Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 89. část

 

 

Stalo se před 700, 690 a 660 lety:
Počátky jednoho z hostivických dvorů

(HM 11/2015)

 

Na letošní rok připadají hned tři „kulatá“ výročí vydání listin, které se týkají osudů jednoho z hostivických dvorů ve 14. století. Pojďme se tedy v našem seriálu podívat hlouběji do historie, než je obvyklé…

Dne 13. srpna 1315 vydal v Poděbradech král Jan Lucemburský listinu, kterou daroval svému notáři Janovi z Kamenice šest lánů v lese Hostivice vedle vsi téhož jména spadající pod právo Nového Města pražského pod Pražským hradem (tj. Malé Strany), aby je vyklučil a přeměnil na pole. Jan z Kamenice měl z každého lánu platit ročně půl hřivny stříbra, ale na prvních deset let ho král od této platby osvobodil. Již v té době se tyto stálé platy odváděly na jaře na svátek sv. Jiří a na podzim na svátek sv. Havla.

Nedlouho před uplynutím lhůty, po kterou byly pozemky osvobozeny od daní, přesně 19. dubna 1325, král Jan Lucemburský dal svůj souhlas, že Jan z Kamenice může svých šest lánů v Hostivici prodat mistrovi královské kuchyně Gotfrýdovi a jeho bratru Ojířovi. Bratři měli v Hostivici dalších devět lánů, o nichž nevíme, jak je získali. Jan Lucemburský stanovil z těchto 15 lánů celkový roční plat sedm a půl hřivny, tedy stejnou půl hřivnu z lánu, kterou měl po skončení osvobození platit i Jan z Kamenice. Bratři se za to museli zavázat, že budou královskými many v Kladsku, tedy v území, které tehdy patřilo k Českému království a dnes se nachází v Polsku.

Je zajímavé, že v dubnu 1325 král Jan Lucemburský vydal ještě další dvě listiny týkající se hostivických dvorů. Dne 13. dubna 1325 potvrdil, že lékárník mistr BandinArezza prodal svůj majetek ve vsi Hostivici pražskému měšťanovi Mikuláši Hildebrandovu. Listinou z 21. dubna 1325 pak Jan potvrdil, že mnich Macek prodal roční plat 4,5 hřivny ze vsi Hostivice, který mu král dříve daroval, malostranskému měšťanovi Mikulášovi, synovi Fricka, a osvobodil tento plat od placení berně.

Mistr královské kuchyně Gotfrýd získal později další jeden lán, který spadal pod pravomoc rychtáře a přísežných Menšího Města Pražského (tedy Malé Strany). Král Jan Lucemburský tento lán listinou z 20. srpna 1331 vyjmul z pravomoci Malé Strany a osvobodil ode všech platů.

Když Gotfrýd zemřel, nechal si jeho syn Jindřich z Hostivice potvrdit od císaře a krále Karla IV. listinou z 2. října 1355 již citované privilegium krále Jana z roku 1325. Stejného potvrzení od Karla IV. se majiteli dostalo již o pět let dříve, listinou z 8. ledna 1350. Jindřich zřejmě vycházel s Karlem IV. dobře: V červnu 1361 od něj získal spolu s bratrem Dětřichem v dědičné léno další majetek mimo Hostivici. O deset let později, v prosinci 1371, se Karel IV. vzdal v Jindřichův prospěch odúmrtního práva k majetku jeho příbuzného Jakuba z Flöhau. V této době totiž majetek po zemřelém, který neměl dědice, získával jako odúmrť právě panovník…

Listiny jsou uloženy v Archivu Pražského hradu ve fondu Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta. Autorovi se bohužel nepodařilo získat souhlas k reprodukci těchto listin. Jejich digitální verze a české anotace jejich obsahu jsou zveřejněny v mezinárodním projektu na webových stránkách www.monasterium.net, na které z této verze článku odkazuji. Latinsky psané výtahy publikoval Josef Emler v roce 1890 ve třetím díle edice Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. V publikaci Hostivice – 700 let života a práce z roku 1977 jsou údaje vyplývající z listin uvedeny nepřesně.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 89. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003