TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Kniha o Jenči

 

 

JENEČ 1115–2015

Jak vznikala kniha?

 

 

Více o knize o Jenči

 

O knize

 

Důvody

 

„Kulaté“ výročí obce v roce 2015

Zájem zastupitelstva o povzbuzení společenského života v obci

 

à Oslavy výročí v září 2015 včetně výstavy

à Záměr vydat knihu o historii obce

 

Zahájení příprav v listopadu 2014

 

Původní zadání a výsledek

 

Původní představa obce:

- kniha o rozsahu cca 100 stran

 

Původní představa autorů:

- doplníme a aktualizujeme práci předchůdců

 

Výsledek:

- kniha o rozsahu 320 stran vč. barevné přílohy

- středověká a raně novověká historie podána odlišně od všech předchozích autorů, celé dějiny zpracovány mnohem podrobněji

 

Autorský kolektiv

 

Jiří Kučera: hlavně historie 1115–1915

Jaroslava Burgrová: historie 1915–2015

Jaroslava Vršková: 2. světová válka, pamětníci

Jana Bernardová: materiály od pamětníků

Bohumil Denk: státní statek po 1950, myslivost

Josef Rada: převzat text o skautingu

Jitka Veroňková: korektury a jazyková úprava

Jacek Piotr Weglarz: grafika a sazba

Hana Ročková: komunikace s tiskárnou a archivy, povinné výtisky

 

Členění knihy

 

Úvod – statistika, původ názvu, znak a vlajka

Staré dějiny jenečské – pravěk, historie 1115–1918

Nové dějiny jenečské – historie 1919–2015

Jeneč všední i nevšední – církevní život, školství, spolky, doprava, zločin a trest

Obrazová příloha

Přílohy – seznam rychtářů a starostů, významní rodáci, prameny a literatura

 

Nové dějiny jenečské

 

Nově prostudovány tyto fondy:

- SOkA PZ – Archiv obce Jenče

- SOkA PZ – MNV Jeneč

- SOkA Kladno – Okresní úřad Kladno (sign. 3-3J)

Zpracovány písemnosti uložené na úřadě

Shromážděny materiály od pamětníků

Využity zápisy do obecní kroniky 1919–1932

 

Staré dějiny jenečské

 

Využity dokumenty zpracované při studiu hostivické historie

Nově prostudovány dokumenty:

- SOA Praha – Vs Tachlovice: obecní účty 1799–1825

- SOkA PZAO Jeneč: zápisy ze zastupitelstva 1892–1905

Zpracovány prameny dostupné na internetu:

- středověké listiny – monasterium.net

- edice dokumentů – zejména Archiv český

- inventáře fondů – např. zemský soud trestní

Porovnání se staršími publikacemi

 

Hlavní prostor pro další bádání

 

Slučování dvorů pod jednoho vlastníka popsáno jen podle starší literatury a inventáře desek zemských, zápisy nebyly zkoumány

Není kompletně prostudován fond velkostatku ani ředitelství císařských statků

Kriminální případy popsány jen podle inventářů

 

 

Nejdůležitější poznatky

 

Skoro nepřehledné množství dvorů řídících se malostranským městským právem, u dvou z nich vznikly za husitských válek tvrze, které zanikly v 16. století za Žďárských ze Žďáru

Středověké a raně novověké dějiny podávají Melichar (1890), Sedláček (1891) a Holec a kol. (1988) odlišně – osudy dvou tvrzí se „kříží“

Nikdo z předchozích autorů dosud systematicky nezpracoval údaje z pražských městských knih (edice v Archivu českém 26 a 28)

Souvislé záznamy o tvrzích do poloviny 15. století

Poté pokračují záznamy v městských knihách jen o jedné z tvrzí – zajímavý majitel-věčný sudič Bernard Rachmberk z Rachmberka (vnučka se stala manželkou Gotharda Floriána Žďárského)

Druhá tvrz mizí z pramenů, ale při spojování Jenče pod jednoho majitele se ukazuje, že byla bohatší – zřejmě byla svobodným majetkem zapisovaným do desek zemských, které roku 1541 shořely

