SERIÁL PŘÍBĚHY HOSTIVICKÉ POLITIKY

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Příběhy hostivické politiky -> 7. část

 

Předchozí částNásledující část

 

 

Část sedmá:

Jak vyměnit zastupitele?
(Hostivický měsíčník 9/2009)

 

Jednou ze stran zastoupených v hostivickém obecním zastupitelstvu po volbách v roce 1932 byla i národní demokracie, která obsadila čtyři místa ve třicetičlenném zastupitelstvu. Jan Heim a František Koula zasedali v obecní radě, do zastupitelstva byli dále zvoleni Josef Najman a MUDr. Hugo Houba. Národní demokracie patřila k tzv. občanským stranám a mezi nimi byla nejpravicovější, nejkonzervativnější.

V listopadu 1933 vyvrcholily vnitřní rozpory v této straně. Na výborové schůzi 28. listopadu pan František Koula, železniční inspektor ve výslužbě (a určitý čas také hostivický kronikář), přečetl jako předseda místní organizace strany a žalobce obžalovací spis proti továrníku a zastupiteli Janu Heimovi. Ten byl s obžalobou předem seznámen, ale stranické schůze se nezúčastnil. Přítomných deset členů výboru konstatovalo, že přehlížejí blíže nepopsané osobní urážky a považují za prokázané porušování stranické kázně a jednání proti zájmům strany ve schůzích obecní rady i obecního zastupitelstva. Na základě toho rozhodl výbor o vyloučení Jana Heima ze strany a schválil podání žádosti ke kladenskému okresnímu úřadu, aby byl jmenovaný zbaven mandátu. Protože neznám zápisy z jednání obecního zastupitelstva a rady v této době, natož stranické dokumenty národní demokracie, nevím, v jakých konkrétních záležitostech se lišily názory továrníka Heima a ostatních národních demokratů.

 

Kandidátní listina národních demokratů v hostivických obecních volbách v roce 1932

Na rozdíl od současnosti byl mandát člena obecního zastupitelstva vázán na členství ve straně, která zastupitele nominovala. Vyloučení ze strany tedy bylo důvodem k tomu, aby okresní úřad jako dohlížecí orgán rozhodl o zbavení mandátu zastupitele a povolání náhradníka. Hlasování v zastupitelstvu tak vyžadovalo více stranickou disciplínu než rozhodování podle vlastního svědomí.

Okresní úřad po obdržení žádosti národních demokratů vyzval stranu, aby doložila všechny podklady k vyloučení ze strany, a vyčkával na rozhodnutí zemského výboru strany. Přestože továrník Heim považoval potvrzení svého vyloučení za nepravděpodobné, zemský výbor po dvou šetřeních rozhodl 30. května 1934 shodně jako výbor místní organizace. Jan Heim tak byl zbaven místa člena obecního zastupitelstva a tím i člena obecní rady a člena elektrárenské komise.

Podle tehdy platného volebního řádu měly strany zastoupené v zastupitelstvu právo volit si určité funkce v obecní radě v závislosti na počtu mandátů samy bez ohledu na názor ostatních zastupitelů. Doplňovací volba člena obecní rady tedy proběhla sice na schůzi obecního zastupitelstva 17. července 1934, ale volili pouze tři přítomní zastupitelé za národní demokracii. Dva hlasy dostal a radním tak byl zvolen MUDr. Hugo Houba. Protože strana v té době neměla žádné další náhradníky, zvolili si přítomní za nové náhradníky Františka Zichu a Viléma Slezu. Náhradník byl tehdy povoláván do schůzí, kterých se nemohl zúčastnit zvolený zastupitel téže strany, takže náhradník mohl v určité situaci významně zasáhnout do rozhodování zastupitelstva. V současnosti by místo, na které není náhradník zvolený ve volbách, zůstalo prázdné až do konce volebního období. (Národní demokracie měla ve volbách na kandidátce do třicetičlenného zastupitelstva pouze sedm kandidátů – čtyři byli zvoleni, pátý nastoupil na uvolněné místo. Proč zanikl mandát náhradníka zbývajícím dvěma, nevím, ve výkazech vedených okresním úřadem o tom není žádný záznam.)

Tento případ nebyl jediným, kdy okresní úřad zbavil některého zastupitele mandátu. Ve stejné době potkal stejný osud dokonce I. náměstka starosty (v dnešní terminologii místostarostu) Františka Pateru. Toho vyloučili ze své strany 27. listopadu 1932 komunisté, protože se odstěhoval z Hostivice do Litovic, které byly v té době samostatnou obcí. Novým prvním náměstkem se stal 12. dubna 1933 komunista František Novák, který byl později, v letech 1945 až 1953 předsedou místního národního výboru.

Článek byl zpracován s využitím dokumentů uložených v SOA Praha – Státním okresním archivu Kladno ve fondu Okresní úřad Kladno, karton 107, sign. 3-H/6.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Příběhy hostivické politiky -> 7. část