Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Priority SNK Hostivice 2006 do konce volebního období 2006–2010

 

Tento materiál připravilo v lednu 2009 Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006 jako podklad pro jednání svých zastupitelů s dalšími volebními stranami zastoupenými v Zastupitelstvu města Hostivice o programových prioritách rekonstruované rady města. Tyto priority považuje SNK Hostivice 2006 za nezbytné k dosažení programové shody s dalšími stranami na zbytek volebního období do roku 2010, s možností korekce jednotlivých formulací při vzájemných jednáních.

 

Fungování radnice

·        v radě města budou jednoznačně stanoveny odpovědnosti za jednotlivé oblasti, bude posílena činnost výborů a komisí a těmto poradním orgánům budou předkládány k vyjádření zásadní otázky před jejich rozhodnutím v radě nebo v zastupitelstvu

·        podklady pro zasedání zastupitelstva budou zpracovávány ke všem projednávaným bodům a budou rozesílány s předstihem podle jednacího řádu; rozdání podkladového materiálu na začátku zasedání je přípustné pouze výjimečně v případech, kdy v době po rozeslání podkladů vznikne nečekaně naléhavá potřeba projednat nějakou záležitost; obdobně bude fungovat servis pro radu města

·        bude zachována a posílena transparentnost jednání orgánů města, tzn. že nadále budou zveřejňována usnesení rady města a zápisy ze zasedání zastupitelstva a další dokumenty představující činnost radnice; budou obnoveny informační tabule tak, aby pokrývaly všechny části města, a na těchto tabulích budou průběžně zveřejňovány všechny důležité informace; bude připravena nová verze webových stránek města, která bude poté pravidelně doplňována a aktualizována

 

Městské organizace, veřejné služby

·        budou jednotně a jednoznačně nastavena pravidla pro stanovení výše příspěvku příspěvkovým organizacím (všem třem školám a Technickým službám) a pro výši rozpočtu organizačních složek (městské knihovny, městské policie, pečovatelské služby a jednotky sboru dobrovolných hasičů)

·        Technickým službám budou smluvně vymezeny jejich povinnosti vůči městu a budou jednoznačně zadávány požadované práce; dodržení předepsaného rozsahu a kvalita prací bude průběžně kontrolována městským úřadem

 

Investice

·        v roce 2009 bude zpracována a podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu na dostavbu areálu základní školy U Zámecké zdi

·        bude vyřešena kapacita kanalizace připojením na pražskou kanalizační síť podle podané žádosti o dotaci; nebude-li dotace přidělena, bude nalezen jiný způsob financování; pokud však analýza nákladů tohoto řešení a nákladů na dostavbu a získání dostatečné kapacity vlastní ČOV ukáže, že je výrazně výhodnější (z hlediska okamžitých investic i dlouhodobých nákladů) druhá varianta, bude zvolené řešení změněno a realizováno

·        bude podána žádost o dotaci na parkovou úpravu údolí Litovického potoka z prioritní osy 6 Operačního programu Životní prostředí a po jejím přiznání bude akce realizována

·        bude podána žádost o dotaci na realizaci parku u ulice Ke Skále a po jejím přiznání bude zahájena realizace

·        bude připraven projekt na hřiště u Olivové ulice a bude zajištěno řádné využití získané dotace v roce 2009

·        v roce 2009 bude připraven projekt celkové úpravy uličního parteru ulice Čsl. armády zkoordinovaný s plánovanou rekonstrukcí staré karlovarské silnice a sdružením investic města s prostředky ŘSD a kraje bude realizován; při rekonstrukci silnice zároveň budou opraveny kaple poutní cesty

·        budou zajištěna (po dohodě s Českou inspekcí životního prostředí) nápravná opatření ke zmírnění škod způsobených zavážením třešňovky; po nápravě bude třešňovka využívána extenzivně

·        bude hledáno řešení umožňující dlouhodobé fungování areálu sokolovny pro veřejné účely (cvičení, společenské akce) – nákup areálu a kompletní rekonstrukce sokolovny

·        bude postaven chodník v Litovické ulici od ulice Sportovců k areálu tvrze aspoň po jedné straně ulice

·        bude propojena Sadová ulice s cyklostezkou od Sobína, která dosud končí na hranici katastru

·        případné úvěry budou přijímány pouze k zajištění zcela nezbytných investic (včetně zajištění vlastního podílu k investičním dotacím) a tak, aby nezpůsobily nadměrné zadlužení města

 

Stavební rozvoj

·        bude zastaveno projednávání obou probíhajících změn územního plánu; pokud bude dohodnuta jiná změna územního plánu, zaměří se na zpřesnění (zpřísnění) stávajících regulativů a na vypuštění sporných rozvojových ploch; nové rozvojové plochy nebudou vymezovány

·        souhlasy města ke všem větším stavebním akcím (komerční areály, bytové domy a větší skupiny rodinných domů) budou vydávány až po uzavření plánovací smlouvy mezi městem a investorem

·        bude dořešeno budoucí využití bývalého břevského kempu – odstranění zbytků staveb, úklid odpadu

·        bude zajištěno dodržení podmínky územního plánu, že komerční areály v Paloukách a u hostivického hřbitova jsou podmíněny realizací MÚK Hostivice včetně podjezdu pod železniční tratí Praha – Kladno

 

Zpět na komentář k 16. zasedání zastupitelstva

Zpět na hlavní stranu