image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů

 

 

image003

 

 

Publikace

KNIHA PŘíběhů PRO ŠKOLU HostivicKOU

1826–1859

 

červenec 2008

76 stran A4

 

 

Ikona PDF 1. část

strany 1–20, 1 500 kB

 

 

Ikona PDF 2. část

strany 21–39, 1 795 kB

 

 

Ikona PDF 3. část

strany 40–60, 2 377 kB

 

 

Ikona PDF 4. část

strany 61–76, 921 kB

 

 

image003

 

image007

 

image009

 

 

 

Na tomto místě představuji dosud neznámou ručně psanou knihu nazvanou Kniha příběhů pro školu Hostivickou, která byla nedávno objevena v hostivické základní škole. Obdobné knihy příběhů byly v 19. století zřejmě vedeny ve všech školách, jak dokládá oběžník z 11. února 1826, kterým vikář knížecího arcibiskupského vikariátu Pražského venkovského okresu jako dozorce škol v pražském okolí nařídil, aby se o mši v pondělí Velikonoční „předsevzaly sbírky almužny pro chudé dítky a na jich ošacení obrátily s poznamenáním toho do knihy příběhů školních.“ Kniha je popsána asi z poloviny a na 30 stranách netradičního rozměru 50 × 19,5 cm obsahuje zápisy z let 1826 až 1859, které významně rozšiřují dosavadní znalosti o minulosti hostivické školy. Nachází se v ní zejména opisy úředních dopisů ke zřízení školy v Jenči, zmínky o platech či přeložení některých učitelů a učitelských pomocníků a doklady o nadacích, ze kterých se platily chudým žákům učebnice a náboženské knihy.

Na této stránce najdete všechny texty Knihy příběhů přeložené do češtiny zároveň s ukázkami originálního rukopisu. Na začátku je rovněž zařazena kapitola o školství 19. století a o tehdejších místních reáliích, která by měla přispět k lepšímu pochopení historických souvislostí jednotlivých textů uvedených v Knize příběhů. Tento text vychází především z obsáhlé kapitoly Školství, jeho rozvoj historický a stav přítomný od K. Taubeneka v knize Smíchovsko a Zbraslavsko vydané na Smíchově v roce 1898 a dále z řady hostivických místních publikací.

 

Děkuji paní Ladislavě Chomiakové z hostivické školní knihovny za zapůjčení této knihy. Přepis textů a překlad německých částí Knihy příběhů do češtiny vznikl díky nevšední ochotě pánů Václava Zůny a Bernarda Polívky, kterým náleží mé velké poděkování.

 

 

Školství a Hostivice v době Knihy příběhů

Vznik školy, školní budovy

Učitelé

Dozor nad školou

Správa panství a obecní samospráva

 

Poznámky k převodu textů

 

Titulní strana

Nečíslovaná strana vpředu

Rozdělení dodávek dřeva mezi obce – 1826 a 1844

Strana 1 nahoře

Farář Haas upomíná povinnou docházku i platbu školného – 1826

Strana 1 dole a 2

Farář Haas oznamuje problém s vyučováním v Jenči – 1826

Strana 2 dole

Vikář Šimák žádá vyčkat na rozhodnutí krajského úřadu – 1826

Strana 3 nahoře

Krajský úřad odkazuje na vrchnost – 1826

Strana 3 dole

Seznam nekatolických dětí, které navštěvují katolickou školu – 1826

Strana 4

Vrchní správce tachlovického panství navrhuje dočasné řešení vyučování v Jenči – 1827

Strana 5

Farář Haas připomíná vrchnímu úřadu, že není dořešeno financování školního pomocníka v Jenči – 1827

Strana 6

Vrchní úřad stanoví podmínky vyučování v Jenči – 1827

Strana 7

Krajský úřad rozhodl, že je třeba dojednat placení učitelského pomocníka mezi hostivickým učitelem
a jenečskou obcí – 1828

Strana 8

Dohoda mezi hostivickým učitelem a jenečskou obcí – 1828

Strana 9 nahoře

Krajský úřad vytýká, že dohoda neřeší všechny peníze pro učitelského pomocníka – 1828

Strana 9 dole

Farář Haas zakládá „nadaci“ pro podporu ministrantů, první dvě podělení – 1825, 1826

Strana 10 nahoře

Třetí a čtvrté podělení ministrantů – 1827, 1828

Strana 10 uprostřed

Školní dozorce Koerner žádá po učiteli předložit přehled příjmů

Strana 10 dole a 11 nahoře

Krajský úřad zjistil rozpor v počtu bochníků chleba pro učitele – 1829

Strana 11 uprostřed

Páté podělení ministrantů – 1830

Strana 11 dole

Krajský úřad žádá vrchní úřad o vypracování návrhu zřizovací listiny jenečské školy – 1830

Strana 12 nahoře

Odměny žákyním školy – 1831

Strana 12 dole

Krajský úřad schvaluje záměr zřídit jenečskou školu a odškolit Jeneč od Hostivice – 1831

Strana 13

Odměny žákům k 41. výročí panování císaře – 1832

Strana 14

Odměny žákům za pilnost a dobré mravy – 1832

Strana 15

Krajský úřad oznamuje vrchnímu úřadu zemský výnos o zřízení školy v Jenči – 1833

Strana 16

Příspěvek na bydlení pro školního pomocníka Jana Radu – 1833

Strana 17

Výměna učitelů Josefa Horáčka a Václava Frantze mezi Hostivicí a Hořelicí – 1834

Strana 18 a 19 nahoře

Rozdělení školních knih žákům – 1834

Strana 19 dole

Pomocník Jan Malý přechází z Hostivice do Trnovan – 1837

Strana 20 nahoře

Místo Václava Hrona nastupuje školní pomocník Jan Tůma – 1939

Strana 20 dole a 21

Nadace faráře Haase – 1845

Strana 22 a 23 nahoře

Nadační list o nadaci Františka Bumby – 1852

Strana 23 dole

Výkaz podělených dětí z výnosů Bumbovy nadace z let 1850–1855

Strana 24

Výkaz – pokračování

Strana 25

Výkaz – pokračování

Strana 26

Výkaz – pokračování

Strana 27

Výkaz – pokračování 1855 a 1856

Strana 28

Výkaz – pokračování a souhrn za březen a říjen 1856

Strana 29

Výkaz za rok 1858 a 1859

 

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů

 

image003