SERIÁL NAHLÉDNUTÍ DO KNIHY PŘÍBĚHŮ

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Nahlédnutí do Knihy příběhů -> 4. nahlédnutí

 

Předchozí část – Následující část

 

 

ČTVRTÉ NAHLÉDNUTÍ
do Knihy příběhů pro školu Hostivickou

(Hostivický měsíčník 12/2008)

 

Při posledním nahlédnutí Knihy příběhů pro školu Hostivickou se zaměříme na odměny pro chudé a nadané žáky a na školní nadace.

První peněžní fond založil farář Pavel Haas svým rozhodnutím z roku 1825, které stojí za to ocitovat doslovně: „Velebný Pán farář Pavel Haas pozoruje, že ministranti peníze, které z přisluhování v chrámu Páně obdrželi, obyčejně promlsali, a že mnozí z nich ani nejpotřebnějšími knihami školními zaopatřeni nebyli, mínil sobě budoucně tyto peníze schraňovati a školní knihy neb jiné potřebné školní věci ministrantům za ně kupovati, což také od začátku června 1825 učinil.“ Hned při prvním podělení 17. listopadu 1825 koupil farář Haas 14 kamenných početních tabulek, 6 knih papíru, ze kterých se udělaly knížky na školní i kostelní písně, 10 olůvek na psaní a 2 knihy barevného papíru na desky k písním, celkem za 7 zlatých a 42 krejcarů. Další nákupy jsou zapsány 21. května 1826, 26. dubna 1827, 13. listopadu 1828 a 6. dubna 1830. Při tomto posledním podělení se koupilo 10 modlitebních knížek, 5 evangelií, 27 prvních dílů a 10 druhých dílů čítanek, 1 malý katechismus a 4 slabikáře.

Český zápis z roku 1825 o nákupech školních pomůcek pro ministranty

Dne 21. června 1831 při veřejné zkoušce obdržely za odměnu své pilnosti a prospěchu, jakož i mravního chování žákyně hostivické školy dvě knížky, a sice Terezie Vlčková Zlatou knihu o následování Ježíše Krista a Františka Srnková modlicí knížku od Ekartshausna. Dále se rozdalo mezi pilné žáky 40 velkých a 15 malých obrázků. Tyto dary zaplatili farář Pavel Haas a kaplan František Lüfftner. Je zřejmě jen shodou okolností, že selský rod Vlčků z Litovic, ke kterému nejspíš patřila Terezie Vlčková, měl v té době nejrozsáhlejší výměru pozemků ze všech sedláků v přiškolených obcích.

V březnu 1832 slavil „náš Nejmilostivější Mocnář Císař Rakouský a král Český“ František I. (původně římský císař František II.) 41. výročí začátku svého panování a při této příležitosti se rozdaly mezi chudé žáky hostivické školy tyto knihy pořízené za 15 zlatých 6 ¾ krejcarů vídeňské měny: Utrpení Páně, 2. díl ke čtení, Povídačky, Slabikář a Malý katechismus. Mezi 33 podělenými se objevují i jména patřící nejvýznamnějším selským rodům z přiškolených obcí, ale zřejmě šlo o jejich „neselské“ příbuzné. Kdo tyto knihy zaplatil, není zaznamenáno.

Hned 20. června 1832 bylo 34 žáků odměněno za pilnost a dobré mravy modlitebními knížkami a obrázky, které nakoupili farář Pavel Haas a kaplan František Lüfftner za 25 zlatých 37 krejcarů vídeňské měny.

Dne 16. prosince 1834 nakoupil Haas opět za přisluhování ministrantů v kostele školní knihy, tentokrát za 11 zlatých konvenční měny. Rovněž zde nacházíme seznam obdarovaných, tentokrát dokonce včetně obce, ze které pocházeli.

V roce 1845 založil farář Haas skutečnou nadaci. Nadační list byl zapsán do Knihy příběhů pro školu Hostivickou a jeho překlad z němčiny uvádím v plném znění:

„Nadační list.

