Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 85. část

 

 

Stalo se před 100 lety:
Náměstí v Hostivici patří Mistru Janu Husovi

(HM 6/2015)

 

V létě roku 1915 žili Češi nejen událostmi „velké války“, která v té době probíhala již rok, ale i výročím 500 let od upálení Mistra Jana Husa 6. července 1415 v Kostnici. K tomuto výročí hostivický obecní výbor (tj. zastupitelstvo) pojmenoval na schůzi 25. října 1915 park na návsi jako „Husovy sady“. Žádost předložila Tělocvičná jednota Sokol Hostivice. Šlo o první oficiálně pojmenované veřejné prostranství v Hostivici, i když se hned zcela nevžilo. V roce 1919 sice název použil učitel a člen obecního zastupitelstva František Pechlát ve svém návrhu na úpravu ulic a zeleně, ale o rok později, v zápise ze schůze obecního zastupitelstva konaného 8. června 1920, na které se projednávalo vybudování pomníku padlých, se dočteme i toto: „Obč. Sláma […] táže se, která místa jsou vlastně nazývána sady Husovými. Obč. Chlupatý [tj. bývalý starosta] odpovídá, že sady Husovými míněna jest ohražená část s protějším neohraničeným velkým prostranstvím.“ Při pojmenovávání veřejných prostranství v Hostivici v roce 1931 se obecní zastupitelstvo drželo tradičního názvu sadů a náměstí pojmenovalo jako Husovo – tento název platí beze změny až do současnosti.

Připomínka Mistra Jana Husa se na přelomu 19. a 20. století stala stabilní součástí společenského života v Hostivici. Hlavním iniciátorem oslav byl zdejší Sokol, proto nijak nepřekvapí, že právě tento spolek navrhl pojmenování Husových sadů. Poprvé si Sokol připomněl kostnického mučedníka 6. července 1897 po cvičení přednáškou Antonína Šprunka, kterou vyslechlo 16 členů. K výročí v následujícím roce se 36 členů hostivického Sokola vypravilo na vycházku do Chýně, kde o Husovi přednášel opět Antonín Šprunk. Dne 9. července 1899 se k oslavě Husovy památky konala veřejná přednáška, na níž v tělocvičně, tj. v sálu Neradova hostince U Chmelového keře, přednášel 28 posluchačům Dr. Em. Matuš na téma „Jaký máme užitek z uctívání památky mistra Jana Husa“. V roce 1900 bylo Husovo výročí připomenuto opět vycházkou, tentokrát do Sobína, kde v hostinci pana Hrdličky přednášel o Husovi předseda vzdělávacího odboru Sokola Antonín Šprunk a ve prospěch Husova fondu byly vybrány 3 koruny 40 haléřů.

V letech 1901 až 1904 se konaly veřejné oslavy Husova výročí u zapálené hranice. První takovou oslavu popisuje sokolská kronika následovně:

 

 

Dne 5. července 1901 konána první veřejná slavnost památky Mistra Jana Husa. V tento den o 8. hod. večer shromáždilo se členstvo jednoty a odboru Nár. jed. Severo­české v místnosti spolkové u Neradů. Odtud se šlo průvodem obcí na místo, kde dělí se silnice ku Sobínu a Břvům, kde na poli br. Novotnýho zapálena hranice. Zde promluvil o památce Mistra Jana Husa br. Jar. Najman. Pak zapěny národní písně a když hranice dohořela, rozešlo se občanstvo v klidu do svých domovů.

Při této oslavě rozdal br. jednatel Ant. Šprunk více letáčků jednajících o Husovi. Za to byl ale hned přísně napomínán místním velitelem c. k. četnické stanice.

V neděli dne 7. července svolána členská schůze a dorostu, při této konána řeč s rozhovorem „O Mistru Janu Husovi a jeho době“. Rozhovor zahájil a řídil bratr Stanislav Novák z Hostivice.

