Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 98. část

 

 

Stalo se před 120 lety:
Sebevražda v Hostivici

(HM 10/2016)

 

Před 120 lety vzrušila Hostivici sebevražda pražského knihtiskaře Bohuslava Pichla, kterého srazil vlak. Národní listy vydané 1. září 1896 přinesly o události podrobnou zprávu:

 

 

K sebevraždě pana Bohuslava Pichla, majetníka knihtiskárny dr. J. B. Pichla a spol., dlužno dodati ještě některé podrobnosti. Jak jsme již oznámili, byl pan Bohuslav Pichl viděn naposledy v Praze v sobotu po ½ 12. hodině dopolední v Rytířské ulici naproti paláci městské spořitelny, od kteréžto doby zmizel beze stopy. Šel-li do Hostivic pěšky anebo dal se tam dovésti dráhou, taktéž nikdo neví. K 8. hodině večer přišel do hostince U koruny v Hostivicích elegantně oděný pán, jenž sedl si sám ke stolu a nemluvil. Bylo na něm patrně viděti, že jest neobyčejně rozčilen, nepozvedl hlavy, těkal očima po světnici, chvíle­mi sebou škubal, vjel si častěji rukou do vlasů a častěji i vzdychl. Na otázku hostinského, kam jede, odvětil, že čeká na jedenáctihodinový osobní vlak; další otázky odbyl úsečně. Po 10. hodině večer opustil hostinec; hostinský i zbylí hosté vyšli ven, aby se přesvědčili, kam se tajemný host ubírá. Když viděli, že jde ku dráze, nesledovali ho již a vrátili se do hostince. Když osobní vlak, jenž vyjel ze státního nádraží v Praze o 10. hod. 5 min. večer, přibyl po 11. hodině do nádraží v Hostivicích, zpozorovali zřízenci k nemalému svému úžasu na kolech parního stroje silné krvavé skvrny a seznali ihned, že se musilo mezi jízdou přihoditi hrozné neštěstí, a poněvadž byla krev ještě čerstvá, že místo nebude asi příliš vzdálené. Oznámili to ihned přednostovi stanice, jenž dal kola stroje očistiti a vyslal několik zřízenců se svítilnami ku prozkoumání trati. Asi 500 metrů před nádražím nalezli zřízenci děsně zohavenou mrtvolu. Podél kolejí ležel ve velkém tratolišti krve lidský trup o jedné ruce a jedné noze, utržená od trupu hlava, druhá ruka a noha nalezeny byly opodál, každý kus zvlášť. Jeden zřízenec dráhy zůstal u děsně zohavené mrtvoly na stráži, kdežto jiní zřízenci podali o příšerném nálezu ihned zprávu přednostovi stanice, jenž zmí­něné místo ohledal a ponechal mrtvolu na místě nálezu. Zároveň podal o hrozném tomto případě neprodleně telegraficky zprávu četnictvu a ústně i obecnímu starostovi, který se taktéž ihned na místo odebral. Když se dostavili četníci, byly kapsy u obleku mrtvoly prohledány a v nich nalezeny navštívenky s textem: Knihtiskárna dra J. B. Pichla a spol., jakož i směnky, podepsané jménem Bohuslav Pichl. Seznalo se ovšem ihned, že nešťastníkem jest majetník knihtiskárny pan B. Pichl z Prahy. Za souhlasu obecního starosty i čet­níků byla mrtvola i s utrženými částmi těla o páté hodině ráno odnešena do umrlčí komory na hřbitov.

 

Zpráva o děsné této smrti roznesla se záhy po celé obci i v okolí a davy lidu obklopovaly po celý den umrlčí kapli, aby nešťastníka spatřily. Pohled na zohavenou mrtvolu byl ovšem děsný. V neděli odpoledne dostavila se z Unhoště soudní komise, která ohledala mrtvolu a místo neštěstí i zjistila, že na těle není stop nějakého násilného činu a že jde v případě tom jen o sebevraždu, i dala svolení ku pohřbení mrtvoly. Pan Bohuslav Pichl narodil se roku 1844 v Praze a byla mu tudíž 52 léta. Mladší jeho bratr odjel včera o 9. hod. ráno do Hostivic; když mrtvolu hrozně zohavenou spatřil, lomil křečovitě rukama a dal se do usedavého pláče. Pohřeb nešťastníka koná se dnes o 10. hod. dopoledne na hřbitově v Hostivicích. Jak jsme již oznámili, dohnaly pana Bohuslava Pichla jen neblahé hmotné poměry k zoufalému činu. Pracoval po celé všední dny, ano i v neděli až do úmoru, zastá­val sám i korrekturu, ano opravoval neb i přepisoval rukopisy. Žil skromně a odměřeně, nedopřál si radovánek – a přese vše své namáhání stále více upadal do dluhů, z nichž nebylo mu již možno vyváznouti. Byl ve všech společnostech pro bodrou povahu oblíben a vážen, byl osvědčeným a obětavým národovcem, tak že hrozný jeho osud vzbudí všude vřelou soustrast. Byl málomluvný a nesvěřil se o svém neblahém stavu nikomu, ani svému bratru, s nímž sdílel společnou domácnost. Pomýšlel zajisté již před čtrnácti dny, kdy z Prahy tajuplně zmizel, na sebevraždu, neměl však ještě buď odvahy, aneb nenalezl ku provedení vhodné příležitosti a telegrafoval svému faktoru, aby si pro něj přijel do Všenor, což se tehdy stalo. Zoufalá myšlenka nevymizela více z jeho ducha. – Jak se nám dodateč­ně sděluje, chtěl p. Bohuslav Pichl při prvním svém zmizení z Prahy spáchati sebevraždu mezi Všenory a Dobřichovicemi. Procházel se nápadně rozčilen podél trati západní dráhy a břehu Berounky, což zpozoroval přednosta stanice a vyslal za ním zřízence dráhy. Jakmile je p. Pichl spatřil, chtěl se vrhnouti do řeky, v čemž mu zřízenci dráhy zabránili, a odvedli jej do budovy přednosty stanice. Zde mu bylo tak dlouho šetrně domlouváno, až konečně svolil, aby se jeho faktoru telegrafovalo, by si pro něho do Všenor přijel a odvezl jej do Prahy.

 

Staré noviny jsou zveřejněny v digitální knihovně Kramerius Národní knihovny ČR.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 98. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003