ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. května 1901

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 23.5.1901.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 7: pan Frant. Linek, starosta, p. Frant. Horešovský, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Ant. Šimáček, p. Ant. Burgr, p. František Ptáček, p. Josef Vorlíček.

Pan p. Boh. Hrdlička, p. Josef Melcr, p. Ant. Hanzlík nutným zaměstnáním omluveni.

 

Pořad.

 

1. Návrh obecního úřadu ku udělení plné moce procesní panu JUDr. Bohumíru Schulcovi, advokátu v Praze ku vedení sporu obce co žalované proti Josefu Holoubkovi, mistru zednickému v Hostouni o zaplacení 2 544 K 64 h s přísl.

Návrh obecního úřadu jednohlasně přijat, na základě čehož plná moc podepsána.

 

2. Žádosti za přijmutí ve svazek domovský:

a) Obce Lipan pro Josefa Žáka a rodiny

b) Obce Žiliny pro Josefa Evana a rodiny

c) Matěje Krajcra do Dušník příslušného pro sebe a rodinu

Na základě § 2 zákona ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z. ve svazek domovský přijati vyjímaje zletilé dítky.

 

3. Vzetí na vědomí přípisu c. k. okresního hejtmanství na Kladně ze dne 6.4.1901 čís. 11083 týkajícího se rozpočtu na upravení budovy kostelní v Hostivici.

Na vědomí vzato.

 

4. Volné návrhy.

Pan Ptáček navrhuje, by byla podána žádost ku místní školní radě, by polodenní návštěva školy ve středu a v sobotu byla zrušená a zmenšená v ten způsob, by vyučování ve středu a v sobotu konalo se po celý den a v náhradu za to by ve čtvrtek bylo celý den prázdno.

Jednohlasně přijato.

 

Pan starosta navrhuje, by podána byla žádost za odškolení od obce Hostivice.

Jednohlasně přijato.

 

Pan zástupce c. k. velkostatku navrhuje úpravu cesty od dráhy ku kůlnám a od nádržky hnojůvky ku dráze.

Jednohlasně usneseno tu samou dle možnosti upraviti.

 

Pan Ptáček navrhuje úpravu cesty u Krahulova.

Jednohlasně usneseno tu samou na nejvíce poškozených místech upraviti.

 

Pan Vorlíček navrhuje, by okresní výbor byl upozorněn, že voda proti č. 40 v Litovicích neodpadá ze silnice, následkem čehož poškozuje nově upravený taras.

Jednohlasně přijato.

 

Po vyčerpání pořadu předkládá pan starosta resignaci pana Frt. Horešovského z Jenečka.

Resignace ona jednohlasně zamítnuta a usneseno by byla podaná žádost, by panu Frt. Horešovskému propůjčen byl záslužný kříž.

 

Skončeno.

Linek, Horešovský, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Josef Vorlíček, Šimáček, Ptáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. května 1901