OBČASNÍK č. 2/2006

 

Sdružení nezávislých kandidátů

Hostivice 2006

 

 

Vážení spoluobčané,

pro podzimní období jsme připravili několik akcí, na které bychom Vás rádi pozvali:

Prohlídka Litovické tvrze

v neděli 17. září od 14 hodin

Litovická tvrz je nejvýznamnější stavební památkou v Hostivici, pochází již ze 14. století. Při návštěvě jinak nepřístupné stavby uvidíte gotický sklep s křížovou klenbou, gotické kamenické prvky, skromné zbytky renesančních maleb, barokní krovy a spoustu dalšího.

Tuto akci nabízíme jako společenskou událost či námět na odpolední vycházku a ne jako politický mítink.

Cyklovýprava

v sobotu 23. září od 14 hodin

Zveme Vás na odpolední cyklovýpravu po poutní cestě do Hájku i jinam. Projížďku zvládnou i méně trénovaní cyklisté a kromě jízdy bude určitě čas si popovídat a vzájemně se seznámit. Sraz na Husově náměstí.

Sousedský běh Hostivice 2006

v sobotu 14. října

 

Novis Triatlon Klub Praha a Sdružení Hostivice 2006
Vás srdečně zvou na 5. ročník běžeckého závodu
Sousedský běh Hostivice 2006

Místo: Hostivice, hráz Litovického rybníka

Trať: Běží se po rovinatých  cestách a pěšinách mezi Hostivickými rybníky, povrch převážně terén, částečně asfalt.

Startovné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

Časový rozvrh:

10.00 hod.start kategorie Děti do 10 let – trať 700 m

10.15 hod.start kategorie Děti nad 10 let – trať 1 100 m

11.00 hod.start kategorie Hlavní závod – trať 4 900 m (muži do 39 let, ženy a veteráni)

12.00 hod. – vyhlášení vítězů

 

Předvolební setkání

v pondělí 16. října od 19 hodin

Sluší se, aby skupina usilující o úspěch ve volbách představila své kandidáty i program a odpověděla zvídavým voličům na jejich dotazy. Právě k tomuto účelu je určeno předvolební setkání, které proběhne v Sokolovně.

 

 

Podali jsme kandidátní listinu

Děkujeme všem hostivickým občanům, kteří nám svým podpisem pod volební petici umožnili kandidovat v komunálních volbách 20. a 21. října 2006.

Zároveň představujeme naši úplnou kandidátní listinu:

1.      Ing. Jiří Kučera, 31 let, výzkumný pracovník, Partyzánů 153

2.      Ing. Pavel Hosenseidl, 34 let, projektant, Jarní 1326

3.      Dalibor Smažinka, 33 let, pracovník informačních technologií, Za Mlýnem 1724

4.      Ing. arch. Milan Körner, CSc., 62 let, architekt, Za Zahradami 1401

5.      Ing. Karel Malík, 42 let, logistik, Haklova 1256

6.      Roman Rozumek, 42 let, práce ve výškách, Husovo nám. 1226

7.      Soňa Křemenová, 40 let, obchodní referent, Školská 449

8.      Mgr. Markéta Mayerová, 34 let, výzkumný pracovník, Letní 1540

9.      Ing. Karel Novotný, 57 let, informatik, Dělnická 850

10. Mgr. Magdalena Karasová, 39 let, učitelka, Školská 458

11. Mgr. Ivo Mravinac, 45 let, tiskový mluvčí, Bezručova 1005

12. Ing. Miroslav Češpiva, 45 let, výzkumný pracovník, Vinohradská 36

13. Ferdinand Polák, 63 let, avionik, Na Pískách 532

14. Pavel Hradil, 39 let, zámečník, Lomená 1203

15. Mgr. Petr Hrazdil, 27 let, ekonom. analytik, Česká 715

16. Jakub Havlásek, 30 let, jednatel společnosti, Dělnická 887

17. PhDr. Jitka Gabašová, 45 let, učitelka, Nerudova 148

 

Co dalo a vzalo volební období 2002–2006

Přibližně pět let existence neformálního sdružení Hostivice 2006 je dobrý důvod ke zhodnocení naší činnosti. Díky důvěře našich voličů pracovali někteří naši členové od voleb v roce 2002 v zastupitelstvu, případně v radě města. Jsme tedy zhodnocením činnosti a určitou sebereflexí povinni jak vůči našim voličům, tak i ostatním občanům města.

