Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 90. část

 

 

Stalo se před 430 lety:
Gothard Florián Žďárský koupil Břve

(HM 12/2015)

 

Ve středověku a raném novověku byla držba vsí tvořících nynější Hostivici rozdrobena mezi mnoho vlastníků. V Hostivici a v Jenečku dokonce patřily různým majitelům i jednotlivé dvory. Ke spojení do velkého celku došlo až na přelomu 16. a 17. století, kdy koupil Gothard Florián Žďárský ze Žďáru po sousední Jenči nejprve Břve a poté i Hostivici a Jeneček a připojil je ke svému panství Červený Újezd. Litovice získal pro červenoújezdecké panství až vnuk Gotharda Floriána Florián Jetřich po pobělohorské konfiskaci. Šlo o rytířský rod, jehož povýšení do panského stavu a titul hraběte dosáhl Florián Jetřich.

Postupné spojování vsí do jednoho panství začalo právě před 430 lety, když „Léta Páně tisícího pětistého osmdesátého pátého v úterý po sv. Ondřeji apoštolu Páně“, tedy nejspíše 3. prosince 1585, prodali bratři Zikmund a Jiří společně ÚdrčtíÚdrče se strýcem Václavem ÚdrckýmÚdrče na Středoklucích a Břvech část svého majetku Gothardu Floriánovi Žďárskému ze Žďáru. Z neznámých důvodů byla tato smlouva zapsána do desek zemských až v roce 1614, a to do památného kvaternu nebeské barvy.

Co vlastně prodeji Břví předcházelo? Do majetku rytířského rodu ÚdrckýchÚdrče je získal v roce 1555 Zikmund, úředník při deskách zemských. Když Zikmund v roce 1564 zemřel, ukázalo se, že Břve odkázal své dceři Evě, provdané Štampachové, která vlastnila významný majetek v Hostivici, zemřela však před otcem. Břve proto získali Jindřich, Zikmund a Jiří, synové Zikmundova bratra Vojtěcha. Jindřich zemřel brzy a Jiří se Zikmundem za účasti svého strýce Václava (dalšího bratra Zikmunda staršího a Vojtěcha) byli právě ti, kdo prodali Břve Žďárskému.

Údrčtí prodali nejen Břve a Sobín, ale i části Řep, Ptic a Bílé hory. Prodávaný majetek je ve smlouvě zapsán takto:

„…tvrz svou Břve a dvůr a týž druhý dvůr ve vsi Žepech [Řepích] s poplužími, s dědinami, zahradami, vším na zimu osetím, s lukami, vrbinami, křovinami, s chrbinami, se štěpnicemi, chmelnicí, pastvištěmi, ladami, průhony, lesy, porostlinami, stromami, s rybníky, potokem slove lodenickým, prameny, vodotočinami, haltýři, sádkami, ves celou Břve, ves celou Sobín, ves Žepy i s poddacím kostelním v též vsi, jež tu mají. Vsi Ptice, což tu v tej vsi mají s dvory kmetcími, též také v týchž všech napřed položených s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntův zběhlými obojího pohlaví i s jejich spravedlivostmi s penězi nápadními a na ně přišlými, s krčmami starobylými čtyřmi s platy peněžitými stálými i běžnými a s platy i z vinic na Bílé hoře i všelijakými povinnostmi…“.

Kupní cena byla stanovena na 20 800 kop míšeňských grošů. Částku 800 kop zaplatil Žďárský hned při podpisu smlouvy, dalších 15 000 kop měl zaplatit do tří týdnů a zbylých 5 000 kop pak do svátku sv. Jiří v roce 1587. Do dubna 1586 se z dlužné částky nepočítal žádný úrok, ale za další rok měl Žďárský zaplatit i obvyklé úroky. Zbylá částka byla zajištěna „jistotou“ a „rukojmími“ (ručiteli).

Pokud by se dodatečně našly na prodávaném majetku dluhy, například berně (daně) či posudné (poplatky u soudu), byli je povinni vyrovnat prodávající nebo jejich dědici.

Pro případ, že by některá smluvní strana nesplnila své povinnosti podle smlouvy, byla za každé porušení dohodnuta smluvní pokuta 1 000 kop grošů českých.

Jak bylo v té době zvykem, sjednaly si obě strany prodeje svědky. Při koupi Břví to byli Šebastian z Vřesovic a Doubravské Hory a na Tachlovicích, Zdeněk Ota z Losu, Hynek Kekule ze Stradonic a na Soběchlebech a Stradonicích, Václav Stolinský z Kopist a na Habrovanech, Tiburcí Žďárský ze Žďáru a na Kladně (bratr kupujícího), Karel Sluzský z Chlumu a na Tuchoměřicích a Václav Chmelický z Chmelic. Smlouva byla sepsána ve dvou stejných vyhotoveních a účastníci i svědci k ní připojili své pečeti. Svědci tak činili „beze škody sobě i dědicům“, tedy pouze dosvědčovali uzavření smlouvy, ale nezodpovídali za její naplnění.

 

Hostivici a Jeneček koupil Gothard Florián Žďárský ze Žďáru od bratrů Adama a Jindřicha Sluzských z Chlumu, nebo přesněji řečeno od jejich poručníka Zikmunda Sluzského. Smlouva byla vložena do desek zemských v roce 1608, když byl Adam již zletilý a Jindřich byl zplnoletěn usnesením zemského soudu, ale k prodeji došlo dříve – zápis bohužel neobsahuje žádné datum. Pomoci nám mohou dva mezníky: otec prodávajících bratrů Adama a Jindřicha Karel Sluzský z Chlumu zemřel před rokem 1601, kupující Gothard Florián zemřel v roce 1604 – prodej tedy proběhl nejspíše mezi těmito dvěma letopočty.

Předmětem prodeje byly v Hostivici tvrz s poplužním dvorem s poplužím, s dědinami ornými i neornými, dvůr druhý pustý zvaný Nejdek neboli Zámek s rybníky, mlýny, průhony a třemi výsadními krčmami, ve Zličíně ves s poplužním dvorem s poplužím, s dědinami ornými i neornými, rybníky a výsadní krčmou, s lukami, štěpnicemi, zahradami, pastvinami, travinami, vrbinami, potoky, vodotočinami, porostlinami a dvěma háji. Kupní cena činila 30 000 kop míšeňských. Jeneček není v této smlouvě podrobněji popsán.

Protože Hostivice byla majetkově rozdrobená, touto koupí nezískali Žďárští celou ves. To se povedlo až na konci 17. století Johaně Barboře Caretto-Millessimo rozené Žďárské.

V článku je citován zápis z listů J27 a J28 památného kvaternu nebeské barvy desek zemských z roku 1614 uložený v Národním archivu ve fondu Desky zemské pod označením DZV 187. Podrobnosti z tohoto zápisu dosud nebyly zveřejněny. Údaje o rodu ÚdrckýchÚdrče byly převzaty z příslušného hesla od Augusta Sedláčka v Ottově slovníku naučném. Koupě Hostivice je zapsána v deskách zemských do kvaternu trhového stříbrného (DZV 134) na listu B24 a rovněž dosud nebyla podrobněji citována.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 90. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003