Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Osm důvodů, proč neprodávat pozemek p. č. 1189/46, k.ú. Hostivice

 

Podklad pro jednání zastupitelstva města Hostivice konané dne 24. dubna 2007

 

 

V podkladových materiálech k zastupitelstvu rozeslaných členům zastupitelstva je přiložena kopie smlouvy o spolupráci se společností Pro-Sin a návrh na prodej pozemku parc. č. 1189/46, k.ú. Hostivice této společnosti pro výstavbu supermarketu. Jde o pozemek bývalého hliniště hostivické cihelny a pozdější skládky západně od ulice Ke Skále, který je územním plánem určen jako parková zeleň.

Zde jsou shrnuty důvody, proč by pozemek neměl být prodáván:

 

1. Pozemek prodávaný pro výstavbu supermarketu je územním plánem určen jako park a změnu jeho využití zastupitelstvo již odmítlo

Územní plán schválený v červnu 2005 určuje pozemek p.č. 1189/46, k.ú. Hostivice jako plochu parkové zeleně a v severní části jako izolační zeleně. Tento záměr sledovalo již zastupitelstvo v letech 1998-2002, do územního plánu byl zapracován již v konceptu (diskuse k tomu v zápise č. 14 ze zasedání zastupitelstva konaného 18.11.2004) a na základě tohoto vymezení v územním plánu město Hostivice získalo pozemek převodem od Pozemkového fondu ČR.

Záměr změnit územní plán v této ploše a vymezit část plochy parkové zeleně pro nerušící komerci projednávalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 1. června 2006 a jednoznačně (sedm hlasů proti, šest se zdrželo, nikdo nebyl pro) ho odmítlo. V té době již byla uzavřena smlouva se společností Pro-Sin, o které však zastupitelstvo při projednávání nebylo informováno – viz zápis č. 25 ze zasedání ze zastupitelstva, bod 9.

 

 

2. Navržený park je urbanisticky velmi významný

Navržený park je spádový pro široké okolí, zejména pro severní část Nových Litovic, zástavbu v bývalé cihelně i pro bytové domy v ulici Za Mlýnem. Je to jediný park (souvislá plocha zeleně v obytném území) v této oblasti. Pás izolační zeleně severně od trati slouží primárně k odclonění komerční zóny u silnice R6, může být využíván k procházkám a podobným aktivitám, nemůže však svým charakterem plnit funkci městského parku. Navrhovaný pás parkové zeleně kolem Litovického potoka je pro uvedené území příliš vzdálený.

Vybudování parkové cesty podél ulice Ke Skále by navíc významně zlepšilo pěší dostupnost bytových domů družstva Zahrada a okolních domů.

 

3. Smlouva se společností Pro-Sin byla uzavřena za podivných okolností

Rada města schválila na své schůzi č. 9/2006 konané dne 26. dubna 2006 uzavření smlouvy se společností Pro-Sin (a to dokonce včetně budoucí smlouvy kupní, čímž překročila své pravomoci) a tato smlouva (bez budoucí smlouvy kupní) byla uzavřena 23. května 2006. Firma se ve smlouvě zavazuje především pomoci městu s převodem pozemku do jeho vlastnictví, přestože tento pozemek byl převeden již v březnu 2006 a v katastru byl pozemek zapsán 5. dubna 2006, tedy 21 dnů před projednáváním návrhu smlouvy v radě. Ještě na zasedání zastupitelstva 1. června 2006 argumentoval starosta J. Pelc, že změna územního plánu je potřebná, aby město pozemek získalo. Firma tedy svůj závazek nemohla nikdy naplnit.

Po zjištění těchto skutečností rada města uložila starostovi na své schůzi č. 20/2006 konané 27. září 2006 získat stanovisko právníka ke smlouvě a na následující schůzi (poslední před volbami) tento úkol zopakovala mezi nesplněnými. Na první povolební schůzi rady č. 22/2006 konané 15. listopadu 2006 již tento úkol nebyl opakován, byl tedy považován za splněný. Právní stanovisko však v podkladech zastupitelům nebylo přiloženo.

