TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Prameny k historii

 

 

PRAMENY K HISTORII TACHLOVICKÉHO PANSTVÍ

 

 

Tato stránka shrnuje základní prameny k historii tachlovického panství a jejich aktuální uložení

 

 

Písemnosti tachlovického panství

Základní prameny k historii panství a jednotlivých vsí

 

Státní oblastní archiv v Praze:

Fond Velkostatek Tachlovice – Jeneč

·         popsán ve dvou inventářích (do 1858 a od 1858), které jsou dostupné pouze v tištěné podobě v archivu

·         rozdílná míra podrobnosti popisu spisů v inventářích (prodeje domů popsány jednotlivě, ale např. u kriminálních případů pouze čísla fasciklů)

·         357 kartonů ve starší části fondu, 531 kartonů v novější části

·         226 knih ve starší části fondu, 128 knih v novější části

·         13 pozemkových map v novější části

Výběr zajímavých knih ve starší části fondu:

·         zádušní účty (18 knih)

·         obecní účty (18 knih)

·         soupisy lidu (63 knih)

·         purkrechtní kniha (panství Litovice)

·         katastry (většinou zřejmě opis josefského katastru)

·         urbář „1690“, popis panství 1754

 

Archiv hl. m. Prahy:

Fond Velkostatek Tachlovice – Jeneč, Hostivice

·         pouze malá část spisů, ostatní písemnosti v SOA Praha

 

Národní archiv ČR:

Fond Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha – Administrace toskánských statků

·         inventáře samostatně pro knihy, listiny a spisové pododdělení Tachlovice, všechny zveřejněny na internetu
na www.badatelna.eu

Výběr zajímavých knih:

·         urbáře panství 1662, „1690“

·         popisy panství 1732, 1754

·         soupis poddaných 1746

·         popis předávaného velkostatku 1849

 

 

Zemská evidence svobodného majetku

Umožňuje sledovat vlastnictví vsí před zařazením do panství a poté osudy celého panství

 

Národní archiv ČR:

Fond Desky zemské

·         Desky zemské v roce 1541 vyhořely, poté byly obnoveny

·         podrobný inventář (rejstřík vsí) jen pro 16. století

·         edice několika málo knih

·         část fondu digitalizována a přístupná na http://www.badatelna.eu/fond/181560/inventar/

·         studium ostatních knih (jednotlivých kvaternů) je možné pouze z mikrofilmů

 

Fond Desky dvorské

·         úřední knihy z činnosti dvorského soudu, vkládali do nich všichni, kdo byli vázáni manským slibem

·         edice některých knih

 

 

Pozemkové knihy

Pozemkové knihy vedené vrchností a poté soudy umožňují sledovat historii jednotlivých usedlostí (původně poddanských)

 

Státní oblastní archiv v Praze:

Sbírka pozemkových knih, Okresní soud Unhošť

·         pozemkové knihy vedené správou tachlovického panství byly v roce 1850 předány okresnímu soudu v Unhošti, který všechny historické pozemkové knihy (i z dalších panství zasahujících do soudního okresu Unhošť) zaslal roku 1898 zemskému archivu; z něj se postupně dostaly do nynějšího SOA Praha

·         inventářem je dosud soupis, který poslal okresní soud současně s knihami v roce 1898, přístupný v badatelně ve fotokopii

·         archiv předpokládá, že knihy z této sbírky budou přiřazeny zpět k fondům velkostatků, z nichž původně pocházejí

 

Český úřad zeměměřický a katastrální:

Pozemkové knihy po roce 1850

·         knihy nejsou přístupné k bádání (je možné si vyžádat kopii konkrétní stránky za poplatek, nelze nahlížet)

 

 

Katastr

Katastr sloužil původně pouze k daňovým účelům a nebyl veden průběžně

 

Národní archiv ČR:

Fond Berní rula

·         pro slánský kraj nedochovaná

 

Fond Tereziánský katastr

·         srovnává majitele z berní ruly a aktuální, srovnání neodpovídá pozemkovým knihám

·         souhrnné údaje po vsích vydány v edici v 70. letech

 

Fond Josefský katastr

·         majetek poprvé rozepsán po jednotlivých pozemcích, ale bez mapy

·         domy, k nimž nepatřil ani malý kousek zahrádky, nejsou v katastru vůbec uvedeny (stavební pozemky se nedanily)

 

Fond Stabilní katastr

·         písemný operát a indikační skici

 

Český úřad zeměměřický a katastrální – Ústřední archiv zeměměřictví a katastru:

·         císařské otisky stabilního katastru

·         pozdější katastrální mapy (včetně map s vyznačením změn v mezidobí do čistopisu další mapy)

·         písemný operát od r. 1875 (obsahuje plný parcelní protokol z roku 1876, výkazy změn v jednotlivých letech do roku 1927 a parcelní protokol z roku 1895 bez jmen vlastníků)

 

Císařské otisky i indikační skici, případně i pozdější katastrální mapy, jsou zveřejněny na internetu na http://historickemapy.cuzk.cz

 

 

 

Úvod -> Prameny k historii