Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 12. února 1917

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 12. února 1917 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: pan Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: Josef Kozák, Štěpán Šafařík.

Členové obecního výboru: p. František Kubr, Karel Nerad, Jan Kohoutek, Josef Vlasák, Matěj Kalina, Josef Šafařík.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 9. prosince 1916 přečten, schválen a podepsán.

 

I. Schválení rozpočtu pro rok 1917 a stanovení výše přirážky.

Rozpočet se dle položek za sebou jdoucích předčítá, při čemž položka č. 13 v chudinství se zvyšuje na 720 K, jiných změn dle návrhu nenastalo a rozpočet se všemi přítomnými schvaluje.

Na úhradu schodku pro rok 1917 usneseno vybírati 75% obecní přirážku ku všem přímým daním v obci předepsaným mimo osobní daně z příjmu, kteráž dle zákona od přirážek samosprávných osvobozena jest.

 

II. Stanovení odměny jednateli žňové komise za rok 1916.

Po objasnění starosty o činnosti jednatele usneseno povoliti témuž odměnu 50 K.

 

III. Hražení schodku při prodeji chleba.

Usneseno případný schodek hraditi z přebytku tržby za brambory.

 

IV. Odměna učitelstvu za vydávání chlebových lístků dle nařízení c. k. okres. hejtmanství.

Pročtena a schválena norma navržená c. k. okresním hejtmanstvím v Kladně a ta schválena.

 

V. Pořízení nového parcelního protokolu.

Usneseno nechati zříditi nový.

 

VI. Žádost c. k. okr. soudu ve Velvarech pro udělení chudinské podpory sirotku Marii Veselé po zemřelých Karlu a Anně Veselých z Neuměřic.

Usneseno k účeli tomu povoliti obnos 8 Kor. měsíčně.

 

Volné návrhy a dotazy.

Jelikož žádných volných návrhů a dotazů nebylo, prohlášena schůze za skončenou.

 

 

Tom Chlupatý starosta, Mulatsch, Fr. Kubr, Karel Nerad, Josef Kozák, Jan Kohoutek, Josef Vlasák

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 12. února 1917

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003