TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Rybníky v roce 1662

 

 

Zpráva o rybnících na panství Kladenském a Červenoújezdeckém léta 1661
podle urbáře z roku 1662

a srovnání se stavem podle tereziánského katastru z roku 1757

 

Urbář panství z roku 1662

 

Národní archiv:

·         fond Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků – knihy, kniha inv. č. 29

 

Národní knihovna ČR:

·         Oddělení rukopisů a starých tisků, kniha sign. XXIII D 203

 

 

Soupis rybníků z roku 1662

 

Rybníků kaprových, kteří se plodem tříletým na 3 tepla nasazují a někteří zvláště po osušení pěknými výstřelky na dvě tepla nasaditi se mohou, jest 19, totiž:

                                                                                                                                saditi se může

1.     Litovský na něj se saditi může                                                                                 250 kop

2.     Pod ním slove Čekal                                                                                                 40 kop

3.     Rybník při vsi Břve u krčmy                                                                                       80 kop

4.     Rybník Kala                                                                                                           150 kop

5.     Rybník Nekejcov nad rybníkem Břevským                                                                   20 kop

6.     Rybník nad mlýnem Hradišťským                                                                               40 kop

7.     Rybník při vsi Sobíně                                                                                                60 kop

8.     Rybník Tachlovský                                                                                                   50 kop

9.     Rybník pod ním, při něm hráz stržená, splav voda vzala, kdyby byl spravený, mohlo by [se] na něj saditi       30 kop

10.   Rybník Podkozský, může se na něj saditi                                                                    60 kop

11.   Rybník Rymáňský, může se saditi                                                                               20 kop

        a nebo na výtah plodu 2.letého 30 i 40 kop

12.   Rybník Koníček                                                                                                        20 kop

13.   Rybník při vsi Kyšicích slove Pišpach                                                                          80 kop

14.   Rybník pode vsí Kyšicí slove Nový, sází se                                                                   60 kop

15.   Rybník pod ním slove Hluboký                                                                                   45 kop

16.   Rybník slove Velký pod Doksy, může se na něj saditi                                                  150 kop

17.   Rybník při Dobré slove Nohavice                                                                               20 kop

18.   Rybník Zejdlický, sází se                                                                                           70 kop

19.   Rybník slove Volek, sází se                                                                                        70 kop

 

Summa do těch 19 kaprových rybníků násady tříletého plodu potřebuje se                        1 315 kop

 

 


Rybníků výtažních jest na tom panství, totiž:

                                                                                                                                saditi se může

1.     Rybník pod Tachlovicí u mlýna Hrázského, saditi se může plodu dvouletého na výtah       20 kop

2.     Rybník Podkozím pod hrází Hrubého rybníka                                                               15 kop

3.     Rybník slove Koryto pod Rymání                                                                               20 kop

4.     Rybník při Hořejším Přítočnu, může se saditi                                                               20 kop

5.     Rybník Dolejší k Dolanům ležící, může se saditi                                                            60 kop

6., 7. Rybníky při vsi Hřebči, mohlo by se na oba saditi                                                       35 kop

8.     Rybník slove Hluboký, může se dáti                                                                            20 kop

9.     Rybník Ovčácký, mohlo by se dáti                                                                              30 kop

10.   Rybník slove Chožovský v nové spravený                                                                    40 kop

11.   Rybník pod ohradou Hnidouskou není spravený                                                           20 kop

12.   Rybník Prostřední, hráz stržena, trouba by se položiti musela                                       20 kop

13.   Rybník nad mlýnem pustým Hnidouským, může se saditi                                              20 kop

 

Suma do těch 13 rybníků výtažních násady plodu dvouletého potřebuje se                           320 kop

 

 

Rybníků podtěrních jest na tom obojím panství 11, totiž:

                                                                                                                                sází se na podtěr kaprů

1.     Rybník Dolejší Kladenský, dává se kaprů na podtěr                                                            21

2.     Rybník Dubecký                                                                                                             17

3.     Rybník při Hostivici slove Pátek                                                                                       21

4.     Rybník při vsi Řepích                                                                                                      18

5.     Rybník při vsi Zličíně na jisté vodě                                                                                   25

6.     Rybník při vsi Nučicích pod Mezouní                                                                                 20

7.     Rybník při vsi Hořejším Přítočnu slove Mostek                                                                   15

8.     Rybník slove Pastviště při Dobré, může se na něj dáti kaprů i s poštěváčky                           46

9.     Rybník slove Štědrý                                                                                                        18

10.   Rybník při vsi Hnidousích Hořejší                                                                                     10

11.   Rybník ve vsi Hnidousích zarostlý, sázelo se na něj kaprův                                                  21

 

Suma do těch 11 rybníků podtěrních kaprův na podtěr k násadě se potřebuje           3 kopy 52 kapry

 

 


