Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 91. část

 

 

Stalo se před 220 lety:
Učitelova přísaha

(HM 1/2016)

 

Hostivická škola byla od své obnovy v roce 1734 jednotřídní a bylo zde tedy místo pro jednoho učitele. Toho jmenovala vrchnost, ale významný dohled nad učitelem míval farář. Před 220 lety, v lednu 1796, vrchnost přijala nového hostivického učitele Františka Veselého. Při té příležitosti musel učitel Veselý složit přísahu, jejíž text přinášíme:

 

 

Kdo ouřad učitele na sebe bere, musí dobře povážiti, co takový v sobě obsahuje. Učitel tehdy má sobě svěřenou mládež jak v literním umění, tak v zákonu Božím a v mravopočestnosti křesťanské cvičiti. Má všechnu bedlivost vynaložiti, by pro obecné dobré a rozšíření víry katolické pracoval; by bez unavení a mrzutostí všechny sobě od rodičův svěřené dítky bez ohledu a rozdílu, jak bohaté, tak chudé, jednostejně vyučoval, by všem představeným jak světským, tak duchovním příslušnou poníženost a poslušnost prouka­zoval, a poněvadž dítky ve víře cvičiti musí, zapotřebí jest, by sám horlivě věřící byl. Poněvadž mravopočestnosť přednáší, on sám nemá pohoršlivý, svárný, toulavý a zlolající býti. Poněvadž liternímu umění vyučuje, musí sám dobře zkušený, vycvičený a schopný býti. Poněvadž k cnostem mládež vésti má, on sám na sobě takové dříve vyobrazí. Poněvadž jemu mládež má poslušná a podrobená býti, on sám musí tu poslušnosťpodrobenosť k svým představeným na sobě poukázati. On musí dokázati, že vyživení jemu se přeje z ohledu bedlivě a dokonale konaných povinností; kdyby takové zanedbal, chléb jemu se odejme a jinému schopnějšímu a bedlivějšímu se dá.

 

Z té příčiny následující puncta se ustanovují, které nevyhnutelně učitel zachovati musí.

 

Složení slibu.

 

I. Bohabojný a ctnostný život povede, česť a slávu Boží a prospěch církve svaté katolické vyhledávati bude.

 

II. Bedlivosť všechnu vynaloží, by dítky dobře vycvičeny jak v literním umění, tak ve víře a mravopočestnosti byly, protož

 

III. Pohoršlivého jednání, nepořádku, karbanu, nočního všeho toulání a muzik v hospodách a přílišného pití se vystříhá.

 

IV. Rodiče v platu jak za cvičení dítek, tak také osadníky v taxe štoly přetahovati nebude, nýbrž co od nejvyšší vrchnosti vyměřeno jest, s tím spokojen bude, chudé dítky osadní, které platiti nemohou, dle uznání p. faráře darmo cvičiti bude.

 

V. By škola prázdná nikdy nezůstala bez učitele, nobrž by se prospěch vždy víc a více rozmáhal, v čas školy nikam nevyjde, kdyby pak ale nevyhnutelná potřeba byla, o povolení p. faráře žádati bude, jemu příčinu přednese a k rozsouzení podá. Přes noc zůstati se nedovoluje, leč by podobným dovolením od p. faráře zaopatřen byl.

 

VI. Trestání dítek jenom takové užívati bude, které c. k. normální nařízení vyměřuje, od jiných neslušných a dítkám nepřináležejících přestane.

 

VII. Do žádných pohoršlivých schůzek nepůjde, aniž bez povolení a uznání p. faráře jakékoliv spisy vyhotoviti se opováží. Od pomlouvání a přetřásání svých představených se zdrží, a kdyby taková slyšel, je hájiti a zastávati bude. Kdyby pak s tím nic vyzískati nemohl, takové pomlouvače a utrhače k představeným zanese.

 

VIII. Představeným všechněm, jak nynějším, tak budoucím, jak duchovním, tak světským, příslušnou poníženost a poslušnosť proukáže.

 

IX. Poněvadž při povinnosti školní též kostelnický úřad zastává, v kostele pořádek, čistotu a nařízení p. faráře nanejvýš zachová; kostelní věci ve vší věrnosti opatří a takové pozorně, čistotně a bedlivě opatrovati bude.

 

By pak pan učitel se nedomníval, že když předepsaná punkta uslyší, že již dosti učinil, takové svou vlastní rukou podepíše a se zaváže, pokud by je nezachoval, že se sám vyživení svého odříká a chleba zbavuje.

Které též svému p. faráři předloží, aby on na jich zachování zření měl. Nyní ale přísahu složí v tomto vrchnostenském kanceláři přede mnou jakožto vrchním ředitelem a spolu světským školním dohlížitelem.

 

Formula juramenti.

 

Já Franc Veselý přísahám Pánu Bohu všemohoucímu, že ouřad učitele ve vší bedli­vostí a pilností konati, dle článků víry sv. katolické a kázně dítky cvičiti, všem předsta­veným jak duchovním, tak světským příslušně ponížený a poslušný býti, věci kostelní věrně opatrovati, zachovati a čistě držeti chci a se podrobuji, též dle mně přednešených punktů živ býti, takové věrně zachovávati se podvoluji a se zavazuji, že kdybych dle předpisu mně daného a předloženého se nezachoval, sám obživení a chleba mně přaného se odlučuji. K tomu mně dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý. Amen.

Tato přísaha učiněna byla dne 25. ledna 1796.

 

 

Je zajímavé, že o působení tohoto učitele nic nevíme. Známe jen jeho přísahu…

Přísaha je uvedena podle knihy Dějiny školství okresu Kladenského, kterou v roce 1898 sestavili Jan Černý (autor předpokládá, že tento spisovatel není totožný s ředitelem MKSH), Bedřich Jabůrek, František Melichar a František Škorpil. Kniha odkazuje, že přísaha byla uložena v archivu v Jenči. Nyní by se tedy dokument měl nacházet ve Státním oblastním archivu v Praze ve fondu Velkostatek Tachlovice-Jeneč, kde jsem po něm zatím nepátral. Přísahu uvedl rovněž Miloš Šrámek v publikaci 250 let školy v Hostivici 1734–1984, avšak v upravené, zkrácené podobě.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 91. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003