Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 27. listopadu 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici konané dne 27. listopadu 1920 o 2. hod. odpoledne v učebně pokračovací školy.

 

Schůzi této přítomni: starosta obce obč. Bouška Václav a II. náměstek obč. Tomáš Hájek, dále členové obecního zastupitelstva občané: Chlupatý, Mrnka, Pechlát, Sláma, Eiman, Sulán, Řehák, Šváb, Kodet, Kapalín a za omluveného Krajcra povolán obč. Roubal

Schůzi jsou nepřítomni občané: Závora, Arnold, Čermák, Černý, Končil, Kliment, Křížová, Nebeský a Novotný.

Omluveni: Krajcr a Kalina.

 

Starosta obce zahajuje schůzi uvítáním přítomných a sděluje, že mu byl dodán návrh na rozšíření programu, by bylo zrušeno usnesení obecního zastupitelstva, že se nesmí pořádati v jeden a týž den dvě zábavy, a žádá, zda přítomní s tímto souhlasí. Návrh na rozšíření pořadu přijat. Na to starosta prohlašuje, že se přistupuje k projednání 

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu ze schůze konané 4. září 1920.

Ku přečtenému zápisu poznamenává obč. starosta, že akce pro zřízení zdravotního obvodu byla zahájena, není však zde dosud odpovědi okresní komise ze Smíchova, na věci interesované. Dále praví, že obč. Chlupatý vrátil obě knížky vkladní, z nichž na jedné jest vloženo 941 K 50 h a na druhé 675 K 37 hal. Z knížek těchto vyzvednut obnos 1 000 K pro potřeby obce a p. Chlupatý žádá, by mu tento obnos byl připsán k dobru jako částečná náhrada za pohledávky, které má za aprovisací a o nichž předkládá stvrzenky. Obč. Sláma k tomuto poznamenává, že p. Chlupatý by se měl se svou pohledávkou obrátit na obchodníky, jak řekla komise finanční, a nepožadovat je z výnosu aprovisace. Obč. Chlupatý praví, že obnosy tyto jsou těch obchodníků, kteří aprovisaci vedli, a nenáleží nikdy obci. Jsou to vlastně výnosy z prodeje uhlí a brambor, když obchodníci neměli do některých produktů dostatek peněz, půjčil jim své a považuje tudíž za zcela správné, když z výtěžků jejich si pohledávku svoji uhražuje. Dále se táže, z čeho by nynější aprovisace hradila své ztráty. Obč. Šváb se táže, kdo vlastně měl tedy aprovisaci v rukou, zda obec, či obchodníci. Pan Chlupatý praví, že obchodníci za dozoru obce. Obč. Sláma navrhuje, by se záležitost tato vrátila komisi finanční k projednání. Obč. starosta praví, že věc tato náleží k rozhodnutí obecnímu zastupitelstvu. Obč. Šváb navrhuje, aby obnos 1 000 K byl vymáhán na obchodníkách p. Chlupatým, jež tehdy aprovisaci vedli, což přijato 8mi hlasy.

Na to zápis schválen a podepsán.

 

II. Čtení a vyřízení dopisů.

Okresní správní komise v Unhošti přípisem ze dne 29. října 1920 číslo 1405 sděluje, že považuje prohlášení členů bývalého zastupitelstva o upisování válečných půjček za dostatečné. Obč. Sláma navrhuje, jelikož odpověď tato jest nejasná, by se vrátila okresní správní komisi, aby učinila určité rozhodnutí.

Na žádost spolku Komenský ve Vídni usneseno, aby do rozpočtu pro rok 1921 k tomuto účeli zařaděna byla položka 100 K.

Rovněž tak usneseno, aby pro pokračovací školu zdejší zařaděn byl pro rok 1921 obnos 300 K.

K žádosti čs. jednoty usneseno věnovati obnos 20 K.

Odbor Nár. Jed. Severočeské v Hostivici žádá za prominutí poplatků ze zábavy Mikulášské. Obč. Šváb se táže, zda jest to přípustno. Obč. starosta odpovídá, že to jest přípustno jen v tom směru a při těch poplatcích, jež plynou do pokladny obecní nebo chudinské. Zemskou dávku musí ovšem zaplatit. Obč. Sláma navrhuje, by v tomto směru bylo žádosti vyhověno, což schváleno.

Okresní správní výbor v Unhošti přípisem ze dne 8. listopadu 1920 číslo 1496 v záležitosti regulačního plánu zasílá své rozhodnutí v tom smyslu, že si jej okresní výbor nevypůjčil a tudíž za něj náhrady dávati nebude. Obč. Chlupatý praví, že ztracený plán byl a nyní teprve jest bezcenným, jelikož však jest jej třeba, by v mnohých případech sloužil alespoň za podklad jednání, jest náhledu, že by mohl býti správce silnic jako osoba soukromá vyzván, by se přesvědčil, zda státní regulační komise bude zhotovovati regulační plán obce zdejší nový a kdy to asi bude. Nebude-li jej dělati anebo snad v době dlouhé, budiž na něm vymáhán soudně, v případě opačném snad by bylo lepší od věci upustiti. Náhled tento přítomnými schválen s tím dodatkem, aby pan správce silnic byl o tom hned vyrozuměn.

