Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 88. část

 

 

Stalo se před 130 lety:
Výběr mýta

(HM 10/2015)

 

V Národních listech vydaných 14. listopadu 1885, tedy před 130 lety, vyšel tento inzerát:

 

 

Vyhláška o pronájmu výnosu okr. mýt.

Okresní výbor v Unhošti pronajme cestou ofertního řízení ke dni 26. listopadu 1885 o 10. hod. ustanoveného, výnos mýtních stanic: v Unhošti, Bezděkově, Hostivici, Úhonicích, Hájku, Toskance, Podkozí, Bělči, Nučicích a Chrustenicích po dobu od 1. ledna až do 31. prosince 1886.

Oferty lze s podáním na každou stanici o sobě nebo na více stanic do započetí ofertního řízení opatřené 10 proc. vadium, jakož i s poznámkou, že oferentu jsou nájemné podmínky známé a že se jim podrobuje v kanceláři okresního výboru, kdež podmínky vyloženy jsou – podati.

Na oferty bez vadia neb na takové, v kterých se oferent odvolává na kauci nájmu roku 1885, nevezme se ohledu.

Okresní výbor v Unhošti, 3. listopadu 1885.

Václav Hausmann, okresní starosta.

 

 

K pochopení tohoto inzerátu si musíme přiblížit osudy karlovarské silnice. Přes Hostivici vedla od starodávna významná cesta z Prahy směrem do západních Čech, do Karlových Varů. Najdeme ji už na mapě Čech z roku 1720 od Jana Kryštofa Müllera. Mapa znázorňuje hostivickou rybniční soustavu poněkud zvláštně a hory zakreslené třeba mezi Jenčí a Dobrovízí působí nadneseně, ale rozmístění obcí a další záležitosti odpovídají.

První vlna budování státních (říšských) silnic za císařovny Marie Terezie a císaře Josefa II. se však karlovarské silnici v Hostivici a okolí vyhnula. Státní silnice z Prahy na Karlovy Vary byla postavena přes Ruzyni, Slaný a Řevničov, zhruba v trase nynějších silnic č. 7 a 16. To mělo dopad i na poštovní stanici v Jenči, která byla zřízena již v roce 1753. Tato stanice totiž nesloužila k doručování zásilek do Jenče a okolí, ale k přepřahání poštovních koní. Když dostavníky začaly jezdit po nové trase, přestěhovala se poštovní stanice v roce 1782 z Jenče do Středokluk.

Stará karlovarská silnice je v Hostivici na mapě stabilního katastru z roku 1840 zakreslena ještě hnědou barvou jako cesta, zatímco státní silnice znázorňovala růžová barva. Karlovarská silnice byla v této době soukromá, patrně ve vlastnictví majitele tachlovického panství, a ve 40. letech 19. století prošla přestavbou. Nejspíše v té době byla vedle „přímé“ trasy přes Pavlov vybudována i trasa přes Unhošť a Kyšice, i když v soupisu z roku 1890 byl za hlavní trasu považován směr přes Unhošť a silnice přes Pavlov byla označena za odbočku.

Silnice přes Hostivici nabyla na významu opět po polovině 19. století. Ve zprávě o schůzi Pražské obchodní a živnostní komory konané 4. června 1856, kterou otiskly Pražské nowiny 19. června 1856, se o silnici dočteme toto:

 

 

C. k. pražský krajský úřad sdělil komoře, že vyšetřování strany obnovení tak zvané staré Karlovarské silnice učiněné, mělo výsledek tento: že opětné zřízení této silnice přes Hostivice, Jeneč, Unhošť. Tuchlovice a Rinolec [Rynholec], pak další a dle potřeby nová stavba silnice z Rinolce přes Rudu křivoklátskými lesy do Rakovníka, a odtud přes Kolešovice a k Hořovicům [Hořovičky u Jesenice] k nynější Karlovarské erární silnici, nejen v stavitelském ale i v peněžním ohledu se jeví co nejprospěšnější linie, jelikož by se jí docílilo mnohem přímějšího, co do pozemních poměrů prospěšnějšího a o 1 ½ míle kratšího spojení s průmyslným a na plodiny bohatým západem Čech, a pak s hojně navštěvovanými lázněmi v Karlových Varech, Chebu a Františkových Lázních, jakož i s hlavním městem Prahou. – Jelikož na vyceněné výlohy 481 828 zl. 24 kr. stř. za opravení a znova vystavění této silnice se až potud od panství, korporací a obcí, jichž se věc tato přímo týče, dobrovolných příspěvků jen 127 422 zl. stř. sešlo, a tedy ještě znamenitého rozdílu mezi vyceněnou a mezi již hotovou sumou stává: byly komory vyzvány, aby průmyslníky západních Čech, jichž se záležitost tato nejvíce týče, přiměly k přiměřeným dobrovolným příspěvkům, kterémuž vyzvání komora v ten smysl vyhověla, že záležitost tuto vřele na srdce vložila obchodní a živnostní komoře v Chebu, v jejíž obvodu se nalézají zúčastnění průmyslníci západních Čech.

 

 

Silnice byla nejspíše postavena pouze od Bílé Hory do Rynholce a odtud vedla k Řevničovu; Rakovníku se nová trasa vyhnula, což se nezměnilo dodnes. Nestala se však říšskou silnicí, zůstala silnicí okresní. V roce 1895 byla silnice ještě okresní, v roce 1915 již c. k. erární. Kdy přesně došlo ke změně v jejím zařazení, se mi zatím nepodařilo zjistit.

