image003

 

PROCHÁZKA DÁVNÝMI ČASY: STARÉ BŘVE

 

Úvod -> Památky -> Staré Břve

 

 

Břve na polohopisném plánu z roku 1919

Břve jsou nejstarší písemně doložená část města. Doposud se za nejstarší uznával doklad z roku 1184. Nedávno objevená zpráva však posouvá doloženou historii do roku 1158 a ves už před tímto datem musela existovat.

V časech, kdy jsme již schopni podrobněji sledovat historii jednotlivých domů, zde bývaly tři statky a tvrz, která zpustla v 16. století. V Purkrechtní knize z roku 1610 najdeme informaci o všech třech statcích, jejichž historii pak můžeme sledovat až do současnosti. Od 18. století si začali stavět své domy domkáři, původně bydlící na statcích. Jejich domy se začaly zapisovat do domkářské knihy založené v roce 1748. Postupně tak vznikla ulice Pod Rybníkem a později zástavba v ulici U Obory a Břevské.

Kolem roku 1770, kdy bylo zavedeno stálé číslování domů, zde bylo 11 domů, v roce 1785 13 domů a v roce 1840 při zavedení stabilního katastru pak 25 domů. Některá nová čísla popisná však vznikala pouhým oddělením části starších domů.

Při přečíslování domů v roce 1980 tvořilo Břve celkem 65 domů. Stará břevská čísla se převedla do nové jednotné číselné řady tak, že se k nim přičetlo číslo 1066.

Naše procházka břevskou minulostí začíná u největší břevské stavby (pomineme-li velmi nový Sportovní areál Břve) – bývalého ovčína, který dal i název ulici U Ovčína. V těchto místech stávala tvrz připomínaná již ve 14. století. Na počátku 15. století patřila bohaté pražské měšťanské rodině Rokycanských, rodině stavitelů hradu Okoře. V roce 1544, při dělení majetku Chrtů ze Rtína, se o ní píše jako o pusté tvrzi se dvorem, štěpnicí (ovocným sadem) a chmelnicemi. Za třicetileté války zanikl i dvůr a jeho pozůstatky můžeme vidět jen v ovčíně a dvou domcích, z nichž jeden před časem také zanikl.

Ovčín čp. 44 (nyní 1289) roku 1999, před přestavbou

Ze starých záznamů víme, že počátkem 18. století se v ovčíně chovalo na 300 ovcí. V roce 1920, při dočíslování domů před sčítáním obyvatel a domů, dostal ovčín poprvé své čp. 44. Později však o toto číslo přišel a při přestavbě na výrobnu firmy Mifer v letech 2000–2001 dostal nové čp. 1289.

Za ovčínem směrem k Litovickému rybníku stával dům čp. 3. V roce 1707 se o něm v Purkrechtní knize píše: „Domek panský poblíž ovčí­na tu se nachází, však na stavení velmi chatrný, v kterém prve podruzi zůstávali. Nyní ale takový pohodný pražský v nájmu má k němu kousek panskýho pole, co pro vždy ovčák užíval.“ V roce 1785 byl majitelem domkář František Zrotek. Dům zanikl ve 40. letech 20. století a později jeho číslo dostala novostavba na jiném místě ve stejné ulici.

Vedle domu čp. 3 stával ještě dům čp. 16, který vybudoval Matěj Bauer v roce 1788 přestavbou starých panských chlívků na chaloupku. Zanikl zřejmě již před 1. světovou válkou, i když na mapě z roku 1919 je ještě zakreslen. Číslo se pak znovu použilo v ulici Pod Rybníkem pro část domu čp. 17.

Dům čp. 4 (1070) v roce 2001

Od ovčína směrem k Břevskému rybníku se nachází dům čp. 4 (1070), o kterém se v roce 1707 píše: „Domek neb byt pro mistra polního a čeleď jeho jest jeden, ku kterému pro lepší vyživení dítek a čeledě své jemu pole dána jsou.“ Dům, obydlí ovčáka, vždy patřil císařskému velkostatku a později státnímu statku, až v posledních letech ho koupila firma Mifer, nyní je soukromý.

Sousední statek čp. 2 (1068) patří k oněm třem historickým statkům. V roce 1597 ho koupil od Jana Fochra Matěj Albrecht. Od roku 1823 zde hospodařil rod Šimáčkových, který od konce 19. století postupně rozprodával pole, takže od roku 1925 zbylo Štěpánu Šimáčkovi jen obytné stavení, ve kterém zřídil zámečnickou dílnu. Pro dočíslování domů v roce 1920 dostala část statku nové čp. 42 (1108) a později se ještě oddělila část obytného stavení, které připadlo čp. 51 (1127).