Novák Alexandr z Košíř žádá za udělení chudinské podpory. Jelikož poměry rodinné, výdělkové a majetkové nejsou zde nikterak známy, usneseno dopsati městského úřadu v Košířích za podání bližších zpráv.

Firma Staněk-Ponec podává odvolání z rozhodnutí komise bytové za pronájem isolačního baráku a obč. starosta osvětluje dosavadní jednání. Obč. Mrnka přimlouvá se za vyhovění odvolání, poukazuje, v jakém stavu se budova nachází, že oprava vyžadovati bude značného nákladu, který obec ušetří, když továrna chce opravu provésti svým nákladem a ještě platiti činži. Obč. Chlupatý rovněž poukazuje na výhodnost nájmu a praví, když jej bude obec potřebovati pro infekční nemoce, musí býti vyklizen, ať jest tam kdokoliv. Obč. Sláma jest náhledu, že by bylo nejlépe, kdyby se tam nedal nikdo. Obč. Řehák žádá, by se továrně pronajal bez závazku, že pro případ potřeby vyklizení obec se nájemníkovi postará o byt. Obč. Hájek navrhuje, by se barák opravil nákladem obce a do něho umístil nájemník z řad občanstva. Pro návrh obč. Hájka jest 6 hlasů, pro návrh obč. Mrnky rovněž 6 hlasů. Obč. starosta na to prohlašuje, že tu jest stejný počet hlasů, a jelikož nemá jistého vědomí, zda jest oprávněn činiti rozhodnutí ihned, prohlašuje, že své rozhodnutí učiní, jakmile zjistí správnost k oprávnění rozhodování.

Občan starosta pak na základě § 48 zříz. obecního činí rozhodnutí své v tom způsobu, že dává svůj rozhodující hlas pro návrh obč. Hájka, kterýžto návrh jest tudíž přijat.

 

III. Zprávy z komisí.

Za obecní radu oznamuje obč. starosta, že tato konala 5 schůzí a dne 5/10 bylo usneseno opraviti obecní domek a isolační barák, 4/11 přijat byl do správy obce nově postavený most, na nějž přispěje okres 1/3 nákladu.

Obč. Chlupatý se táže, byla-li oprava isolačního baráku zajištěna, poněvač v rozpočtu položky té nestává. Obč. Eiman praví, že se tak děje na účet náhrady škody uznané vojenskou komisí. Obč. Šváb se táže, jak to jest možné, že nový mostek byl postaven dráže, než jak rozpočet stanoví. Obč. starosta odpovídá, že sice nemůže dáti určité odpovědi, ale tolik co ví, může sděliti, že most byl postaven za rozpočtený obnos, což jest jediný případ v dosavadních pracích za dozoru okresu prováděných, a zvýšený náklad jest za vícepráce, které musily být podniknuty, by se most mohl používati k jízdě.

Za komisi bytovou apeluje obč. Šváb na strany, jež v ní zastoupeny jsou, aby působily na své členy, by funkci svou řádně zastávali a povinnosti své plnili.

Za komisi osvětovou žádá obč. Eiman republikánskou stranu venkova, by jmenovala již zástupce do této komise místo p. Pechláta. Obč. Chlupatý praví, že jim to oznámí.

Za knihovní radu podává zprávu obč. Sláma: Knihovní rada jest ustavena následovně: předseda Sláma, pokladník Novák Vojtěch, zapisovatel Horák Josef a knihovníkem jmenován Najman. Knihovna jest seřízena a se zapůjčováním knih se započne 1. prosince. Jest však nutno, aby obecní zastupitelstvo schválilo ustanoveného pokladníka a aby též schválilo knihovní řád, kterýž předčítá.

Knihovní řád i pokladník knihovní na to schváleny.

 

IV. Usnesení o obmezení prodeje lihovin při zábavách.

Obč. Roubal praví, že zákaz tento, bude-li se týkati jen hostinských, jest bezúčelný, poněvač jsou lidé, když nemohou dostati kořalku u hostinského, přinese si jí do téhož hostince od některého místního obchodníka, a proto by se musil zákaz rozšířiti i na ty.

Obč. Mrnka se omlouvá, že musí nastoupiti službu, a odchází.

Odchodem obč. Mrnky stává se obecní zastupitelstvo nezpůsobilé k usnášení, načež předsedající prohlašuje další jednání za nemožné a schůzi tuto končí.

 

Najman

Frant. Šváb

Frant. Řehák

Starosta: Bouška

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 27. listopadu 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003