Popis: Popis: Popis: image003

 

ERB VÉVODŮ SASKO-LAUENBURSKÝCH

 

Úvod -> Zajímavosti -> Erb vévodů Sasko-lauenburských

 

 

Erb vévodů Sasko-lauenburských

 

Erb vévodů Sasko-lauenburských na hostivické faře po obnově (snímek ze 17. června 2012)

 

V roce 2012 Římskokatolická farnost Hostivice v rámci obnovy fasády hostivické fary zajistila i restaurování znaku vévodů Sasko-lauenburských nad hlavním vchodem z náměstí, který zde nechala umístit původní stavitelka Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská, rodem z vévodů Sasko-lauenburských. Je to tedy vhodná příležitost si tento rod připomenout a podívat se na rodový znak podrobněji.

 

HISTORIE RODU

 

 

Kořeny rodu Sasko-lauenburských

Vévodové Sasko-lauenburští pocházeli z německého šlechtického rodu Askánců švábsko-franského původu. Askánskou nadvládu nad Saskem a Braniborskem završil Albrecht I. Medvěd, který byl v letech 1138–1141 saským vévodou a v roce 1157 založil Braniborské markrabství, jehož se stal prvním markrabětem. Erb Albrechta I. Medvěda je dnes saským zemským znakem.

Albrecht I. Medvěd (Braniborský) – památník v citadela ve Špandavě

Zdroj: http://de.wikipedia.org – heslo Albrecht I. (Brandenburg)

Synové Albrechta I. Medvěda se stali zakladateli jednotlivých linií askánského rodu. Pro nás je podstatné, že pravnuk Albrechta I. Medvěda, saský vévoda Albrecht II. roku 1296 rozdělil Saské vévodství na vévodství Sasko-wittenberské, kde vládl on a po roce 1298 jeho potomci, a vévodství Sasko-lauenburské, které získali synové jeho bratra Jana I. Jan II., Albrecht III. a Erich I. Dalšími vévody Sasko-lauenburskými pak byli potomci Ericha I.

 

Vévodové Sasko-lauenburští v Čechách

Prapraprapravnuk Ericha I. Julius Jindřich (*9.4.1586 Wolfenbüttel †20.11.1665 Praha) si od třicetileté války vytvářel rozsáhlou majetkovou základnu v Čechách. Jako jeden z mladších členů rodu nebyl předpokládaným dědicem vévodství, dal se na vojenskou kariéru. Za třicetileté války bojoval pod Albrechtem z Valdštejna ve službách Habsburků. Získal panství Ostrov nad Ohří v západních Čechách a třetím sňatkem s vdovou po Zbyňkovi Novohradském Annou Magdalénou, rozenou z Lobkovic, získal panství Zákupy a Buštěhrad. Dále se stal majitelem panství Podbořany, Horní Police, Zvoleněves a Svádov. Když v roce 1656 zemřel poslední starší člen rodu, jeho bratr August I., stal se Julius Jindřich panujícím vévodou Sasko-lauenburským. Zůstal však v Čechách a sídlil v Ostrově nad Ohří.

Julius Jindřich Sasko-lauenburský

Zdroj: http://de.wikipedia.org – heslo Julius Heinrich (Sachsen-Lauenburg)

Syn Julia Jindřicha Julius František (*16.9.1641 Praha †30.9.1689 Zákupy) získal po smrti otce české statky a o rok později, po smrti staršího bratra Františka Erdmana i titul vévody Sasko-lauenburského. Kromě hlavního sídla v Ostrově nad Ohří se věnoval i zákupskému zámku, který nechal přestavět do raně barokní podoby. V roce 1668 se oženil s Marií Hedvikou Augustou ze Sulzbachu (*15.4.1650 Sulzbach †23.11.1681 Hamburg), dcerou rýnského falckraběte Kristiána Augusta. Měli dvě dcery, které se dožily dospělosti, dcera Maria Anna Terézie (*1670 †1671) zemřela v dětství, jedna dcera se narodila mrtvá a jediný syn zemřel ještě před křtem. Protože Julius František neměl mužského dědice, uvažoval v roce 1689 o novém sňatku. Před plánovaným odjezdem do Sasko-lauenburska však zemřel. Osobou Julia Františka tak vymřel rod vévodů Sasko-lauenburských po meči.

Julius František Sasko-lauenburský

Zdroj: http://de.wikipedia.org – heslo Julius Franz (Sachsen-Lauenburg)

Rozsáhlý majetek Julia Františka si rozdělily jeho dvě dcery. Mladší dcera Sibylla Augusta (*21.1.1675 Ratzeburg †10.7.1733 Ettlingen) získala Ostrov a statky na Loketsku. Pro nás důležitější Anně Marii Františce připadly Ploskovice, Zákupy, Svádov, Horní Police, Buštěhrad, Míkovice a Zvoleněves.

 

Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská

 

Dcery Julia Františka Sibylla Augusta (vlevo) a Anna Marie Toskánská

Zdroj: http://cs.wikipedia.org – heslo Anna Marie Františka Toskánská

Anna Marie Františka (*13.6.1672 Ostrov nad Ohří †15.10.1741 Zákupy) se v říjnu 1690 ve svých 18 letech provdala v Roudnici nad Labem za rýnského falckrabího Filipa Viléma Augusta z Neuburgu (*19.11.1668 Neuburg an der Donau †5.4.1693 Zákupy), švagra císaře Leopolda I. První dcera Leopolda Eleonora zemřela v batolecím věku v roce 1693. V témže roce se narodila druhá dcera Anna Marie Karolína, krátce poté však zemřel Filip Vilém. Anna Marie tak ve věku 21 let ovdověla.