My, dole podepsaní duchovní a světští představitelé Hostivické farní školy, potvrzujeme tímto předloženým nadačním listem, že zde spolupodepsaný místní farář dne 25. června 1834 daroval dvacet zlatých konvenční měny v mincích c. k. stříbrných dvacetníků, z čehož 3 kusy za 1 zlatku se počítají, a 20 zlatých, jednu kolínskou marku čistého stříbra činící Josefu a Anně Zábranským, manželům a majitelům rustikálního hostince v obci Hostivice č. 50 a tento obnos určil jako kapitál školní nadace v tom smyslu, že z tohoto ročně vyplývající úroky budou použity na památku první stoleté jubilejní oslavy obnovy zdejší farní prebendy jednomu chudému, pilnému žáku, který má být zvolen školním představenstvem a který během roku nejčastěji doprovázel kněze při zaopatřování nemocných, má být vždy při kostelních oslavách svatého apoštola Jakuba Většího 25. července jemu odměna předána.

Když nyní tento kapitál přiloženým dluhopisem pragmatikálně jeví se zajištěným, tak my zavazujeme podepsané školní představitele a naše potomky o udržování vybírání nadačních příjmů a podělení podle výše uvedeného určení neustále se starat, s kapitálem sami ale bez guberniálního povolení žádné změny nezavádět.

Dokladem toho je tento nadační list ve třech stejně znějících exemplářích, z nichž se předává do úschovy 1 vysokému zemskému úřadu, 1 veledůstojné Pražské konsistoři a 1 patronátnímu úřadu panství Tachlovice ve Velkém Jenči, kde se zároveň zapíše po pamětní knihy školy v celém obsahu, všestranně pojat a podepsán 2 svědky.

Hostivice 19. února 1845.

Ignác Dufek

místní školní dozorce.

Pavel Haas

farář.

Josef Procházka

kaplan a školní katecheta.

Jan Tůma

toho času školní provisor.“

O čerpání peněz z této nadace není v Knize příběhů nic zaznamenáno.

Německy psaný nadpis Bumbovy nadace a podpisy pod nadační listinou z roku 1852

Větší význam měla zřejmě druhá nadace, kterou založil František Bumba, rolník (a určitý čas i rychtář) z Litovic čp. 14, který zemřel 24. června 1845. Základem této nadace se stalo 100 zlatých konvenční měny, které Bumbovi dlužil purkrabí tachlovického panství Ignác Zimmermann. Po splacení dluhu, které zřejmě neproběhlo bez problémů, byly z nadačních peněz zakoupeny státní obligace, jejichž roční úroky činily 5 zlatých 18 krejcarů konvenční měny. Z těchto úroků byly podle mínění zakladatele nadace obstarávány každoročně knihy potřebné pro chudé žáky hostivické farní školy. Vůli dodržovat přání zemřelého dokládal nadační list z 24. února 1852, který podepsali hostivický farář Jiří Rohlena, hostivický kaplan Josef Procházka, hostivický učitel Jan Tůma, císařský vrchní správce Antonín Velebil, císařský rentiér baron Wilhelm Wolf, školní dozorce Pavel Haas (již nebyl hostivickým farářem!) a svědci Jan Eughart a Jan Král. Nadační list byl sepsán ve třech stejně znějících vyhotoveních, z nichž první se předal c. k. místodržitelství, druhý konsistoři v Praze a třetí do hostivické patronátní církevní pokladny ve Velkém Jenči. Opis byl zapsán do Knihy příběhů pro školu Hostivickou. Místodržitelství schválilo obsah této nadační listiny v roce 1855.

Celých sedm stran v Knize příběhů zaplňují záznamy o tom, kdo dostal školní pomůcky pořízené z Bumbovy nadace. U každého dítěte je uvedeno povolání otce (nejčastěji nádeník) i přesné bydliště, takže jde o mimořádně cenné údaje o lidech žijících v přiškolených obcích v polovině 19. století. Záznamy zahrnují roky 1850 až 1859, nadace Františka Bumby však měla delšího trvání, zmínku o ní nacházíme například v inventáři majetku hostivické obce sepsaném v roce 1917.

Záznamem o podělení žáků z úroků Bumbovy nadace v říjnu 1859 zároveň končí všechny zápisy v Knize příběhů pro školu Hostivickou…

 

S komentovaným úplným přepisem Knihy příběhů pro školu Hostivickou se můžete seznámit na internetových stránkách zde.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Předchozí část – Následující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Nahlédnutí do Knihy příběhů -> 4. nahlédnutí