SERIÁL PŘÍBĚHY HOSTIVICKÉ POLITIKY

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Příběhy hostivické politiky -> 9. část

 

Předchozí částNásledující část

 

 

Část devátá:

O prodeji obecních pozemků
(Hostivický měsíčník 12/2009)

 

Po skončení 1. světové války v roce 1918 se naplno projevila bytová krize. Řada lidí bydlela v nevyhovujících podmínkách, někdy byli nájemníci dokonce bez náhrady vystěhováni na ulici. V archivu jsem dokonce nalezl intervenci hostivického obecního úřadu k chýňskému úřadu, aby vystěhovaným hostivickým občanům bydlícím v Chýni aspoň umístili nábytek pod střechu, protože na něj pršelo.

Řešením se stala nová výstavba. Ve 20. letech byla postavena čtvrť zvaná Nouzov a v sousední spojené obci vyrostly tzv. Nové Litovice, později se stavělo i v Jenečku. I když mezi stavebníky nacházíme nejčastěji dělníky, železniční zřízence a podobná povolání, ne všichni si mohli od majitelů původních polí (v Nouzově to byl čerstvě zestátněný velkostatek) koupit stavební pozemek.

Ulice Čsl. armády v Nouzově na pohlednici z roku 1924, před výstavbou v Podskalí

Hostivické obecní zastupitelstvo proto v letech 1925 až 1927 povolilo výstavbu tzv. nouzových domků (zde by tedy správně měl být Nouzov!) na obecních pozemcích v bývalých lomech. Jeden z nich se nacházel mezi nynějšími ulicemi Čsl. armády a U Vodárny (tj. V Podskalí), kde již od roku 1915 stál obecní dům čp. 192 zvaný izolační domek (sloužil k ubytovávání nemocných mimo vlastní obec). Druhý lom se nacházel ve Skále (nyní část ulice Za Mlýnem), kde kromě několika nouzových domků vznikl ve 30. letech i rybník. Stavebníci si postavili své domky na obecním pozemku, ale o prodeji pozemku se jednalo až později, což se stavebníkům trochu vymstilo.

V únoru 1926 schválilo obecní zastupitelstvo prodej 9 parcel s již postavenými domky v Podskalí za cenu 2,10 Kč/m2. V té době platilo, že každé usnesení zastupitelstva muselo být zveřejněno vyhláškou a každý poplatník k němu mohl v určité lhůtě podat rekurs (odvolání), které řešily okresní orgány. Proti prodeji, resp. stanovené ceně, se včas odvolala Vrchní správa státního velkostatku v Jenči a také převážně majetnější občané sdružení v agrární (republikánské) straně. V podání se uvádí, že obecní rada původně navrhovala cenu 4 Kč/m2 a běžně se stavební pozemky prodávají za 5 až 8 Kč/m2. V ceně rovněž údajně nebyla zohledněna cena stromů vysázených na pozemcích. Okresní správní komise v Unhošti v dubnu 1926 odepřela obci souhlas s prodejem, protože kupujícím byla odpuštěna parcelační dávka (v zásadě místní poplatek za to, že bylo povoleno rozdělení pozemku ke stavebním účelům, v současnosti podobná platba neexistuje) ve výši 1 Kč/m2. Zároveň však zamítla podaná odvolání. S tím se stěžovatelé nespokojili a znovu se odvolali k zemské správní komisi. V rekursu ještě uvedli, že obec kupuje pozemky na rozšíření karlovarské silnice za 5 K/m2 a má velké dluhy (kolem 600 000 Kč), které řeší velmi vysokými přirážkami k daním. Starosta Václav Stehlík v dopise z 15. května 1926 shrnul přehled obecních dluhů: za stavbu školy v roce 1906 celkem 99 000 Kč, na elektrizaci obce 340 000 Kč a teprve projednávaná půjčka na stavbu silnic 250 000 Kč. Zemský správní výbor 11. srpna 1926 usnesení zastupitelstva i rozhodnutí okresní správní komise zrušil jako neúčelné. Rozhodl, že nelze podporovat bytovou výstavbu nemajetných nižší prodejní cenou pozemků, protože již sama ochota prodat pozemky je žádanou podporou stavebního ruchu. Zároveň sdělil, že se obec ošidila o příjem, protože při pozdějším prodeji by s ohledem na rozrůstající se pražskou zástavbu za pozemky získala více.

Ulice U Vodárny v době 2. světové války

Obecní zastupitelstvo jednalo o prodeji znovu 4. února 1927 a schválilo prodej pozemků za 3,10 Kč/m2 včetně parcelační dávky s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Republikáni podali včas protest, ale dopustili se zásadní formální chyby – protest byl psán jménem strany, nikoliv jednotlivých členů. Odvolat se však mohli jen  poplatníci, což byli jednotliví členové, ale ne strana. Na základě této chyby okresní správní komise protest zamítla. Než se tak stalo, poslali své vyjádření i jednotliví stavebníci. Uvádějí v něm mj., že obec i stěžovatelé dostali při pozemkové reformě pole za cenu 7 000 Kč/ha, která se jim zdála vysoká. Nyní naopak cenu 3,10 Kč/m2, tj. 31 000 Kč/ha považují za příliš nízkou.

Stěžovatelé se ještě v květnu 1927 opět odvolali k zemskému správnímu výboru, který se tentokrát pokusil zprostředkovat smír mezi oběma stranami. Dne 28. července 1927 se konalo místní šetření pod vedením koncipienta zemského výboru JUDr. Josefa Klimenta, na kterém byla dohodnuta kompromisní cena 3,50 Kč/m2 v Podskalí a ponechání ceny 3,10 Kč/m2 ve Skále, kde byly horší podmínky pro zakládání staveb.

Projednání dohody připadlo na schůzi obecního zastupitelstva 2. srpna 1927, které schválilo doporučené zvýšení ceny. Jeden z agrárníků sice navrhl cenu 4,10 Kč/m2 zastavěné plochy a 3,50 Kč/m2 za nezastavěnou část pozemku, pro tento návrh však hlasoval sám a ve stanovené lhůtě nikdo nepodal odvolání.

Smlouvy o prodeji obecního majetku musely být opatřeny schvalovací doložkou okresní správní komise. První byly schváleny v prosinci 1927, další pak během let 1928 a 1929.

Tzv. nouzové domky ve Skále asi v 30. letech

Případ však měl ještě jeden dozvuk. Obec totiž disponovala dvojím majetkem – „běžným“ a tzv. veřejným statkem, který nesměl být zmenšen. Během celého roku 1928 si tedy obec a okres vyjasňovali ve vzájemné korespondenci, zda prodejem pozemků dojde či nedojde k zakázanému ztenčení kmenového jmění. Nakonec rozhodl argument obce, že z prodeje pozemků bude uhrazena platba za jiné pozemky získané při pozemkové reformě.

Článek byl zpracován s využitím dokumentů uložených v SOA Praha – Státním okresním archivu Kladno ve fondu Okresní úřad Kladno, zejména karton 109, sign. 3-H/343, listy 579–676.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Příběhy hostivické politiky -> 9. část