SERIÁL HOSTIVICE PŘED STO LETY

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Hostivice před sto lety -> 1. část

 

Předchozí část – Následující část

 

 

Část první: Stavební vývoj

 

V novém seriálu z hostivické historie se podíváme, jak Hostivice vypadala a co se v ní dělo před sto lety, tedy v prvních asi dvaceti letech na počátku 20. století. V této době, která zahrnuje závěrečné období Rakouska-Uherska, 1. světovou válku a vznik Československé republiky, tvořily území nynějšího města dvě samostatné obce, a to Hostivice a spojené obce Litovice – Břve – Jeneček.

První díl seriálu věnuji popisu, jak Hostivice na začátku 20. století vypadala. V Historickém lexikonu obcí ČR 1869–2005, který vychází z pravidelných sčítání lidu a loni ho vydal Český statistický úřad, najdeme ve sledovaném období tyto souhrnné údaje o počtu domů a obyvatel za všechny části nynějšího města dohromady:

Rok

1900

1910

1921

Počet domů

254

298

333

Počet obyvatel

2 291

2 564

2 802

Údaje o vývoji mezi roky 1910 a 1921 poněkud zkresluje skutečnost, že v roce 1920 obě obce dočíslovaly starší domy, které neměly vlastní číslo popisné.

Podrobnější údaje pro jednotlivé části nejsou v obecních kronikách a dalších podkladech zaznamenány v dostatečném rozsahu a některé se navíc nejeví příliš věrohodně. Pro zajímavost shrnu údaje, které zpracoval v roce 1894 František Boh. Škorpil ve svém Popisu okresního hejtmanství Kladenského. Tehdy žilo v Hostivici 1 124 obyvatel, v Litovicích 503, na Břvích 299 a v Jenečku 340, celkem tedy 2 266 lidí.

Na začátku 20. století všechny obce jen pomalu měnily svůj zemědělský charakter.

Vlastní Hostivici tvořilo v roce 1900 asi 130 domů. Kolem náměstí se rozkládaly statky, ve svahu k nádraží stály domky tzv. domkářů, lidí s menší výměrou zemědělské půdy, která je neuživila. V prvních letech 20. století se nejvíce stavělo v oblasti u nádraží, kolem nynější Žižkovy ulice, hlavně díky této výstavbě se zvýšil do roku 1919 počet hostivických domů na 169. V roce 1912 vyrostla v Jiráskově ulici, tehdy na kraji obce, vojenská kasárna, která navázala na prachárna a kasárna vybudovaná v roce 1874 v polích severně od Hostivice. Východním směrem zástavba končila zájezdním hostincem čp. 1 (nyní opět restaurace U Koruny), na který navazovala továrna na výrobu šroubů a nýtů založená v roce 1899 Antonínem Staňkem. Drážní vodárna pod náspem smíchovské trati stála o samotě. Jižním směrem zastavěné území uzavíraly statky za Litovickým potokem a za nimi byla postavena v roce 1906 při cestě na Sobín nová škola a Dlabačova vila. Západně od náměstí stál pouze zámek s dvorem, ke kterému patřila velká zámecká zahrada. Za ní bychom směrem do Litovic našli už jen hřbitov zřízený v roce 1830, na kterém se pohřbívalo asi sto let. Dnes tento bývalý hřbitov slouží jako park u školky. Vlastní Hostivice rostla ze všech částí tvořících nynější město nejrychleji, nepochybně proto, že zde byla škola, železniční stanice i první továrna.

Litovice vstoupily do 20. století s 52 domy kolem náměstí 1. máje a ulic U Sádek a K Rybníku a části ulice Litovické zhruba k hrázi Litovického rybníka. Do roku 1920 se zvětšily o pět nových domů. Dům pro osm deputátnických rodin dobově zvaný „vila“ postavil c. k. velkostatek v roce 1904 na severní straně náměstí 1. máje, v dřívější zahradě velkostatku. Další domy vznikly kolem hráze tehdy zrušeného Litovického rybníka směrem k Hostivici, kde už dříve stál litovický kontribučenský špýchar, a dvě čísla popisná se oddělila od starších domů v ulici K Rybníku. V místech nynější Haklovy ulice už byla zřízena cihelna.

Na Břvích bylo v roce 1900 38 domů a za 20 let vznikly jen dva nové.

Situace v Jenečku je nejméně přehledná. Území Jenečka, tehdy zvaného Malý Jenč, bylo při zavedení katastrálních obcí (nyní se tyto jednotky nazývají katastrální území) v druhé polovině 18. století rozděleno mezi Hostivici a Litovice a obecní zřízení z roku 1849 vzalo za základ místních (politických) obcí právě katastrální obce. Tak se stalo, že větší část Jenečka patřila do spojené litovické obce a 9 domů v nynější Novotného ulici připadly Hostivici. V hostivické části přibyly do roku 1920 tři domy a v litovické části asi 7 domů, hlavně mezi ulicí Novotného a Jenečským potokem. Zástavba mezi malojenečskou návsí a karlovarskou silnicí vznikla až později.

Jiří Kučera

Hostivické nádraží na pohlednici z roku 1909

Vila učitele Aloise Saifrta u nádraží, v Havlíčkově ulici, byla postavena v roce 1908 jako přízemní

Dům čp. 83 v Jiráskově ulici na jedinečném snímku z počátku 20. století

Vojenský areál v Jiráskově ulici postavený v roce 1912

Dům pro deputátníky, tzv. vila v Litovicích

Nově objevená břevská pohlednice ze začátku 20. století ukazuje vpravo bývalý gloriet u Kaly a vlevo dole bývalou myslivnu u Kaly

Břevský statek čp. 2 (nyní 1068) v ulici U Ovčína a zvonička na pohlednici z roku 1913

 

 

Předchozí část – Následující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Hostivice před sto lety -> 1. část