Filip Vilém August z Neuburku na obraze Pietera van der Werffa

Zdroj: http://de.wikipedia.org – heslo Philipp Wilhelm August von der Pfalz

Do druhého manželství vstoupila Anna Marie Františka s Giovannim Gastonem Toskánským (*24.4.1671 †9.7.1737 Florencie), druhým synem Cosima III. Medicejského. Manželství se však nevydařilo, manželé žili odděleně a děti spolu neměli. Anna Marie se věnovala svým českým panstvím a Giovanni Gaston se toulal po Evropě. Když zemřel jeho bratr, stal se dědicem Toskánska a po smrti Cosima III. v roce 1723 se stal panujícím velkovévodou Toskánským. Anně Marii Františce náležel titul toskánské velkovévodkyně, který také důsledně užívala. Za manželem však nikdy nejela, manželství se zcela rozpadlo. Giovanni Gaston byl posledním svého rodu, Toskánsko po jeho smrti v roce 1737 ovládli Habsburkové.

Giovanni Gaston Toskánský

Zdroj: http://de.wikipedia.org – heslo Gian Gastone de’ Medici

V roce 1732 koupila Anna Marie Toskánská tachlovické panství, k němuž patřily i Hostivice, Litovice, Břve a Jeneček. Hostivické Husovo náměstí jí vděčí za své hlavní dominanty. Nechala totiž přestavět kostel a zámek a postavila faru, mariánský sloup a špýchar u zámku. Její původní škola čp. 7 (nevyužívaná ke školním účelům od roku 1792) na východní straně náměstí byla zbořena v roce 2012 a na jejím místě vzniká novostavba.

Po její smrti zdědila majetek včetně tachlovického panství její dcera z prvního manželství Anna Marie Karolina, provdaná za bavorského vévodu Ferdinanda. Tím se český majetek vévodů Sasko-lauenburských dostal do držení bavorských vévodů.

 

ZNAK NA STAVBÁCH V ČECHÁCH

 

Znak vévodů Sasko-lauenburských lze nalézt na řadě staveb na bývalých panstvích tohoto rodu. Zde je několik ukázek:

 

Erby Filipa Viléma Augusta z Neuburgu a Anny Marie Toskánské na zámecké budově v Zákupech

 

Znak na zdevastovaném hospodářském dvoře u zámku v Zákupech

 

Znak na mariánském sloupu na náměstí v Zákupech z roku 1708

 

Znak na mariánském sloupu u mostu přes Ploučnici v Horní Polici

 

Znak na kostele v Tachlovicích – pod současnou správnou barevností prosvítá starší chybná

 

Znak na bývalé faře ve Svádově (nyní části Ústí nad Labem)

 

Znak na zámku v Kácově s chybnou barevností
Zdroj: http://www.kacov.cz – Muzeum Zámek Kácov – Fotografie

 

 

ZNAK NA HOSTIVICKÉ FAŘE

 

Z dostupných historických fotografií se zdá, že do opravy v roce 1976 byla fasáda fary světlá, jednobarevná, včetně plasticky provedeného znaku Sasko-lauenburských. Při této opravě byl znak obnoven barevně v provedení, které se dochovalo až do opravy v roce 2012. Tato barevnost v zásadě odpovídala správnému provedení znaku, pouze správně černé pruhy saského znaku byly vybarveny modře.

 

Foto 30. prosince 2000

 

V průběhu restaurování v roce 2012 byly na znaku odkryty starší vrstvy barev, přičemž se ukázalo, že někdy v minulosti byl znak vybarven chybně, např. správně zelená plocha byla vybarvena červeně.

 

Znak po očištění 3. května 2012

 

V roce 2012 byl znak obnoven se správnými barvami odpovídajícími erbu Sasko-lauenburských.

 

Restaurátor při zlacení orlice ve znaku 5. června 2012

 

Obnovený znak 6. června 2012

 

 

ZNAK NA HOSTIVICKÉM MARIÁNSKÉM SLOUPU

 

Podle popisu mariánského sloupu ve Wirthovu Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu Kladenském z roku 1907 se znak Sasko-lauenburských nacházel i na hostivickém mariánském sloupu. Na sloupu mezi sochami měly být čtyři kartuše stejného tvaru, jedna s monogramem „ANNA“, druhá s korunovaným znakem Sasko-lauenburským a ostatní prázdné. Přestože je na dostupných fotografiích, hlavně z druhé poloviny 20. století, zřetelně vidět rozpad kamene a ztrátu detailů, ani na nejstarších snímcích nelze rozlišit znak, jak ho popisuje Wirth.

 

V bočním světle je vidět zbytek kartuše, v níž snad býval znak Sasko-lauenburských. Snímek z 30. dubna 2012

 

 

PRAMENY

 

Webové stránky české Wikipedie (http://cs.wikipedia.org) – hesla:

Anna Marie Františka Toskánská, Julius František Sasko-Lauenburský, Askánci

 

Webové stránky německé Wikipedie (http://de.wikipedia.org) – hesla:

Herzogtum Sachsen-Lauenburg, Askanier, Julius Heinrich (Sachsen-Lauenburg), Julius Franz (Sachsen-Lauenburg), Franziska Sibylla Augusta von Sachsen-Lauenburg, Anna Maria Franziska von Sachsen-Lauenburg, Philipp Wilhelm August von der Pfalz, Gian Gastone de’ Medici

 

Památky Zákup (na webu zde: http://sphmjablonne.websnadno.cz/Pamatky_Zakup.doc)

 

 

Úvod -> Zajímavosti -> Erb vévodů Sasko-lauenburských

 

Popis: Popis: Popis: image003