 

4. Případným prodejem pozemku k výstavbě se město dopouští podvodu a zavazuje se k budoucím krokům, které nemůže garantovat

Zastupitelstvo může v současné době prodat pozemek pouze jako park za cenu odpovídající této skutečnosti. Pokud by zastupitelstvo prodalo pozemek ke komerční výstavbě za cenu adekvátní tomuto určení, dopouští se podvodu, protože toto využití není možné bez změny územního plánu. Ke změně územního plánu se město nemůže zavázat, protože nemůže předjímat např. stanoviska dotčených orgánů.

 

5. Smlouva o spolupráci s firmou Pro-Sin nenutí město k prodeji pozemku

Pomineme-li, že smlouva byla uzavřena za neodpovídající vstupní situace (viz bod 3), požaduje článek II., bod 4., 1. odrážka, že město projedná podmínky budoucího prodeje pozemku ve svých orgánech. Zastupitelstvo nikdy o prodeji pozemku nejednalo (jednalo pouze o změně územního plánu), neschválilo ho ani se nezavázalo ho v budoucnu prodat. Pokud tedy se zastupitelstvo svobodně rozhodně svým usnesením pozemek neprodat, je tím učiněno zadost uvedenému požadavku smlouvy a smlouva je tím ze strany města naplněna. Bude-li společnost Pro-Sin trvat na tom, že město je povinno pozemek prodat, přestože to před uzavřením smlouvy neschválil příslušný orgán města (zastupitelstvo), je možné smlouvu bez obav vypovědět, protože neobsahuje žádné sankce za její nedodržení.

 

6. Z prodeje pozemku pro město vyplývají finanční závazky vůči Pozemkovému fondu

Podle ústní informace o obsahu smlouvy o bezúplatném převodu, kterou město získalo pozemek od Pozemkového fondu, je město povinno fondu uhradit rozdíl v ceně pozemku, pokud změní jeho využití a prodá ho třetí osobě. Výše této povinnosti není obecně známa.

 

7. Po prodeji pozemku bude mít město mnohem menší možnost ovlivnit jeho budoucí využití

Po prodeji pozemku o jeho dalším využití bude rozhodovat nový vlastník. Pokud zastupitelstvo s vidinou výstavby supermarketu schválí změnu využití plochy pro nerušící komerci, může na tomto pozemku vzniknout i jakákoliv výrobní hala s takovým provozem, který svým vlivem nepřesahuje hranici areálu a nevyžaduje těžkou nákladní dopravu. I takovéto využití je v souladu s regulativy územního plánu pro funkční plochu nerušící komerce. Město bude mít jen omezené nástroje znemožnit novému majiteli využití pozemku, které bude v souladu se změněným územním plánem.

 

8. Park je možné zřídit letos ze získané dotace na údržbu a obnovu zeleně

Město Hostivice získalo dotaci 7 milionů Kč ze státního rozpočtu na údržbu a obnovu zeleně. Přestože svůj návrh na využití této dotace komise pro životní prostředí předložila radě již v únoru 2007 (zápis KŽP č. 3/2007 z 19.2.2007), rada dosud nerozhodla, které projekty mají být připraveny. Pokud nebudou příslušné projekty předloženy do srpna včetně stavebního povolení a smlouvy se zhotovitelem vybraným podle zákona o zadávání veřejných zakázek, může město o tuto dotaci přijít. Mezi navrženými akcemi je i založení parku u ulice Ke Skále v souladu s platným územním plánem. Z vyhlášených podmínek dotačního programu je zřejmé, že založení parku by bylo v souladu s účelem poskytnuté dotace.