Statek čp. 2 (1068) se zvoničkou v popředí na pohlednici z roku 1913

Naproti přes ulici stojí největší břevský statek čp. 1 (1067). V roce 1592 zemřel hospodář na tomto statku a jeho osiřelá dcera Dorotka se provdala za Víta Čejku z Řep. Od roku 1730 zde hospodařil rod Novotných, jehož pokračovatelem byli Václav Zikl hospodařící zde v první polovině 20. století i současná majitelka. Obytné stavení bylo přestavěno v roce 1926, hospodářské budovy v roce 1932. V roce 1920 dostala část statku nové čp. 40 (1107).

Současný stav průčelí obytné budovy čp. 1 (1067)

Hospodářská budova ve statku čp. 1 (1067)

Před statkem čp. 1 (1067) na menší návsi se nachází zvonička postavená zřejmě náhradou za starší dřevěnou, v současné době beze zvonu.

Dům čp. 37 (1103) na rohu ulic U Ovčína a Hájecké vznikl až před rokem 1980 oddělením od sousedního domu čp. 5 (1071), který postavil roku 1765 Martin Novotný. Dům byl hostincem namísto dřívější krčmy čp. 9. Počátkem 20. století hostinec provozoval starosta spojených obcí Litovice Břve Jeneček František Ptáček a po něm za první republiky Antonín Kokrda. Restaurace zde fungovala až do nedávna.

Hostinec čp. 5 (1071) na pohlednici z roku 1913

Hostinec Antonína Kokrdy na pohlednici kolem roku 1935

Dům čp. 14 (1080) v Hájecké ulici postavil roku 1785 Tomáš Volf. V roce 1926 ho Antonín Hanzlík a František Rýdl od základů přestavěli na dvojdomek čp. 14 a 49 (1115).

Dům čp. 15 (1081) naproti přes ulici, nyní poměrně zchátralý, je původní břevská obecní pastouška. Roku 1814 ji od obce koupil Jan Škvor.

V západní části Břvů stojí ještě za zmínku dům čp. 19 (1085), který vznikl před rokem 1840 jako obydlí cihláře. V těchto místech totiž bývala panská cihelna.

Na snímku Břevského rybníka z roku 1978 je v pozadí vidět dům čp. 19 (1085)

Nyní se musíme kousek cesty vrátit a budeme pokračovat ulicí Pod Rybníkem. Zástavba zde mohla začít vznikat po roce 1709, kdy hejtman hraběte Bredy Schotlze dal zvýšit hráz Břevského rybníka.

Rohový dům čp. 17 (1083) postavili v roce 1798 Šimon a Dorota Osvaldovi; dnes je silně modernizovaný. Oddělením jedné budovy patřící k tomuto domu vzniklo nové čp. 16 (1082), znovu použité po již zmíněném zaniklém domě vedle ovčína.

Dům čp. 6 (1072) na starém nedatovaném snímku, snad ze 30. let 20. století

Domy na severní straně ulice Pod Rybníkem vznikly v polovině 18. století. Dům čp. 6 (1072) postavil roku 1756 Václav Douša, ale v roce 1925 ho Antonín Král zboural a na jeho místě postavil novostavbu stejného čísla. Dům čp. 7 (1073) vybudoval Václav Hanzlík v roce 1758, roku 1909 na jeho místě postavil Antonín Klatovský novostavbu. Stavitelem domu čp. 8 (1074) byl Josef Holas v roce 1762, jehož rodu dům patřil nejméně do roku 1919. Od čp. 8 od­dělila vdova Marie Holasová v roce 1911 nové čp. 39 (1105).

Ulice Pod Rybníkem od východu na snímku z roku 1948, který dokumentuje kamennou dlažbu jako úspěch dvouletky 1947–1948

Na jižní straně ulice Pod Rybníkem, přímo pod hrází Břevského rybníka, je situace o něco složitější. Vedle již zmíněného domu čp. 16 stojí dům čp. 18 (1084), který postavili roku 1803 Josef a Marie Káclovi. Sousední pozemek patří domu čp. 13 (1079), který postavil roku 1771 Václav Sklenář. Na části jeho pozemku vznikly během doby dva další domy čp. 31 (1097) a 45 (1111).

