Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ ŠKOLSTVÍ

 

Úvod -> Hostivické školství -> Zvláštní škola Hostivice

 

 

 

Zvláštní škola Hostivice

 

Zřízena v roce 1950

V roce 1996 se stala příspěvkovou organizací města Hostivice Zvláštní škola Hostivice

 

Z historie školy

 

Důvody a okolnosti vzniku hostivické zvláštní školy popsal kronikář Václav Čížek v dodatečně sestaveném zápisu za rok 1950 takto:

 

Vyučovací osnovy kladou v dnešní době na děti veliké požadavky a děti méně nadané a duševně zaostalé stávají se brzdou dětem chápavějším. Proto na návrh svého školského referenta zabývala se rada MNV dne 24. 2. 1950 a 10. 3. 1950 otázkou zřízení školy pomocné, později zvláštní zvané, a tak dne 28. 4. 1950 se již usnáší podati žádost o zřízení této školy, kterou pak ONV výměrem ze dne 25. 9. 1950 schvaluje. Pro tuto školu adaptována byla býv. hostinská místnost v přízemí – západní část domu čp. 1 v Hosti­vici I., kde byly zřízeny dvě třídy, zatímně vybaveny nábytkem a pomůckami ze střední školy. První třída, kde byl učitelem s. Zeman, začala svou činnost skutečně dne 6. 11. 1950, v pozdější době, po přidělení žáků z Jenče, byly zde dvě plně obsazené třídy. Žáci probírají vyhovujícím jim způsobem – t. j. pomalejším – základní učební předměty (psaní, počty, čtení) a zejména se učí praktickým věcem. Jsou z nich pak dobří řemeslníci.

 

Podle dochovaných spisů požadoval zřízení zvláštní školy školský referát ONV Praha-západ. MNV Hostivice se rozhodl vyhovět a vyhlédl k tomuto účelu sál zrušeného hostince U Koruny, v březnu 1950 však zjistil, že nemá materiál a finance (stavební materiál byl v té době na příděl). Teprve v červnu 1950 MNV jednal s vlastníkem domu čp. 1 Josefem Čermákem a získal jeho souhlas, že mohou začít stavební úpravy před uzavřením nájemní smlouvy. V červenci 1950 již měl MNV zajištěnu většinu stavebního materiálu a požádal ONV o stavební povolení. