KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů

 

 

 

 

Publikace

KNIHA PŘíběhů PRO ŠKOLU HostivicKOU

1826–1859

 

červenec 2008

76 stran A4

 

 

* 1. část

strany 1–20, 1 500 kB

 

 

* 2. část

strany 21–39, 1 795 kB

 

 

* 3. část

strany 40–60, 2 377 kB

 

 

* 4. část

strany 61–76, 921 kB

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě představuji dosud neznámou ručně psanou knihu nazvanou Kniha příběhů pro školu Hostivickou, která byla nedávno objevena v hostivické základní škole. Obdobné knihy příběhů byly v 19. století zřejmě vedeny ve všech školách, jak dokládá oběžník z 11. února 1826, kterým vikář knížecího arcibiskupského vikariátu Pražského venkovského okresu jako dozorce škol v pražském okolí nařídil, aby se o mši v pondělí Velikonoční „předsevzaly sbírky almužny pro chudé dítky a na jich ošacení obrátily s poznamenáním toho do knihy příběhů školních.“ Kniha je popsána asi z poloviny a na 30 stranách netradičního rozměru 50 × 19,5 cm obsahuje zápisy z let 1826 až 1859, které významně rozšiřují dosavadní znalosti o minulosti hostivické školy. Nachází se v ní zejména opisy úředních dopisů ke zřízení školy v Jenči, zmínky o platech či přeložení některých učitelů a učitelských pomocníků a doklady o nadacích, ze kterých se platily chudým žákům učebnice a náboženské knihy.

Na této stránce najdete všechny texty Knihy příběhů přeložené do češtiny zároveň s ukázkami originálního rukopisu. Na začátku je rovněž zařazena kapitola o školství 19. století a o tehdejších místních reáliích, která by měla přispět k lepšímu pochopení historických souvislostí jednotlivých textů uvedených v Knize příběhů. Tento text vychází především z obsáhlé kapitoly Školství, jeho rozvoj historický a stav přítomný od K. Taubeneka v knize Smíchovsko a Zbraslavsko vydané na Smíchově v roce 1898 a dále z řady hostivických místních publikací.

 

Děkuji paní Ladislavě Chomiakové z hostivické školní knihovny za zapůjčení této knihy. Přepis textů a překlad německých částí Knihy příběhů do češtiny vznikl díky nevšední ochotě pánů Václava Zůny a Bernarda Polívky, kterým náleží mé velké poděkování.

 

 

Školství a Hostivice v době Knihy příběhů

Vznik školy, školní budovy

Učitelé

Dozor nad školou

Správa panství a obecní samospráva

 

Poznámky k převodu textů

 

Titulní strana

Nečíslovaná strana vpředu

Rozdělení dodávek dřeva mezi obce – 1826 a 1844

Strana 1 nahoře

Farář Haas upomíná povinnou docházku i platbu školného – 1826

Strana 1 dole a 2

Farář Haas oznamuje problém s vyučováním v Jenči – 1826

Strana 2 dole

Vikář Šimák žádá vyčkat na rozhodnutí krajského úřadu – 1826

Strana 3 nahoře

Krajský úřad odkazuje na vrchnost – 1826

Strana 3 dole

Seznam nekatolických dětí, které navštěvují katolickou školu – 1826

Strana 4

Vrchní správce tachlovického panství navrhuje dočasné řešení vyučování v Jenči – 1827

Strana 5

Farář Haas připomíná vrchnímu úřadu, že není dořešeno financování školního pomocníka v Jenči – 1827

Strana 6

Vrchní úřad stanoví podmínky vyučování v Jenči – 1827

Strana 7

Krajský úřad rozhodl, že je třeba dojednat placení učitelského pomocníka mezi hostivickým učitelem
a jenečskou obcí – 1828

Strana 8

Dohoda mezi hostivickým učitelem a jenečskou obcí – 1828

Strana 9 nahoře

Krajský úřad vytýká, že dohoda neřeší všechny peníze pro učitelského pomocníka – 1828

Strana 9 dole

Farář Haas zakládá „nadaci“ pro podporu ministrantů, první dvě podělení – 1825, 1826

Strana 10 nahoře

Třetí a čtvrté podělení ministrantů – 1827, 1828

Strana 10 uprostřed

Školní dozorce Koerner žádá po učiteli předložit přehled příjmů

Strana 10 dole a 11 nahoře

Krajský úřad zjistil rozpor v počtu bochníků chleba pro učitele – 1829

Strana 11 uprostřed

Páté podělení ministrantů – 1830

Strana 11 dole

Krajský úřad žádá vrchní úřad o vypracování návrhu zřizovací listiny jenečské školy – 1830

Strana 12 nahoře

Odměny žákyním školy – 1831

Strana 12 dole

Krajský úřad schvaluje záměr zřídit jenečskou školu a odškolit Jeneč od Hostivice – 1831

Strana 13

Odměny žákům k 41. výročí panování císaře – 1832

Strana 14

Odměny žákům za pilnost a dobré mravy – 1832

Strana 15

Krajský úřad oznamuje vrchnímu úřadu zemský výnos o zřízení školy v Jenči – 1833

Strana 16

Příspěvek na bydlení pro školního pomocníka Jana Radu – 1833

Strana 17

Výměna učitelů Josefa Horáčka a Václava Frantze mezi Hostivicí a Hořelicí – 1834

Strana 18 a 19 nahoře

Rozdělení školních knih žákům – 1834

Strana 19 dole

Pomocník Jan Malý přechází z Hostivice do Trnovan – 1837

Strana 20 nahoře

Místo Václava Hrona nastupuje školní pomocník Jan Tůma – 1939

Strana 20 dole a 21

Nadace faráře Haase – 1845

Strana 22 a 23 nahoře

Nadační list o nadaci Františka Bumby – 1852

Strana 23 dole

Výkaz podělených dětí z výnosů Bumbovy nadace z let 1850–1855

Strana 24

Výkaz – pokračování

Strana 25

Výkaz – pokračování

Strana 26

Výkaz – pokračování

Strana 27

Výkaz – pokračování 1855 a 1856

Strana 28

Výkaz – pokračování a souhrn za březen a říjen 1856

Strana 29

Výkaz za rok 1858 a 1859

 

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů