image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Úvod – 1. část

 

Předchozí část – Následující část

 

 

Školství a Hostivice v době Knihy příběhů
1. část

 

V první polovině 19. století se školství řídilo školským zákoníkem, který vydal císař Franti­šek I. v roce 1805. Podle tohoto řádu měla být v každém kraji zřízena aspoň jedna čtyřtřídní škola vzorná. Školy nazývané od doby Marie Terezie jako triviální se staly školami farními, a pokud v místě nebyla fara, mohla vzniknout škola filiální, když v jejím okolí do vzdálenosti půl hodiny chůze bylo nejméně 100 dětí schopných školní docházky.

Povinná školní docházka se vztahovala na děti ve věku 6 až 12 let. Protože tato doba nestačila k potřebnému vzdělání dětí, již od roku 1753 museli učitelé triviálních škol vyučovat zdarma v neděli a o svátcích odrostlou mládež. V roce 1816 se pak toto vyučování stalo povinným pro chlapce i dívky do věku 15 let.

 

V Hostivici bývala škola již před třicetiletou válkou, kdy zanikla. Obnovila ji v roce 1734 Anna Marie Františka velkovévodkyně toskánská, majitelka tachlovického panství, ke kterému Hostivice patřila. Při tereziánské reformě školství se přeměnila na školu triviální a podle školského zákoníku z roku 1805 na školu farní. V roce 1824 se stala škola dvojtřídní, což znamená, že všechny školou povinné děti byly rozděleny do dvou tříd; v jedné vyučoval učitel a ve druhé učitelský pomocník. Toto uspořá­dání přetrvalo až do roku 1871, kdy byla škola rozšířena na trojtřídní. Poté se rozšiřovala již rychleji a na konci 19. století byla pětitřídní s takzvanými pobočkami (dalšími třídami) některých tříd.

Do hostivické školy chodily děti z Hostivice, Litovic, Břví, Jenečka (tehdy zvaného Malá Jenč), Jenče (Velké Jenče) a Sobína.

Jak dokládají dokumenty uvedené v Knize příběhů, v první polovině 19. století dosáhla Jeneč zřízení samostatné školy. Podle hostivické farní kroniky, jak ji cituje František Melichar v Pamětech okresu Unhošťského, i přímo podle dopisu uvedeného na straně 15 Knihy příběhů bylo povoleno odškolení Jenče 24. května 1833, ale již několik let předtím docházeli do Jenče výpomocní učitelé z Hostivice. Odškolení předcházelo několik let sporů o docházení hostivického učitelského pomocníka do Jenče a o placení jeho školného. Povolení samostatné školy možná napomohla i skutečnost, že v Jenči sídlila vrchní správa tachlovického panství. V Jenči se zpočátku vyučovalo v pronajatých prostorách a jenečská školní budova byla vystavěna v roce 1838.

Chýně, ze které dnes děti chodí do Hostivice na druhý stupeň základní školy, patřila k panství strahovského kláštera a měla faru i školu v Úhonicích.

 

Od roku 1791 se v Hostivici vyučovalo ve školní budově čp. 59 na nynějším Husově náměstí, kterou nechal postavit majitel tachlovického panství a zweibrückenský vévoda Karel August a která nahradila nedalekou již nepostačující školu v domě čp. 7. V roce 1838 byla škola přestavěna. Podle školského řádu měla dodávat stavební materiál vrchnost, v našem případě tedy správa tachlovického panství, řemeslnickou práci platil patron školy a obec měla přispívat ruční a potažní robotou, tedy zejména dopravou staviva. Místo pro stavbu dávala vrchnost i obec zdarma. Přestože uvedená přestavba spadá do doby, ze které pochází Kniha příběhů, přestavba v ní není vůbec zmíněna. Z jiných pramenů tedy známe pouze rok přestavby a víme o údajném sporu mezi hostivickým farářem Pavlem Haasem a dvorním radou Václavem Wünschem, který má být zaznamenán ve farní kronice.

 

Dřevo na vytápění školy se zajišťovalo poměrně složitě. Dříví ve svém lese vymezila vrchnost, patron ho koupil za polovinu místní ceny a obec je dala vykácet, rozřezat a dopravit do školy. Záznam o tom, jak se jednotlivé obce přiškolené k Hostivici dělily o dodávku dřeva a jak se tato dohoda změnila v roce 1844, je v Knize příběhů uveden hned vpředu na nečíslované stránce.

 

 

Předchozí část – Následující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Úvod – 1. část

 

image003