SERIÁL PŘÍBĚHY HOSTIVICKÉ POLITIKY

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Příběhy hostivické politiky -> 4. část

 

Předchozí částNásledující část

 

 

Část čtvrtá:

Sociálně-demokratická výtržnost
(Hostivický měsíčník 4/2009)

 

Sociální demokracie vznikla v Hostivici někdy koncem 19. století a od počátku byla nepříznivě vnímána jinými než dělnickými vrstvami obyvatel. Mezi sociálními demokraty a sedláky, úředníky hospodářského dvora a dalšími panovalo napětí, které někdy vyústilo do dnes těžko pochopitelných sporů a střetů.

Dne 14. dubna 1907 pořádal Křesťansko-sociální spolek mužů a jinochů, žen a dívek v Hostivici v hostinci pana Antonína Šroubka zábavu. Hostinský si více hleděl účastníků zábavy v sále než ostatních hostů v přízemí hostince. To se nelíbilo mladíkům – sociálním demokratům, kteří zpívali písně zesměšňující rolníky a podle sdělení starosty Františka Kubra se po 11. hodině večer pokusili rozbít zábavu a vniknout do sálu. Do sálu však nepronikli, zůstali stát u dveří a bránili hostinskému v roznášení piva. Když zaujali hrozivé postavení (cituji z Kubrova dopisu) a neposlechli pokyny starosty Kubra, radního Antonína Tůmy ani strážníka Josefa Jelínka k opuštění místa, starosta v obavě z možné rvačky požádal četnickou stanici o asistenci a v jednu hodinu v noci byla zábava ukončena a sál vyklizen. Při tom zřejmě padly nějaké silnější výrazy a tím byl porušen pořádek a slušnost.

 

Hostinec U českého lva na fotografii E. Velima ze začátku 20. století. Na místě hostince dnes stojí obchodní středisko F+F

 

Vyšetřování případu se ujalo c. k. okresní hejtmanství na Kladně, které uznalo všechny zúčastněné vinnými proti § 11 císařského nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 říšského zákoníku a odsoudilo je většinou k peněžité pokutě 10 korun ve prospěch fondu chudých obce Hostivice a v případě nedobytnosti k trestu 24 hodin vězení. Do vyšetřování se zapojilo i smíchovské a slánské okresní hejtmanství, protože někteří sociální demokraté pocházeli z okolních obcí.

Někteří odsouzení se odvolali k místodržitelství, které na základě dodatečných výslechů odvolání zamítlo. V protokolu se dočteme i to, že O. E. navenek dělal, jako by mladíky napomínal, po straně je však pobízel a ponoukal k ještě větším výtržnostem. Trestu unikl odvoláním jen Štěpán K. Bratři Štěpán a Ladislav K. si totiž byli velmi podobní a nikdo ze svědků je neuměl rozlišit. Navíc se oba střídali v účasti na jednáních při vyšetřování. Orgánům se tak nepodařilo prokázat, který z bratrů se zúčastnil výtržnosti v hostinci, takže museli být oba osvobozeni.

Ve stanovené lhůtě zaplatil pokutu jen jeden odsouzený a dodatečně druhý. Dva zúčastnění byli v mezičase povoláni do armády – jeden do Rakous a druhý k zeměbraneckému pluku. Jejich pokutu vymohly vojenské orgány a podaly o tom zprávu kladenskému okresnímu hejtmanství.

Na ostatní dlužníky vyhlásilo okresní hejtmanství v březnu 1908 exekuci, kterou provedl civilní exekutor Rudolf Urban. Ze sepsaných zájemních protokolů vyplynulo, že všichni zúčastnění jsou skutečně chudí a nemají majetek, který by jim mohl být zabaven. Například u A. Č., který měl manželku a 7 dětí, bylo zjištěno, že vlastní pouze 2 postele, 1 stůl, 3 židle, 4 obrazy, 1 truhlu na mouku a potřebný oděv a prádlo. Mnozí dlužníci však vlastnili jen potřebný oděv a prádlo. Jeden dlužník onemocněl a krátce po návštěvě exekutora zemřel.

 

Na fotografii skupiny shromážděné před hostincem U českého lva někdy na začátku 20. století je vidět i vývěsní štít katolického spolku, který pořádal zábavu, při níž došlo k výtržnosti

 

Protože nebylo možné vymoci pokutu, nařídilo okresní hejtmanství neplatičům vykonání náhradního trestu. Spis končí záznamy unhošťské věznice o tom, kdy který odsouzený nastoupil do vězení a kdy byl propuštěn…

Některé z odsouzených známe jako významné činovníky místních spolků nebo je dokonce později nacházíme mezi členy obecního zastupitelstva. Považuji proto za vhodnější uvést jména pouze iniciálami. Na celém případu mě nejvíc zaujalo, s jakou důsledností se úřední aparát věnoval vyšetření v podstatě banální záležitosti a že všechny uložené tresty byly bez výjimky i vymoženy. Někteří zúčastnění byli navíc ještě odsouzeni k dalším trestům soudem…

 

Článek byl sestaven s využitím dokumentů uložených v SOA Praha – Státním okresním archivu Kladno ve fondu Okresní úřad Kladno, karton 506, sign. 8-10-H/98.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Příběhy hostivické politiky -> 4. část