Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 64. část

 

 

Stalo se před 435 a 430 lety:
Krajský hejtman z Hostivice

(září 2013)

 

Nebylo dosud v Hostivici nejspíš známo, že již před skoro půl tisíciletím se obyvatel Hostivice stal krajským hejtmanem. Nově zjištěným skutečnostem je věnováno další pokračování seriálu Stalo se před…

Za vlády Habsburků před třicetiletou válkou již bylo v Českém království tradičně zavedeno krajské zřízení. Království se členilo na 14 krajů (a k tomu některá území měla zvláštní postavení), Hostivice patřila do Slánského kraje. Pro každý kraj jmenoval panovník vždy dva krajské hejtmany – jednoho za panský stav a jednoho za rytířský stav. Hejtmanem se mohl stát jen šlechtic, který v daném kraji vlastnil statek a sídlil na něm. Výkon funkce trval vždy jeden rok, noví hejtmani byli jmenováni ke svátku sv. Jiří, který tehdy připadal na 23. duben (od 17. století se slaví 24. dubna). Jmenovaný hejtman nesměl funkci odmítnout a vykonával ji plně na svůj náklad bez nároku na plat. Po uplynutí roku nesměl být podle zemského zřízení znovu jmenován na následující období, i když k takovému jmenování občas došlo. K jeho úkolům patřilo zajišťování bezpečnost cest, stíhání zločinců, odbojníků a psanců, dozor nad mincí, dohled na výkon myslivosti, rozhodování čeledních sporů, ale hejtmani vykonávali i úkoly při aktivizaci armády v případě ohrožení (mustrování krajské hotovost), podíleli se na výběru berní (daní) a dalších činnostech. Významným úkolem bylo i urovnávání sporů mezi obyvateli jejich kraje.

V seznamu hejtmanů pro rok 1573/1574 je ve Slánském kraji uveden jako hejtman za rytířský stav Hendrych (Jindřich) Štampach ze Štampachu, majitel Hostivice. Byl však škrtnut a novým hejtmanem se stal Jiřík Žďárský ze Žďáru na Kladně. Změněn byl rovněž hejtman za panský stav. Není zřejmé, zda se Jindřich v tomto roce skutečně stal hejtmanem, nebo šlo pouze o neschválený návrh. O pět let později, v roce 1578, a rovněž za dalších 5 let, v roce 1583, je jmenování Jindřicha (Hendrycha) Štampacha ze Štampachu na Hostivici nepochybné. V prvním případě byl spolu s ním hejtmanem za panský stav Václav purkrabí z Donína na Bílém Újezdci (nyní zaniklé osadě u Kladna), ve druhém Mikuláš Zajíc z Házmburka na Budyni (na Litoměřicku). O konkrétní činnosti Jindřicha Štampacha ve funkci krajského hejtmana není nic známo.

Rytířský rod Štampachů pocházel původně z Loketska, kde je doložen již ve 14. století. Jindřich byl jedním z pěti synů Asmana Štampacha ze Štampachu. V mládí sloužil arciknížeti Ferdinandovi, u něhož byl postupně kraječem, číšníkem a hejtmanem nad drabanty. Zastával i funkci nejvyššího berníka. K vlastnictví Hostivice se dostal přes svoji manželku Evu ŠtampachovouÚdrče, která ji koupila v roce 1563 i se vesnicemi Hradiště a Jeneček a zaniklým dvorem Nejdek od bratrů Jana a Zdislava Bezdružických z Kolovrat, kteří jí tento majetek již dříve zastavili. Děti měl až s druhou manželkou z rodu Zejdliců ze Šenfeldu. Protože syn Jan a dcera Marie zemřeli, majetek po Jindřichovi zdědila později (snad v roce 1586 či 1587) dcera Lidmila, provdaná za Volfa z Vřesovic na Doubravské hoře, Novém hradě a Touchovicích. Pro zajímavost: i tento zeť byl krajským hejtmanem, a sice v Žateckém kraji v letech 1612/1613 a 1615/1616.

Také další z majitelů Hostivice zastávali funkci hejtmanů Slánského kraje, ale ti v Hostivici nikdy nesídlili – Hostivice byla již součástí Červenoújezdeckého panství. Gothard Florián Žďárský ze Žďáru (*1542 †16.9.1604) byl hejtmanem v letech 1596/1597, 1598/1599, 1600/1601 a 1602/1603. Majitelem Hostivice se stal nejspíše v roce 1601 (přesnější datování přinese až studium kvaternu 134 Desk zemských větších v Národním archivu). Ctibor Tiburcí Žďárský ze Žďáru na Kladně (†6.4.1615) dočasně spravoval Červenoújezdecké panství po smrti svého bratra Gotharda Floriána a hejtmanem Slánského kraje byl v letech 1581/1582, 1589/1590, 1603/1604 a 1605/1606.

Článek byl zpracován s využitím následujících pramenů:

·                Mareš Petr: Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorském období a soupis krajských hejtmanů na základě dochovaných seznamů z let 1563/1564 až 1616/1617. Národní archiv, Praha, 2009

·                Sedláček August: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl osmý: Rakovnicko a Slánsko. Praha, 1891

·                Ottův slovník naučný. Heslo Štampachové ze Štampachu (autor August Sedláček). Nalezeno na webu http://leccos.com

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 64. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003