 

Protinávrh usnesení o prodeji pozemku k návrhu předloženému radou města:

Zastupitelstvo města Hostivice

a)     neschvaluje prodej pozemku p. č. 1189/46, k.ú. Hostivice,

b)     schvaluje potvrzení, že pozemek p.č. 1189/46, k.ú. Hostivice bude využit v souladu s platným územním plánem města Hostivice jako parková zeleň,

c)      ukládá radě města okamžitě zajistit projekční práce na založení parku u ulice Ke Skále na pozemku p.č. 1189/46, k.ú. Hostivice v rozsahu daném územním plánem a zajistit čerpání účelové dotace na údržbu a obnovu zeleně poskytnuté ze státního rozpočtu na rok 2007 na tuto akci.

 

Zastupitelstvu města Hostivice předkládá člen zastupitelstva Jiří Kučera

 

Příloha: Výpis z citovaných zápisů zastupitelstva a rady města

 

ZÁPIS č. 14

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTIVICE

 

Den a místo konání:                                                       18.11.2004 – Hostivice

Jednání probíhalo od – do:                                                   18.03 – 23.13 hod.

Členů zastupitelstva města:    17

z toho: - přítomno:                    14  (od 18.30 hod. + Mgr. Ivo Mravinac)

                                                          (od 19.45 hod. + Mgr. Markéta Mayerová) 

             - omluveno:                    1  (Roman Rozumek)

Občanů přítomno:                    72

K bodu 7 – Projednání návrhu souborného stanoviska ke konceptu územního  plánu města

Jaroslav Kratochvíl – poukazuje na lokality veřejné zeleně navrhované v ÚP, které jsou podle jeho názoru příliš velké a budou tudíž vyžadovat příliš velké investice. Upozorňuje na nedořešené území podél Litovického potoka. Dále na zelený pás podél smíchovské trati zasahující až k Peterkovu mlýnu.  Pozemek firma Central Group zastavěla. Táže se stavební komise, jak k tomu mohlo dojít. Dále se táže komise dopravní, kdo povolil výstavbu  betonárky v Chýni a jaká opatření učinila ochrana přírody. Nesouhlasí s vymezením zelených ploch od litovického hřbitova k litovickému nádraží a východně od smíchovské trati. Naopak navrhuje plochu zeleně a vybavenosti v bývalém hliništi hostivické cihelny.

Jiří Kučera – řešení lokality firmy Central Group bylo projednáváno ve stavební komisi a následně schváleno radou města. Součástí této akce je i realizace pásu zeleně u Litovického potoka v území navazujícím na lokalitu. K betonárce v Chýni se město v rámci hodnocení vlivu na životní prostředí v roce 2001 vůbec nevyjádřilo, nesouhlasné stanovisko uplatnil pouze ČSOP Hostivice, výsledkem procesu EIA však byl souhlas se záměrem. Zeleň od litovického hřbitova k litovickému nádraží plní funkci lokálního biokoridoru, využití je omezené i kvůli ochrannému pásmu železnice. Plocha rekreační zeleně východně od smíchovské trati byla navržena na základě podnětu od vlastníka podaného při projednávání návrhu zadání. V bývalém hliništi je navržen park a plocha pro sport a rekreaci, okrajově u karlovarské silnice i pro nerušící komerci.

 

 

ZÁPIS č. 25

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTIVICE

 

Den a místo konání:                                                    1. 6. 2006 – Hostivice

                                                                                          jídelna ZŠ, Komenského ul. 141

 

Jednání probíhalo od – do:                                       18.05 - 21.10 hod.

                                                                                                                 

Členů zastupitelstva města:        17

z toho:                 - přítomno:          13

       - omluveno:           3      (Mgr. Karasová,, Mgr. Mayerová, Ing. Šulc)

              - neomluveno:            1     (Mgr. Ivo Mravinac)

Dostavili se v průběhu zasedání: 0  

Občanů přítomno:                          35

K bodu 9 - Projednání návrhu změny ÚP města

10) Návrh PRO-SIN, s.r.o. na změnu využití pozemku PK 413/7 k.ú.Hostivice (bývalá skládka nad pozemky DFI) do funkčních ploch NK-nerušící komerce, PZ-parková zeleň a IZ-izolační zeleň. Stávající využití PZ-parková zeleň, IZ-izolační zeleň a OV-občanská vybavenost.

