Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 12/2012

konanému 26. března 2012

 

Zastupitelstva se zúčastnili všichni naši členové. Z mnoha projednávaných bodů vybíráme ty nejdůležitější:

1.

Podpořili jsme odvolání 2 členů kontrolního výboru z důvodu jejich dlouhodobé neúčasti na jednáních výboru. Doufáme, že na příštím zasedání budou navrženi noví členové, což přispěje k lepšímu fungování kontrolního výboru.

2.

Podpořili jsme změnu znění smlouvy o vzájemné spolupráci se společnostmi SEGRO Czech Republic s. r. o. a ENTSPRICHT s. r. o., která spočívá v přesunu částky na podporu kultury (800 tis.) a pořízení nového vozu městské policie (350 tis.) do investic města. Tato změna byla provedena na žádost zástupců společnosti. Pro město se jedná jen o formální změnu. Dále jsme podpořili schválení znění dalších 2 smluv se společností SEGRO, čímž dochází ke konečnému dořešení této kauzy (podrobněji je záležitost komentována u prosincového zasedání)

3.

Podpořili jsme pojmenování domu s pečovatelskou službou po bývalém starostovi MVDr. Františku Chalupovi. Na základě petice hostivických občanů bylo původně navrženo, aby MVDr. Chalupa byl jmenován čestným občanem Hostivice. Protože se domníváme, že čestné občanství by mělo být udělováno jen v opravdu výjimečných případech, podpořili jsme protinávrh na pojmenování DPS po MVDr. Chalupovi, protože o jeho vybudování se zasloužil.

4.

Větší diskuse proběhla kolem návrhu na zřízení příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Hostivice. Navrhovatelem tohoto bodu byl místostarosta Ing. Kučera, který připravil návrh spolu se členy komise dětí a mládeže. Tato organizace bude zajišťovat kulturní a společenské aktivity včetně provozu knihovny a po dokončení rekonstrukce Sokolovny bude zajišťovat i její využití. Vzhledem k tomu, že v současnosti organizování kulturních a společenských akcí leží více méně na bedrech dobrovolníků (kterým už pomalu docházejí síly), domníváme se, že zřízení Městského kulturního střediska rozhodně přispěje ke zlepšení situace. V neposlední řadě si od zřízení střediska slibujeme výraznou změnu k lepšímu ve fungování městské knihovny, jejíž činnost je podle nás nevyhovující. Návrh na zřízení Městského kulturního střediska byl nakonec přijat, i když s termínem od 1. ledna 2013 místo původně navrženého 1. října 2012.

5.

Podpořili jsme schválení příspěvku města neziskovým organizacím v celkové částce 600 tisíc Kč. Podrobný rozpis příspěvků jednotlivým organizacím je uveden v zápisu ze zasedání na internetových stránkách města.

6.

Podpořili jsme přijetí dotace na rekonstrukci Sokolovny poskytnuté Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy ve výši 19,3 milionů Kč a uzavření smlouvy s Regionální radou. Přijetí dotace jsme podpořili přesto, že jsme původně nesouhlasili s podaným projektem (viz naše komentáře). V současné chvíli ale nevidíme jinou možnost než dotaci přijmout. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce podle projektu včetně vybudování bazénu, který nebyl do dotace zahrnut. Podle toho, za jakou cenu se stavba vysoutěží, město přistoupí, nebo nepřistoupí na realizaci bazénu. Domníváme se ale, že rekonstrukce i s bazénem bude finančně převyšovat možnosti města (město vyčlenilo částku 10 milionů Kč jako nutnou spoluúčast a více si nemůže dovolit).

7.

Závěrečná diskuse se týkala zejména čistírny odpadních vod. Někteří zástupci ČSSD (zejména pan starosta) a KSČM (MVDr. Kudrna) víceméně napadli místostarostu Ing. Kučeru, že díky jeho přístupu (změna technologie čištění) a některým formálním chybám město v minulosti neobdrželo dotaci na dostavbu. Přestože Ing. Kučera vysvětlil, z jakého důvodu k odmítnutí naší žádosti došlo, protistrana zůstal k argumentům hluchá. Pan starosta stále trval na svém návrhu, ve kterém by zastupitelstvo pověřilo Ing. Kučeru k přípravě veškerých podkladů pro případ, že by byla vypsána vhodná dotace (i když tato možnost je v dohledné době málo pravděpodobná). Tento návrh jsme nepodpořili, protože tím by se jednak opět veškerá zodpovědnost přenesla jen na Ing. Kučeru, jednak pokud není žádné zadání, těžko se mohou připravit nějaké další podklady, než které jsou již nyní připraveny nebo se připravují (žádost o vydání územního rozhodnutí). Nakonec jsme podpořili kompromisní protinávrh, který ukládá starostovi a místostarostovi připravit všechny podklady potřebné pro možné podání žádosti o dotaci ČOV, pokud bude nějaká výzva vypsaná. Domníváme se, že konfrontační způsob, jakým byla vedená „diskuse“ na téma ČOV měl za účel pouze napadnout místostarostu Ing. Kučeru, nikoliv přispět k řešení daného problému.

Markéta Mayerová

 

Zpět na hlavní stranu