Domy čp. 18 (1084 – nahoře) a 45 (1111) v roce 1994

Hájecké ulici za výpustí Břevského rybníka (současný výpustní objekt, tzv. kaberna, pochází z rekonstrukce rybníka v roce 1932 prováděné při obnově pražského hradního vodovodu) se nacházel poslední ze tří historických břevských statků, krčma čp. 9 (1075). V roce 1543, když Břve patřily ÚdrčskýmÚdrče, zde byl krčmářem Janek, jeden ze tří známých poddaných té doby v celých Břvích. Krčma zde bývala až asi do poloviny 18. století. Od roku 1863 na statku hospodařil rod Novotných, kterému patřil i statek čp. 1 (1067) a později (asi v 50. letech 20. století) statek připadl Jednotnému zemědělskému družstvu.

Hospodářské budovy bývalého statku čp. 9 v roce 1994

Současný vzhled místa bývalého statku čp. 9 (1075), vpravo dům čp. 10 (1080)

V roce 1920 při dočíslování dostala budova, kde bývala donedávna restaurace Budvarka, nové čp. 43 (1109). Na místě bývalé obytné budovy vznikl jako novostavba dvojdům čp. 62 (1128) a 63 (1129), ze starého areálu zbyly jen hospodářské budovy.

Hájecká ulice přes vypuštěný Břevský rybník v roce 1929. Zcela vlevo statek čp. 9 (1075)
a dále pak jsou natočeny štítem do ulice domy čp. 10 (1076) a 11 (1077)

Budeme-li pokračovat Hájeckou ulicí, dostaneme se k po sobě jdoucí řadě čísel popisných 10 až 12. Dům čp. 10 (1076) postavil roku 1751 Jiří Klapka.  Původní dům Karel Náprstek roku 1932 zboural a vystavěl znovu. V roce 1924 postavila ve dvoře Tekla Náprstková nový obytný dům, který dostal čp. 46 (1112). Dům čp. 11 (1077) vznikl před založením první domkářské knihy roku 1748, kdy si ho nechal zapsat Václav Hanzlík. Od čp. 11 se roku 1896 oddělil dům čp. 38 (1104), který vybudovali Antonín a Tekla Karhanovi přestavbou z bývalého mlátku. Mezi domy čp. 11 a 12 vznikl dům čp. 28 (1094), který roku 1875 patřil Františku Drobnému a byl zbořen v roce 2010. Dům čp. 12 (1078), poněkud odsazený od silnice, postavil Václav Sklenář v roce 1771.

Řada domů v Hájecké ulici na pohlednici asi z roku 1932, zleva domy čp. 46 (1112), čp. 11 (1077), 38 (1104), 28 (1094),
dále od ulice čp. 12 (1078), před topolem 35 (1101) a 26 (1092) a za topolem čp. 20 (1086), restaurace A. Nyklese, vydavatele pohlednice

Na rohu ulic Hájecké a U Obory stojí dvojdům čp. 35 (1101) a 26 (1092). Dům čp. 26 postavil před rokem 1858 František Kácl a v roce 1891 koupili od Františka a Magdaleny Káclových Václav a Rozálie Káclovi polovinu domu, který dostal nové čp. 35. Dům čp. 35 byl silně modernizován, čp. 26 se přestavuje nyní.

Zatímco vpravo máme les bývalé bažantnice u rybníka Kaly, po levé straně ulice U Obory stojí dům čp. 20 (1086), který postavili v roce 1804 Vojtěch a Barbora Vyšínovi. V roce 1923 ho přestavěl Antonín Nykles na hostinec fungující do roku 1950.

Dům čp. 20 (1086) na plánu přestavby z roku 1923

Před rokem 1840 v ulici U Obory stály ještě domy čp. 21 až 25. Dům čp. 21 (1087), od kte­rého se později oddělila čp. 47 (1113) a 48 (1114), postavili v roce 1804 Matěj a Anna Kuče­rovi. V roce 2009 byl nahrazen novostavbou. Stavitelem sousedního domu čp. 22 (1088) byl Václav Roman v roce 1812. O rok později postavil Josef Šafránek dům čp. 23 (1089). Rohový dům čp. 24 (1090) vybudovala roku 1814 Barbora Chalupová, později se od něj oddělilo čp. 33 (1099). Předchůdcem moderního domu čp. 25 (1091) byl domek Václava Seidla z roku 1817.

Dům U Obory čp. 21 (1087) v roce 1994

Domy čp. 24 (1090), 54 (1120) a 23 (1089) v roce 1994

 

 

Úvod -> Památky -> Staré Břve

 

image003