OZNÁMENÍ VOJENSKÉ SPRÁVY

 

Úvod -> Zajímavosti -> Oznámení

 

 

Stráž skladiště prachu v Hostivici

 

Praha, 27. prosince 1907

Č.j. 8151

Obecnímu úřadu v Hostivici

 

Okresní silnice z obce tamní do Kněževse může býti povždy obecenstvem a povozy používána, aniž by hlídka u strážného domku někoho zadržela.

 

U zásobovacích skladišť postavené tři hlídky, které mají zabrániti, aby nikdo do těchto objektů se nevloupal a v okruhu 100 kroků tabák (cigary či cigarety) nekouřil, nestřílel aneb po polích ohně nedělal, mají naproti tomu uloženo, aby při nastalé temnotě aneb silné mlze každého blížícího se zadrželi zvoláním: „Halt! Wer da?“ („Stůj, kdo tu?“).

 

Ten, na něhož bylo zvoláno, musí bezpodmínečně zůstati státi a sděliti, kdo jest, co chce a kam jde, po případě hlídce dále žádaná vysvětlení podati.

 

Dostane-li se hlídce odpovědi, každé podezření vylučující a není tu zlého úmyslu, zvolá hlídka „Passirt!“ („Volno!“), načež zadržený může ve své cestě pokračovati.

 

Kdyby se však někdo pokusil vniknouti do zásobovacích skladišť aneb hlídce nadával, na ní kamení házel nebo touž napadl, jest hlídka povinna dotyčného zatknouti, po případě zbraně použíti.

 

Žádáme pana starostu, aby o těchto ustanoveních obyvatelstvo jak tamní, tak i sousedních obcí příslušně vzhledem k ustanovení § 28 obecního zřízení vyrozuměl a poučil, ježto poukazy strážemi vydané, přesně a bezpodmínečně zachovávati jest, a jen tak možným neštěstím zabráněno býti může.

 

C. a k. sborové velitelství č. 8 v Praze

 

Prachárna na výřezu z mapy 3. vojenského mapování
(převzato z http://oldmaps.geolab.cz)

 

Pramen:

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 506, sign. 8-10 H/134 – text částečně upraven

 

 

Úvod -> Zajímavosti -> Oznámení