image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 22 a 23 nahoře

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 22 a 23 nahoře

 

překlad z němčiny

 

 

image005

Opis.

Nadační list

o nadaci Františka Bumby při farní škole v Hostivici.

 

My podepsaní duchovní a světští představitelé hostivické farní školy prokazujeme a potvrzujeme touto listinou, že dne 24. června 1845 zemřelý rolník v Litovicích č. 14 František Bumba ve svém dne 22. února 1845 pořízeném a dne 9. června 1845 soudně oznámeném testamentu jmenované škole odkázal obnos ve výši 100 zlatých, slovy jedno sto zlatých konvenční měny, nesplacených u pana Ignáce Zimmermanna, purkrabího na bývalém velkovévodství toskánském panství Tachlovice v Hostivici jako školní nadační kapitál k pořízení potřebných knih pro chudé žáky.

Jak je to nyní s tímto školním nadačním kapitálem – podle prohlášení místního soudu Tachlovického panství z 23. listopadu 1846 č. 1590 byl od výše jmenovaného pana dlužníka splacen v bankovkách po předcházejícím trojnásobném oznámení do úředních pražských novin a po zveřejnění v Amtstagen pro nedostatek privátní hypotéky podle dekretu c. k. krajského úřadu ve Slaném z 22. března 1847 č. 3097 byl zaslán tomuto úřadu, a je jím zajištěn za to nakoupenou státní obligací po 5 zlatých vídeňské měny (Vídeň 1. září 1849 č. 23685) na vinkulovanou tuto nadaci a nyní se skládá ze 106 zlatých konvenční měny (včetně v hotovosti splaceného zbytku 55 krejcarů), ze kterých roční úroky činí 5 zlatých 18 krejcarů konvenční měny, a tak mají být za to podle mínění zakladatele nadace obstarávány každoročně pro chudé žáky hostivické farní školy potřebné knihy.

Podle tohoto zavazují podepsaní sebe a své následovníky v úřadě neustále udržovat tuto nadaci a vybírat nadační úroky, jakož i mít svědomitou péči o obstarávání potřebných knih pro chudé žáky a nezavádět žádné změny s nadačním kapitálem bez vyššího povolení.

Dokladem toho je tento nadační list ve třech stejně znějících vyhotoveních, z nichž se předá první vysokému c. k. místodržitelství, druhý veledůstojné konsistoři v Praze a třetí do hostivické patronátní církevní pokladny ve Velkém Jenči, kde se v opatrování nachází a kde bude uschována. Podle svého celkového obsahu bude zapsán do nadační knihy fary v Hostivici a podobně do knihy dekretů hostivické farní školy všestranně podepsán a spolupodepsán dvěma svědky.

Tak se stalo u patronátního úřadu Jeho Výsosti císaři Ferdinandovi patřícího panství Tachlovického ve Velkém Jenči dne 24. února 1852.

image007

 

Antonín Velebil v. r.
císařský vrchní správce jako patron

Wilhelm Wolf v. r.
císařský rentier, baron

Pavel Haas v. r.
zástupce dozorce školního okresu

Jiří Rohlena v. r.
farář

P. Josef Procházka v. r.
kaplan a katecheta

Jan Tůma v. r.
školní učitel

Jan Eurghart v. r.
svědek

Jan Král v. r.
svědek

 


image009

 

N. 45209.

Výše uvedený nadační list se schvaluje ve svém plném obsahu.

Od českého c. k. místodržitelství.

Praha, 6. října 1855.

za místodržitele

Forgag v. r.

 

Že shora uvedený opis je shodný se stávajícím originálem se tímto potvrzuje.

Cís. vrchní správa Jenč, 18. února 1856.

A. Velebil v. r.

vrchní správce

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 22 a 23 nahoře

 

image003