A ještě víceji mimo spřed psané rybníky nachází se rybníci, jakž tuto dole psáno, totiž:

1.     Rybník Tuchorazský nad haltýři, dávají se tam ryby pro potřebu panskou.

2.     Rybník Kašparovský, podobně se do něho dávají ryby pro potřebu panskou.

3.     Rybník v panském sadě při Kročehlavech, pustý a zarostlý.

4.     Rybník ve vsi Pozdni jest všechen zanesený a zarostlý.

5.     Rybník nad Velikou Jenčí stržený, toliko se pastvami se užívá.

6.     Rybník pod týmž, ten je loukou k ruce vrchnosti užívá.

7.     Rybník pode vsí Velikou Jenčí byl rybník hrubý, jest pustý, loukou se užívá.

8., 9. Při tvrzi jenečské [v opisu v NA ČR chybně: břevské] byly dva rybníky anebo sádky, jsou pusté a zarostlé.

10.   Rybník slove Čížek nad rybníkem Kalem, maličký, mělký, zanesený a pustý jest.

11.   Rybník ve vsi Hostivici podtěrní, všechen zarostlý rákosem a rokytím, pustý.

12.   Rybník pode vsí Jenečkem pustý, pastvou se toliko užívá, když sucho, všechen vyschne.

13.   Rybník při Zličíně pod sadem Dvořákovým, mělký podtěrní, pustý.

14.   Rybník výtažní při vsi Tachlovicích, všechen zanesený a hráz potrhaná, kdyby se měl spraviti, hrubý by náklad na to jíti musil.

15.   Rybník v Nučicích jest podtěrní, všecken zanesený a zarostlý.

16.   Rybník pod Koníčkem slove Karkulínkovský, podtěrní, byly štiky na něm 1661.

17.   Rybník podtěrní slove Haranek, pustý, není spravený.

18.   Rybník pod ním slove Tmavý, podtěrní, voda na něm, nebyl nasazen.

19.   Rybník slove Malý u mlýna Nového Kyšického, místo sádek se užívá, toliko aby v něm ryby přes zimu přeseděli, jest na jisté a živé vodě.

20.   Rybník podtěrní při Hnidousích v Ohradě, hráz stržena, pustý.

21.   Rybník podtěrní pod mlýnem, pustý, hráz při něm překopaná.

 

 

Zpráva o sádkách aneb kuchyňkách.

 

Při vsi Litovicích jsou sádky na živé vodě pro sazování ryb jak pro kuchyni panskou, tak výstavě ku prodeji, v nich se mohou ryby přes celou zimu na živé chovati.

 

Item v Podkozí při mlýně panském Hosa Panenkovském jsou sádky na jisté a živé vodě, do nichž se z nadýmáčku co potřeba vody pustiti může a v nich se přes celý rok ryby na živé chovati mohou.

 

 

Srovnání stavu 1662 a 1757

 

Násada v rybnících
v kopách

1662
urbář
panství Kladno

a Červený Újezd

1757

tereziánský katastr
panství Tachlovice
dominikál + rustikál

Násadní (kaprové)

1 315

626 + 13

Výtažní

320

550 + 4

Podtěrní

3 52/60

Církevní násadní

2

Celkem

1 638 52/60

1 195

 

V roce 1662 nejsou do přehledu zahrnuty rustikální (selské) rybníky

V roce 1757 již tachlovické panství nezahrnovalo kladenský díl

 

Soupis panských (dominikálních) rybníků z roku 1757

podle edice tereziánského katastru

 

1.        Rymáňský horní

2.        Koníček

3.        Korkulínek

4.        Koryto

5.        Hallarek

6.        Tmavý

7.        Podkozelský (V Podkozím)

8.        Nový v Kyšicích

9.        Rybniční potok

10.     Hluboký

11.     Čertův

12.     Hrázský v Dobré

13.     Nohavi­ce

14.     Malý hrázský

15.     Žejdlík

16.     Ovčácký

17.     Hluboký

18.     Jordánek

19.     Volek

20.     Košovský

21.     Štědrý

22.     Návesní v Dobré

23.     Pařezitý

24.     Vrtikovský

 

25.     Dolnopřítoční

26.     Prostřední

27.     Návesní

28.     Tachlovický zámecký

29.     Prostřední

30.     Dolní hrázský

31.     Mezounský

32.     Malý jenečský

33.     Zvoneček u Hradiště

34.     Pátek

35.     Zličínský dolní

36.     Zličínský prostřední

37.     Návesní

38.     Řepský

39.     Litovický

40.     Břve

41.     Kalla

42.     Čekal (Čakal)

43.     Čížek

44.     Sobínský

45.     Nekačov [správně Nekejcov]

46.     Velký jenečský

47.     Hřebečský

48.     Hořejší

49.     Nad mlýncem dolejší (u Hořelice)

 

 

 

Úvod -> Rybníky v roce 1662