Starosta Ing. Jiří Pelc - podává vysvětlení k bodu 10) - firma PRO-SIN by zprostředkovala získání pozemku od státu a předala by ho městu. Na části (kterou by od města vykoupila) by vybudovala supermarket a na druhé části park.

Ing. Jiří Kučera - oznamuje, že body 9) a 10) nebyly uvedeny v podkladovém materiálu pro zastupitelstvo města. Dále prohlašuje, že byl napaden pro rušení parkové zeleně a teď by měl vzniknout místo části parku supermarket. Pozemek je státní a je navržen jako parková zeleň - město může o tento pozemek bezúplatně žádat od státu a nemusí se proto obracet na firmu PRO-SIN.

Starosta Ing. Jiří Pelc - město o pozemek žádalo stát, ale zatím mu nebylo vyhověno. Firma PRO-SIN by celý proces jednání urychlila.

p. Rušikvas - zeleň je pro město potřebnější než další supermarket. Na části by mohlo vybudovat spíše hřiště.

         Hlasování: pro návrh –0  proti návrhu – 7   zdrželi se – 6

      Návrh nebyl přijat.

 

 

ZÁPIS č.9 /2006 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 26.4.2006 (od 16.03 do 21.00 hod.)

 

Přítomni:

starosta – Ing. Jiří Pelc

místostarostka – pí. Iva Koptová

členové rady –                   RNDr. Josef Datel

         Ing. Pavel Hosenseidl (od 16.40 hod.)

         Mgr. Magdalena Karasová

tajemník MěÚ – Ing. Stanislav Fečo

předseda kontrolního výboru – Mgr. Václav Pasák

B/ Rada města Hostivice schvaluje/souhlasí

 

4.     S uzavřením smlouvy o spolupráci a smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Hostivice a společností PRO-SIN s.r.o., týkající se možné výstavby nákupního střediska v místech bývalého hliniště hostivické cihelny.

H: 5-0-0

 

ZÁPIS č. 20 /2006 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 27.9.2006 (od 16.07 do 21.10 hod.)

Přítomni:

starosta – Ing. Jiří Pelc

místostarostka – pí. Iva Koptová

členové rady –                   RNDr. Josef Datel (do 20.20. hod.)

         Ing. Pavel Hosenseidl (od 16.25 hod.)

         Mgr. Magdalena Karasová

tajemník MěÚ – Ing. Stanislav Fečo

předseda kontrolního výboru – Mgr. Václav Pasák

D/ Rada města Hostivice ukládá

24. (správně 1.) Zajistit stanovisko právníka města ke smlouvám o dílo s firmou INGOS, včetně dodatků a se společností PRO-SIN s.r.o..

O: starosta         T: do 10.10.2006         H: 4-0-1

 

 

ZÁPIS č. 21/2006 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 11.10.2006 (od 16.08 do 21.45 hod.)

 

Přítomni:

starosta – Ing. Jiří Pelc

místostarostka – pí. Iva Koptová

členové rady –                   RNDr. Josef Datel

         Ing. Pavel Hosenseidl

         Mgr. Magdalena Karasová

tajemník MěÚ – Ing. Stanislav Fečo

předseda kontrolního výboru – Mgr. Václav Pasák

… 

1. Kontrola plnění usnesení rady města

Z kontroly plnění usnesení podle zápisu č. 20/2006 vyplývají následující dosud nesplněné úkoly se stanovenými delšími termíny ze zápisů: (zkratka O znamená odpovědnost za splnění usnesení, KT znamená kontrolní termín o stavu a plnění usnesení)

č. 20/2006

D 1 –         (stanovisko právníka města ke smlouvě se společností PRO-SIN s.r.o)

O: starosta                          KT: do 20.10.2006                     H: 4-O-1

 

 

Zpět na článek do Hostivického měsíčníku 6/2007

Zpět na komentář k zasedání zastupitelstva č. 5

Zpět na hlavní stranu