Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 18/2009

konanému 20. dubna 2009

 

Na toto zasedání byly zařazeny dva body odložené při březnovém zasedání – volba předsedy kontrolního výboru a smlouva s Chýní o městské policii.

 

Protože považujeme za správné, aby funkci předsedy kontrolního výboru zastával zástupce opozice, dohodla se rada města, že bývalý předseda kontrolního výboru L. Kudrna navrhne na tuto funkci zastupitele za ODS a dosavadního člena kontrolního výboru M. Vávru. Ten však funkci odmítl s odkazem na pracovní zaneprázdnění a ODS jiného kandidáta nenominovala (M. Petřík se po schůzce s panem starostou rozhodl znovu nekandidovat). Za předsedu kontrolního výboru byl proto zvolen J. Pelc, který se vzdal místa předsedy finančního výboru. Novým předsedou finančního výboru se stal radní P. Hrbek.

 

Smlouva o činnosti hostivické městské policie v Chýni byla předložena s podrobnějším výpočtem nákladů. Po započtení všech vyčíslitelných nákladů včetně podílu na nákladech služebny a amortizace služebního auta po dobu výkonu služby v Chýni byla původně navrhované částka 8 800 Kč měsíčně upravena na 9 200 Kč měsíčně. Takto upravený návrh zastupitelstvo schválilo. Zastupitelé za ODS zopakovali své výhrady prezentované na předchozím zasedání.

 

Nejvýznamnějším bodem zasedání byly změny územního plánu.

Změna č. 1 byla zahájena v roce 2006 a Hostivice 2006 s ní nesouhlasila (viz např. zde). V roce 2007 byl projednán s veřejností a s dotčenými orgány návrh zadání. Každý z navržených záměrů zamítl některý z dotčených orgánů, takže předchozí vedení města v projednávání změny nepokračovalo. Zastupitelstvo však k návrhu zadání změny č. 1 nepřijalo žádné usnesení. Na tomto zasedání proto bylo navrženo a schváleno ukončení projednávání změny č. 1 pro nesouhlas dotčených orgánů se všemi záměry.

Změna č. 2 vznikala postupně od roku 2007, ale do ledna 2009 nebyl zpracován ani návrh zadání a na více zasedáních byly postupně doplňovány další záměry. Na tomto zasedání byly doplněny další záměry v zájmu města a byl tím uzavřen obsah změny č. 2. Zastupitelstvo podle předloženého návrhu uložilo radě města, aby byl do konce června zpracován návrh zadání. Zároveň se usneslo, že nebude pořizovat další změny územního plánu.

 

Zpět na hlavní stranu