image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Úvod – 4. část

 

Předchozí částNásledující část

 

 

Školství a Hostivice v době Knihy příběhů
4. část

 

Zřízením samosprávných i politických okresů zaniklo historické členění na kraje. Tachlovické panství včetně Hostivice patřilo v době Knihy příběhů do Rakovnického kraje, který vznikl v roce 1714 sloučením dřívějších krajů Rakovnického a Slánského a jehož úřad sídlil ve Slaném. Od roku 1786 byli u krajských úřadů ustavováni zkoušení odborníci jako krajští školní komisaři, kteří měli pečovat zejména o stavby vyhovujících školních budov a zlepšení hmotného postavení učitelů.

 

Tachlovické panství, ke kterému patřily všechny obce přiškolené k Hostivici, vytvořil Karel Jáchym hrabě z Bredy, když na počátku 18. století skoupil všechny čtyři díly dřívějšího panství červenoújezdského. Na počátku 19. století toto panství vlastnil Maxmilián Josef, který se v roce 1805 stal bavorským králem a všechny své statky v Čechách postoupil arcivévodovi Ferdinandovi, tehdy kurfiřtovi salcburskému a od roku 1814 velkovévodovi toskánskému. V roce 1824 je získal jeho syn Leopold, arcivévoda rakouský a velkovévoda toskánský. V roce 1847 připadlo panství podle státní smlouvy z roku 1815 jako soukromé císařské jmění císaři Ferdinandovi V. a po jeho smrti v roce 1875 císaři Františku Josefu I.

Ústřední správu rozsáhlé majetkové državy velkovévody toskánského, jejíž součástí bylo i tachlovické panství, vykonávala Administrace toskánských statků v Čechách, která se přeměnila po roce 1848 na ředitelství císařských statků.

Vlastní správu panství zajišťoval vrchní úřad, který sídlil v Jenči. Popisem fungování správy tachlovického panství se zatím nikdo podrobněji nezabýval. Z různých dokumentů včetně Knihy příběhů známe pouze jména dvorního rady Václava Wünsche a vrchního správce velkostatku (panství) Pecheho.

Po zrušení poddanství v roce 1848 ztratil vrchní úřad pravomoc nad obecní správou i povinnost zajišťovat materiálně školu. V roce 1874 se jenečský úřad zajišťující chod velkostatku nazýval vrchní správa a v jeho čele stál vrchní správce. Dvory Hostivice, Litovice a Jeneč měly každý vlastní hospodářskou správu v čele s hospodářským správcem.

 

Do roku 1849, kdy bylo vydáno první obecní zřízení, měly obce pouze omezenou samosprávu. Rychtář a konšelé jmenovaní z řad největších sedláků v obci byli spíše nástrojem vrchnosti než představiteli svéprávné obce, ale i tak se leckdy dostávali s vrchností do sporu. Teprve od roku 1850 si občané platící daně volili zastupitelstvo (tehdy zvané obecní výbor), z něhož vzešel starosta (obecní představený) a obecní rada (představenstvo).

V 60. letech 18. století přešla povinnost vydržovat školu na obce, i když se zdá, že Hostivici se tato změna vyhnula, protože ještě roku 1867 byla škola farní. Podle tzv. Hasnerových školských zákonů z let 1867–1869 byl zaveden státní dozor nad školami. O hospodářské zajištění školy se starala místní školní rada, ve které zasedali zástupci přiškolených obcí, farář a zástupci školy. Tato změna však nastala již po posledním zápisu do Knihy příběhů pro školu Hostivickou a je to už trochu jiná historie…

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Úvod – 4. část

 

image003