Za velmi podstatné považujeme to, že se skupina zakladatelů Hostivice 2006 a dalších příznivců scházela podle potřeby posledních pět let a přes naše členy pracující v zastupitelstvu a ve vedení města jsme se snažili prosazovat svůj volební program. Řada našich členů a sympatizantů se v této době též podílela na organizaci řady společenských akcí ve městě pořádaných místními sdruženími, jako jsou např. dětské dny, Hostivické světélkování, Sousedské běhy, úklid chráněného území Hostivických rybníků apod. Domníváme se, že díky tomu poskytujeme našim voličům jak jistotu kontinuity našeho programu, tak i jistotu další existence Hostivice 2006. Věříme, že tím odpovídáme těm občanům, kteří považují sdružení nezávislých kandidátů za účelová sdružení sloužící pouze k prosazení svých kandidátů do vedení města a která se bezprostředně po volbách opět rozplynou v nenávratnu.

Naši zastupitelé a radní od začátku mandátu usilovali o zefektivnění práce radnice a zvýšení informovanosti občanů o její činnosti. Zasloužili jsme se o vznik nebo přepracování řady interních předpisů počínaje organizačním řádem, který vymezuje základní povinnosti jednotlivých složek úřadu. Přesunem podatelny úřadu do přízemí a rozšířením pracovní doby tohoto pracoviště, které jsme iniciovali, se zjednodušil styk s úřadem. Za připomenutí stojí rovněž kompletní revize právních předpisů města, z nichž řada byla zcela zrušena nebo nově vydána, a zveřejnění všech platných předpisů. Podle usnesení, která jsme prosadili, jsou zápisy z jednání zastupitelstva i rady města a další dokumenty od začátku tohoto volebního období zveřejňovány na vývěsních tabulích i na nově zpracovaných městských webových stránkách. Věříme, že internet umožňuje zpřístupnit daleko větší objem dokumentů (včetně starších), než lze na vývěsních tabulích, a že se v blízké době stane dostupným pro většinu občanů. Mnohé se zlepšilo, ale přesto se domníváme, že stále ještě je na práci radnice co zkvalitňovat. Vývoj v tomto směru bude vždy záležet zejména na práci tajemníka a uvolněných představitelů města (starosta, místostarosta).

Bohužel ne zcela se podařilo prosadit vliv odborných komisí na rozhodování rady a zastupitelstva. V první polovině volebního období komise pracovaly intenzívně a přinášely řadu námětů, pak však jejich činnost v řadě případů zeslábla, případně zcela zanikla. Jednu z hlavních příčin vidíme v tom, že se často nepodařilo najít vhodný způsob spolupráce mezi komisemi a radou. Poučení z tohoto vývoje promítneme do našeho volebního programu pro příští období.

Během mandátu našich zástupců reagovalo město na několik staveb zásadního významu. Naši zástupci významně přispěli k tomu, že se podařilo zahájit stavbu karlovarské silnice R6, která po svém dokončení odlehčí městu od silniční dopravy. Vyjádření města k hodnocení vlivu stavby nové letištní dráhy na životní prostředí připravené v pracovní skupině, v níž se angažovala řada našich členů, formulovalo požadavky města, které mají zajistit, aby dopady této stavby na Hostivici byly co nejmenší. Podporujeme rovněž modernizaci železniční tratě z Prahy do Kladna a iniciovali jsme některé změny projektu, kterými se sníží požadavky na zábor soukromých pozemků hlavně v Jenečku.