 

 

V následujícím roce byla hranice zapálena na poli bratří Tomků u Jenečka a projev přednesl Ladislav Novotný ze Břvů. 6. července 1903 se hostivičtí Sokolové zúčastnili v kroji slavnosti položení základního kamene Husova pomníku v Praze na Staroměstském náměstí a večer se konala slavnost i v Hostivici – 900 až 1 000 účastníků šlo průvodem od hostivického nádraží na výšinu u Jenečka, kde u zapálené hranice zpívalo národní písně. Dřevo na hranici darovala litovická obec. Obdobnou slavností proběhly Husovy oslavy v Hostivici i v roce 1904 za účasti asi 800 lidí. Projev přednesl redaktor Železničních listů Alois Svoboda. Sokolský kronikář zapsal, že hranice tentokrát hořela na poli Ladislava Novotného u bažantnice, ale kdosi později tento údaj škrtl a uvedl, že akce se konala na Tomkově poli u Jenečka.

Od roku 1905 pořadatelé upustili od zapalování ohně. 5. července 1905 prošel průvod tvořený Sborem dobrovolných hasičů Litovice, Čtenářsko-podporujícím spolkem Hostivít (ten se podle své pamětní knihy v tomto roce zúčastnil Husovy slavnosti poprvé), odbočkou železničních zřízenců, odborem Národní jednoty severočeské, Tělocvičnou jednotou Sokol a množstvím dalších občanů od nádraží do sadů na návsi, kde o životě a památce Jana Husa promluvil Šebastián Träger z Prahy. Po zapění národních písní pokračovaly jednotlivé spolky programem ve svých spolkových místnostech. V následujícím roce se oslavy zúčastnilo asi 700 lidí a od předchozího roku se lišila tím, že bylo v sadech vystaveno ozdobené Husovo poprsí a náves osvětlovaly lampiony. 6. července 1907 se tábor lidu k Husovu výročí konal v hostinci Karla Nerada, protože obvyklý průvod byl zakázán a navíc znemožněn nepříznivým počasím. O rok později, 5. července 1908, se konala opět společná slavnost a schůze místních národních spolků v Neradově hostinci.

V roce 1909 nebyly Husovy slavnosti do sokolské kroniky vůbec zapsány, o rok později zůstal zápis o oslavě nedokončen. V roce 1911 se slavnost nekonala, protože stávkovali dělníci z továrny Staněk a Ponec a c. k. okresní hejtmanství zakázalo konání všech spolkových akcí.

Zdá se, že v posledních letech před první světovou válkou byla tradice společných Husových slavností přerušena. V roce 1912 uspořádal Sokol přednášku Antonína Uhlíka o práci a spisech Mistra Jana Husa, které se zúčastnilo 32 posluchačů – oproti několika stovkám účastníků veřejných oslav před 10 lety to byl významný pokles. V roce 1913 se obdobné přednášky zúčastnilo 59 lidí. Následující rok 1914, těsně před vypuknutím války, nejsou oslavy vůbec zaznamenány.

Pětisetleté výročí upálení Jana Husa si Sokol připomněl nejprve ve čtvrtek 15. dubna 1915 vysazením 7 lip před budovou nové školy v Hostivici (tedy nynější budovou gymnázia). V červenci 1915 byly veřejné oslavy zakázány, proto sokolská jednota uspořádala jen proslov pro členy. V roce 1917 si hostivický Sokol připomněl 25 let od svého založení a na výstavě uspořádané k této příležitosti vytvořil i koutek věnovaný Husově památce. Poslední oslava Husova výročí před zánikem rakouské monarchie proběhla 6. července 1918 přednáškou Sokola pro své členy. Padesáti účastníkům přednášel o Husovi a husitské době učitel František Pechlát.

První Husovy slavnosti po vzniku Československé republiky předčily svou návštěvností všechny předchozí akce – účast byla odhadnuta na 2 000 lidí. V Husově sadu (tj. na náměstí) přednesl profesor Řeřábek z Libně přednášku „Životem Mistra Jana Husa“ a poté se průvod odebral na výšinu nad nádražím, kde místní vojenská posádka připravila hranici, u níž byly „zapěny příležitostné písně a předneseny vzletné básně.“

Slavnosti Mistra Jana Husa probíhaly i za první republiky, ale to už je námět na jiný článek…

Článek byl zpracován s využitím knih zápisů ze schůzí hostivického zastupitelstva 1913–1919 a 1919–1923 (nyní jsou uloženy ve Státním okresním archivu Praha-západ v Dobřichovicích ve fondu Archiv obce Hostivice) a spolkových kronik.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 85. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003