Protože budování silnic bylo spojeno s velkými náklady, bylo možné k jejich úhradě po svolení c. k. místodržitelství v Praze vybírat mýto. První zmínku, že se tak dělo i v Hostivici, jsem našel v Národních listech z 11. června 1861, kde byla v přehledu vypsaných dražeb oznámena licitace na mýto v Unhošti, Toskánce, Velkém Přítočně, Hostivici a Chrustenicích konaná 17. června 1861. V Národních listech z 10. října 1869 pak byla vyhlášena dražba na „pronájem výnosu mýt stanice hostivické, přítočenské a ouhonické na čas od 1. listopadu 1869 až do konce června 1870“. Dne 9. června 1873 se pak konala v kanceláři unhošťského okresního výboru veřejná dražba na výnos mýta z okresních stanic v Hostivici, Unhošti, Přítočně, Úhonicích, Toskánce a Chrustenicích od 1. července 1873 po dobu jednoho roku. V několika dalších letech se podobné inzeráty objevovaly v tisku vždy během května. Z inzerátu otištěného v Národních listech z 8. června 1876 se dokonce dozvídáme, za jakou částku byl výnos z mýt pronajat na rok 1875/1876: Hostivice 1 495 zlatých, Přítočno 1 756 zl., Úhonice 425 zl., Rozdělov 425 zl., Toskánka 156 zl., Rapice 821 zl. a Unhošť 355 zl. Na rok 1876/1877 bylo mýto pronajato za tyto částky: Hostivice 1 540 zl., Přítočno 1 675 zl., Unhošť 385 zl., Rozdělov 492 zl., Rapice 675 zl., Bezděkov 246 zl., Toskánka 171 zl. 50 kr., Úhonice 405 zl. a Chrustenice 200 zl. Nevíme, kolik se na mýtnici vybralo, ale výběr musel být mnohem vyšší, aby se nájemci tato činnost vůbec vyplatila… Jak vyplývá z inzerátu otištěného v úvodu, postupně se doba trvání pronájmu mýta sjednotila s kalendářním rokem. Poslední inzerát tohoto druhu jsem našel v Národních listech z 9. prosince 1894, týkal se pronájmu mýta na rok 1895.

Výběrčí mýta samozřejmě potřeboval ke své činnosti nějaké zázemí, mýtnici. V Hostivici mýtnice stávala na rohu ulic Čsl. armády a Potoční, v místě, kde dnes roste „včelařská lípa“. Budovu mýtnice postavil před rokem 1858 rolník Josef Bartoš ze sousedícího statku čp. 25. V roce 1882 získala mýtnici, která nesla čp. 86, Anna Bartošová, která ji roku 1884 prodala Adolfovi a Anně Košerákovým. Od nich dům koupili trhovou smlouvou z 23. listopadu 1900 Antonín a Františka Landovi a 29. prosince 1910 ho postoupili Antonínu a Marii Landovým. Po vzniku Československa dům rychle měnil majitele: 29. září 1919 ho koupila Růžena Kořínková, 3. července 1920 Václav Zach, 4. listopadu 1921 Bedřich Šimek, 17. září 1925 František Pokorný a 19. května 1926 obec Hostivice, která tuto stavební parcelu zrušila, což by mělo dokládat demolici domu.

Mýtnice však v domě nebyla po celou dobu, kdy je v Hostivici doloženo vybírání mýta. V roce 1889 zřídil Antonín Šprunk v tomto domě, označeném jako stará mýtnice, holičský závod. Je zajímavé, že Šprunk se sice přiženil do rodiny Bartošových, ale v době zřízení provozovny již dům patřil manželům Košerákovým.

 

Oznámení Antonína Šprunka z roku 1889 o zřízení holičského závodu ve staré mýtnici

 

O tom, kdo vybíral mýto, zatím nevíme vůbec nic. Předpokládám, že ten, kdo si pronajal od okresního zastupitelstva výběr mýta, si musel pronajmout od majitele i budovu mýtnice.

Podle neověřené pozdější zprávy se měla mýtnice nacházet rovněž v již zaniklém domku čp. 127 na rohu ulic Čsl. armády a V Podskalí. Tento dům patřil ke Staňkově továrně na šrouby a bývá označován jako obydlí zahradníka, ale nelze vyloučit, že nějakou dobu skutečně nesloužil k výběru mýta. Mělo by to určitou logiku – výstavbou továrny se stará mýtnice dostala do zástavby, zatímco domek u továrny byl na okraji obce, takže by výběrčí poznal, kdo jede s povozem jen po vsi a kdo cestuje dál…

 

Podle litovických obecních pramenů se mělo mýto vybírat rovněž v Litovicích u litovického nádraží, na křižovatce ulic U Nádraží a Hájecké. Zde stával domek, který později sloužil k ubytování zemědělských dělníků, říkalo se mu brabčárna. V inzerátech o pronájmu okresního mýta však tato mýtní stanice není ani jednou zmíněna.

K sestavení článku byly využity zejména staré noviny zveřejněné v projektu Kramerius Národní knihovny ČR.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 88. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003