SERIÁL HOSTIVICE VE FOTOGRAFIÍCH ADOLFA VYŠATY

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Hostivice ve fotografiích Adolfa Vyšaty -> 4. část

 

Předchozí část ­– Následující část

 

 

4. ČÁST
(Hostivický měsíčník 6-7/2008)

 

V roce 1942 fotograf Adolf Vyšata zdokumentoval v rámci „Zaměřovací akce České akademie věd a umění“ Národopisné komise při ČAVU cenné stavby na západním okraji Prahy. Ve čtvrté části seriálu si ze souboru fotografií, který je nyní uložen v Etnologickém ústavu Akademie věd, v.v.i., představíme posledních pět fotografií, které zachycují dva statky v Jenečku.

První zmínka o statku s malojenečským čp. 1 (nyní čp. 944), který se původně nazýval Piplasovský grunt, pochází z roku 1610, kdy ho získal po Janu Poplovi či Piplasovi za 650 kop Jan Sládek. Ten ho roku 1630 prodal za 400 kop Řehoři Tadeášovi. V roce 1657 byl statek rychtářem a konšeli „prošacován“ (oceněn) na 200 kop, za něž ho koupil Jiřík Nedbal, příbuzný Jakuba Piplase. Při soupisu vrchnostenského majetku v roce 1662 bylo konstatováno, že je to pustý grunt. V roce 1689 se ho ujal Jan Náprstek. Patřil k němu lán polí, sena z něj byl „dobrý vůz“, ale otava žádná. Přesto hospodář platil vrchnosti 1 kopu 36 grošů ročně a k tomu 4 slepice a 20 vajec. Roku 1723 tu hospodařil Náprstkův syn Jan, a to až do roku 1756, kdy ho předal svému synovi Tomášovi.

Tomáš Náprstek měl dvě děti, dceru Annu a mladšího syna Jana. Dcera se provdala za Václava Zábranského, který hospodařil na statku čp. 13. Tomáš Náprstek mu svůj grunt prodal roku 1817 za 22 837 zlatých konvenční měny, načež Václav Zábranský postoupil svou usedlost švagrovi Janu Náprstkovi, Tomášovu synovi. V roce 1842 přešel Piplasovský grunt na další, už poslední majitelský rod. Václav Zábranský odevzdal, jak stojí psáno, „jemu samovlastně patřící kontribučenský grunt č. 1, pozůstávající z obydleného a hospodářského stavení, pak k němu patřícím 63 jitrám 8 478 sáhů polí, 2 jitra 1 011 sáhů luk a zahrad a se vším právem a břemenem do vlastního svobodného užívání a spravování Janu Stádníkovi za dobrovolně sjednanou trhovou cenu 9 400 zlatých konvenční měny a vejminek jemu a jeho nynější manželce Alžbětě, po rodě Hanzlíkové.“

V roce 1875 a 1883 zde hospodařil Tomáš Stádník, v roce 1905 Bedřich Stádník, který byl v roce 1906 zvolen radním obecního zastupitelstva společné obce Litovice-Břve-Jeneček. I po dalších volbách v roce 1909 a 1911 zůstal v této funkci, ale v roce 1912 již mezi zvolenými nebyl. Mezi funkcionáři obecní samosprávy se objevuje znovu až po válce, kdy byl v roce 1919 zvolen členem finanční komise za agrární stranu. Posledním hospodářem z tohoto rodu byl Tomáš Stádník, který statek převzal v roce 1939.

4. srpna 1950 uvalil hostivický místní národní výbor na statek se 47 hektary polností nucenou správu (pacht) a majiteli zůstala pouze obytná budova. Ostatní stavby, všechno vybavení i zvířata převzalo jednotné zemědělské družstvo.

Snímek s inventárním číslem 23216HK ukazuje statek z ulice, s reklamou firmy Baťa  na hospodářské budově. Za zmínku stojí, že podle této fotografie byl ještě za druhé světové války povrch ulice nezpevněn, i když to byla okresní silnice. Pohled ze dvora (23217HK) směřuje od nyní rozpadlé stodoly na západ k Družstevní ulici. Na obou snímcích vidíme u vchodu javor, který zde roste dodnes.

Malojenečský statek čp. 13 (nyní 956), kterému se věnují další tři snímky, vznikl tak, že snad v roce 1762 rozdělil Tomáš Zábranský svůj grunt čp. 6 (nyní 949) na dva díly, z nichž severní daroval s polovicí svých polí staršímu synovi Josefovi. Když Josef Zábranský roku 1801 zemřel, statek zdědil jeho syn Václav. Ten se roku 1817 oženil s Annou, dcerou Tomáše Náprstka, jehož grunt čp. 1 odkoupil za 22 037 zlatých. Tím došlo k faktické výměně těchto dvou usedlostí. Náprstkova dcera Rozálie se provdala za Josefa Koutného ze Sobína, jenž na gruntě hospodařil až do své smrti někdy před rokem 1883 kdy byla majitelkou statku Rozálie. S vdovou Rozálií se potom oženil Evan ze Žiliny, první z rodu vlastnícího usedlost dodnes. V seznamu majitelů jsou jmenováni Josef a po něm Pavel Evan.

K bydlení nyní slouží nový dům čp. 723 vystavěný v zahradě za statkem. Historickou obytnou budovu majitelé v 90. letech 20. století opravili, ale kvůli narušené statice ji potom museli zdemolovat.

Snímek 23218HK ukazuje obytné stavení a bránu z Družstevní ulice, snímek 23219HK ze dvora. Šlo o snad nejhezčí statek v celé Hostivici, se zajímavou štukovou výzdobou ve štítové zdi a s doškovou střechou. Fotografie 23220HK zobrazuje dvůr od jihu, obytné stavení je částečně vidět vlevo. V popředí jsou složeny tašky a na povoze lze při velkém zvětšení přečíst ceduli s nápisem Evan Jeneček. Cedulí se jménem majitele musely být dříve označeny všechny povozy.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

Foto: © EÚ AV ČR, v.v.i.

 

 

Předchozí část ­– Následující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Hostivice ve fotografiích Adolfa Vyšaty -> 4. část