Záznamy o obecním hospodářství posunuly historii jenečského školství hlouběji do minulosti: školní budova postavena až 1838,
ale první výdaje na školu již 1803

Analogie s Hostivicí: za napoleonských válek výdaje na přestavbu pastoušky a stavbu kontribučenské sýpky

Zajímavé proměny rodu názvu obce: ta/ten Jenč/Jeneč

 

Témata k diskusi

 

Věrohodnost první písemné zmínky

 

- zakládací listina Kladrubského kláštera 1115

- dochovaná vyhotovení jsou falza z 13. století

- odlišné znění: ve verzi A zmínka o Jenči chybí

- v papežské listině 1239 Jeneč jako „Gence


- slovo „Iancic“ ztotožňují s Jenčí Erben (RBM I), Melichar, Sedláček i Holec a kol.
- Fridrich v CDB I uvádí Jeneč s otazníkem, chybí v rejstříku

 

Záhadné osoby

 

- Václav z Jenče, jehož pečeť byla využita při tvorbě obecního znaku, je znám právě jen z otisku této pečeti, jeho vazba na Jeneč je nejasná

- objevují se další nižší šlechtici s predikátem „z Jenče“, které nelze navázat na konkrétní dvůr či majetek v Jenči

 

Jeneč sídlem vrchního úřadu

 

- za hraběte Bredy služebnictvo v Hostivici

- přesun správy panství do Jenče zřejmě za Anny Marie Toskánské

- doklad o přesunu zatím nenalezen, inventář fondu velkostatku na něj neodkazuje

 

Oslava výročí a výstava 26. a 27. září

 

 

 

 

Jenečské obecní zastupitelstvo dbá na mravnost

 

Na výstavě jsme představili několik usnesení jenečského obecního zastupitelstva týkajících se zachování mravnosti v obci. Protože mi usnesení přijdou zajímavá, zařazuji je i sem na konec prezentace o jenečském výročí

 

 

 

Povoluje se nejvýše 10 hudeb či tanečních zábav ročně,

poněvadž jak zdravotní stav, tak zvláště mravní zachovalost mládeže při zábavách těch zkázu berou.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči ze 13. ledna 1897

 

 

 

Poplatek za zkoumání mouky

dodané z Uher, zda neobsahuje škodlivé látky:

6 zlatých.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči ze 13. ledna 1897

 

 

 

Pastva drůbeže na obecních pozemcích se přísně zakazuje

pod pokutou 10 krejcarů poprvé, 20 krejcarů podruhé.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči ze 13. září 1899

 

 

 

Vylévání splašků na silnici nebo na jiná veřejná místa se zapovídá.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči ze 19. listopadu 1899

 

 

 

Přistěhovalci žijící v konkubinátu se nesmí usazovat v obci
a vůbec konkubinát v obci zdejší není trpěn.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči ze 13. ledna 1900

 

 

 

Zákaz vylévání špíny na silnici.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči z 12. ledna 1901

 

 

 

Kramáři, komedianti, šlejfíři a podobní nejsou v Jenči trpěni.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči ze srpna 1900

 

 

 

Občané, kteří používají obecní záchody v Nouzově, jsou povinni
za ně platit 20 haléřů ročně za rodinu a čistit je podle pořadí schváleného zastupitelstvem.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči z 20. dubna 1902

 

 

 

Obecní strážník dohlíží, aby zamezeno bylo nočnímu vyrušování, zejména aby hudebníci nehráli po obci.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči z 3. července 1901

 

 

 

Zákaz vypouštění hus na obec.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči z 3. července 1901

 

 

 

Mládeži je zakázáno shromažďovat se u obecního domku
i jinde v obci.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči z 20. dubna 1902

 

 

 

Nedělní klid pro obchodníky trvá od 6. hodiny ranní
do 11. hodiny dopoledne.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči z 9. července 1904 podle pokynu c. k. okresního hejtmanství na Kladně

 

 

 

Místní policie se vší přísností zakročí proti uličnickému chování mládeže škole odrostlé po obci, hlavně u boudy.

 

Usnesení obecního zastupitelstva v Jenči z 9. července 1904

 

 

 

Úvod -> Kniha o Jenči