druhý Zdeněk Najman též Kč 500.

 

Zrušení školy je v kronice popsáno takto:

 

 

Zdejší živnostenská škola r. 1942 zrušena. Zůstala nadace, z níž úroky udělovány absolventům této školy, kteří k dalšímu vzdělávání navštěvují některou odbornou školu v Praze. Dle stanov, které jsou trojmo zhotoveny a uloženy u okres. úřadu, zemského úřadu a místního výboru školy, po zrušení školy přijde nadace k uschování a spravování obci do té doby, dokud škola opět zřízena nebude. Z těchto důvodů odevzdal bývalý předseda školního výboru p. Ant. Hakl, stavitel knížku městské spořitelny v Unhošti znějící cirka K 25 000 se stanovami nadace a základní listinou školy proti náležitému potvrzení k uschování a spravování obci Hostivické v únoru r. 1942. Dle stanov nesmí obec kapitálu k ničemu použíti.

 

Z historie školy je k dispozici jediná fotografie, která doprovází tento článek.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 52. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003