Významným počinem se stalo schválení nového územního plánu, který má usměrňovat územní rozvoj města až do roku 2015. Jak jsme psali již v minulém čísle, směřuje současná většina v zastupitelstvu bohužel k zásadní změně koncepce rozvoje, která místo využití dosavadních zastavitelných ploch a regenerace některých částí města prosazuje rozvoj na nových plochách po obvodu města. Iniciovali jsme rovněž zpracování studie centra města, která řeší především vhodné využití ploch v prostoru mezi Husovým náměstím a stadionem. Tato studie bohužel zůstala nedokončená a její podněty nebyly zatím využity pro žádoucí transformaci tohoto území. Naopak na dobré cestě je pravděpodobně záměr revitalizace Litovického potoka, jehož okolí by se mělo změnit na zelený pás napříč celým městem.

Orgány města se zabývaly rovněž veřejnými službami ve městě. Nové plány údržby veřejných prostranství a zeleně, které jsme iniciovali a spolupřipravili, stanovily jednoznačně rozsah činností zajišťovaných Technickými službami. Prosadili jsme systematickou odbornou péči o stromy v parcích a dalších veřejných prostorech. Podpořili jsme změnu správce veřejného osvětlení, která by měla přinést modernizaci zařízení a větší provozní spolehlivost, a převod vodovodu do správy města, po němž se významně investuje do obnovy sítě a snížení ztrát vody. Souhlasili jsme s odstavením nevyhovujícího zdroje vody pod Chrášťanskými vrchy a s posílením hlavního zdroje vody z kladenského přivaděče novým řadem. Další možnost zlepšení vidíme v rozdělení města do dvou tlakových pásem, které zlepší zásobování vodou ve výše položených místech. Zabývali jsme se rovněž otázkou nakládání s odpadem, komise životního prostředí vedená naším členem iniciovala zvýšení četnosti vyvážení nádob na tříděný odpad a zavedení systému zpětného odběru výrobků–odpadů (zejména starých elektrospotřebičů), který se právě rozbíhá.

Významná pozornost patřila jednání s investorskými firmami. Podmínky pro výstavbu v řadě lokalit byly dány již v předchozím volebním období, takže jsme mohli prosadit pouze dílčí korekce, například doplnění chodníků či autobusových zastávek. U nově projednávané zástavby jsme se snažili každý záměr podmínit realizací souvisících staveb či opatření; významnou roli zde hrála stavební komise. Například lokalita Sadová I u smíchovské trati přinesla výstavbu nového mostu přes Litovický potok, který zlepšuje spojení severní a jižní části města, a dále zde bude vybudován pás zeleně kolem potoka. S výstavbou komerčních objektů v Jenečku je spojena přestavba křižovatky u litovického hřbitova, která mj. vyřeší dosud problematický vstup na hřbitov přímo z křižovatky.

Ani v průběhu minulých čtyř let se nepodařilo získat státní dotaci na dostavbu nového školního areálu, jejíž finanční náročnost přesahuje možnosti rozpočtu města. Podpořili jsme úpravu Husova náměstí, rekonstrukci zámku i přístavbu mateřské školy, která zvýší kapacitu a zároveň vyřeší problém s izolací základů i střechy. Ulice a chodníky se opravují podle finančních možností města, které jsou bohužel mnohem menší než naše představy.

Snažili jsem se, a budeme o to usilovat i nadále, prosazovat co nejširší informovanost občanů o zásadních otázkách a co nejvíce je do takovýchto rozhodnutí zapojit. S informovaností a možností předem vyjádřit svoje stanovisko k problému, jehož řešení se připravuje, souvisel i rozchod Hostivice 2006 se starostou města Jiřím Pelcem, který za naše sdružení kandidoval v posledních volbách. Bohužel se po odchodu pana starosty z Hostivice 2006 značně snížily naše možnosti efektivně ovlivňovat práci vedení města. Aby se podobná situace již neopakovala, postavili jsme na přední místa naší kandidátky ty členy, kteří v Hostivici 2006 delší dobu pracují a které dobře známe.

 

Omezený prostor tohoto Občasníku neumožňuje zhodnotit plnění všech bodů našeho programu. Takové vyhodnocení najdete na našich internetových stránkách zde.

 

Přejeme všem hostivickým občanům krásné babí léto a těšíme se na setkání na některé z našich akcí.

 

Zpět na hlavní stranu