SERIÁL HOSTIVICE VE FOTOGRAFIÍCH ADOLFA VYŠATY

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Hostivice ve fotografiích Adolfa Vyšaty -> 1. část

 

Předchozí část ­– Následující část

 

 

1. ČÁST
(Hostivický měsíčník 3/2008)

 

V letech 1941–1945, tedy v období druhé světové války, organizovala Národopisná komise při ČAVU „Zaměřovací akci České akademie věd a umění“. Při této akci byly zaměřovány a dokumentovány především lidové roubené stavby, ale fotograficky jsou doloženy i cenné zděné stavby. Západní okolí Prahy zdokumentoval v roce 1942 fotograf Adolf Vyšata.

Na existenci souboru, který je dnes uložen v Etnologickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., mě upozornil článek Lubomíra Procházky v Listech z Unhošťska z roku 2005, který uvádí i některé snímky z Hostivice. Soubor obsahuje 19 fotografií z Hostivice (12 z vlastní Hostivice, 2 z Litovic a 5 z Jenečka, Břve bohužel nejsou zastoupeny) a další snímky z okolí – ze Sobína, z Jenče, z Chýně, z Úhonic, z Dobrovíze a dalších obcí. Díky ochotě správce fondu se mi podařilo získat reprodukční práva na hostivické snímky, se kterými vás postupně seznámím v novém seriálu Hostivického měsíčníku. Využiji této příležitosti zároveň k zopakování historie některých významných staveb.

 

První snímek (inv. č. 23200) ukazuje dům čp. 1 v ulici Čsl. armády, dávnou i nynější restauraci U koruny. Kronikář Miloš Šrámek ji stejně jako dřívější badatelé ztotožňoval se starobylou hořejší krčmou, která patřila kolem roku 1530 krčmáři Jírovi. Za třicetileté války zpustla a v roce 1657 se jí ujal a obnovil ji krčmář Matěj Koza. Po něm patřila Matouši Kopřivovi a od roku 1679 po třicet pět let Pavlovi Veselému, který byl v roce 1707 hostivickým rychtářem. Roku 1714 tento Pavel Veselý, zvaný také Dvořák, krčmu pro vysoký svůj věk prodal majiteli panství hraběti Karlu Jáchymovi Bredovi. Na počátku 19. století tu šenkoval Jan Kubeš, po něm od roku 1847 jeho vdova jménem Alžběta a v padesátých letech Aloisie Honzíková. Už před rokem 1875 se stala majitelkou této usedlosti rodina Čermákova, ale hostinec pronajímala. Za první republiky zde byl hostinským Josef Suchánek. V roce 1950, když zemřel stavební rada Josef Čermák, obec jeho majetek včetně domu čp. 1 zabrala a hostinec zrušila. Delší dobu v přízemí tohoto domu působila zvláštní škola a po jejím vystěhování byly i sem rozšířeny byty. V prosinci 2002 obnovená restaurace s tradičním názvem U koruny se zaměřuje na čínskou kuchyni.

Na snímku vidíme nejen vlastní budovu hostince s německo-českým nápisem „Hostinec U koruny“ ve štítu, ale především honosné brány z obou stran budovy. Za pravou bránou se v pozadí poněkud ztrácí již zbořená hospodářská budova, která patřila k čp. 1. Kromě vozů před levou bránou stojí za povšimnutí, že karlovarská silnice dlážděná velkými kostkami byla v té době užší, chodník zde dosahoval mnohem větší šířky.

 

Dva snímky (inv. č. 23201 a 23202) zachycují hostivickou faru (čp. 5) a detail brány. Historie fary je podrobně popsána například v letáku z edice Hostivické památky, takže jen připomenu, že faru v současné podobě nechala postavit roku 1734 tehdejší majitelka Hostivice Anna Marie velkovévodkyně Toskánská, jejíž rodový erb vévodů Sasko-lauenburských nalézáme v průčelí fary. I když stavba fary bývá zvykově připisována italskému staviteli Octaviu Broggiovi, jeho účast na stavbě se podle stavebně-historických rozborů zdá nepravděpodobná.

První pohled znázorňuje faru neobvykle od severozápadu. Na první pohled zaujmou konzole elektrického vedení umístěné přímo na budově fary. Vnější okna byla zalícována s fasádou, k výměně za současná zapuštěná došlo až kolem roku 1985. Okna na půdu kryjí žaluzie. Ještě v roce 1942 se terén náměstí nacházel níže než v současnosti, což dokládá počet schodů před vchodem. „Mapy“ na fasádě však naznačují, že fara trpěla již tehdy nadměrnou vlhkostí zdiva. Na pravém okraji snímku je jen nepatrně vidět štít bývalé hasičské zbrojnice, kde se dnes nachází videopůjčovna. Překvapivě žalostně vyhlíží lípa v levé části snímku, která byla ze strany kostelní zahrady dlouhodobě omezována kvůli elektrickému vedení. Tato lípa je společně s druhou, již na snímku nezachycenou, chráněna od roku 1996 jako památný strom. Socha sv. Jana Nepomuckého byla ke vchodu do kostela umístěna v roce 1928, při přestavbě mostu karlovarské silnice přes Jenečský potok.

Na druhém snímku vidíme farní bránu se štukovou výzdobou včetně nápisu „N. 5“ a letopočtu 1790.

 

Čtvrtý snímek (inv. č. 23203) bude možná pro nepamětníky překvapivý, protože na něm nacházíme již neexistující statek čp. 11, který stával v jižní části Husova náměstí. Plocha tohoto statku připadla k sousednímu domu čp. 12, který předtím býval výminkem pro zbořený statek. Statek čp. 11 patří nepochybně k historickým, badatelé se však historii domů jižně od Litovického potoka dlouhodobě vyhýbali. Víme proto jen, že ve fasní knize z roku 1785 se jako majitel objevuje Josef Novotný. Protože sousední statek čp. 10 patřil v té době Jakubu Novotnému, můžeme zatím bez podkladů uvažovat, zda oba statky nevznikly rozdělením starší usedlosti. V polovině 19. století se zde říkalo „u Kozlů“, což byla nejspíš přezdívka majitele. V roce 1875 už statek patřil Antonínu Tůmovi a v majetku rodu zůstal až do demolice po roce 1945.

Snímek ukazuje, že hospodářská stavení měla střechu s pálenou krytinou, zato obytné stavení kryla došková střecha. V ploše dvora se nacházejí vůz, ruční vozík, kolečko, trakař a řezačka.

Jiří Kučera

Foto: © EÚ AV ČR, v.v.i.

 

 

Předchozí část ­– Následující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Hostivice ve fotografiích Adolfa Vyšaty -> 1. část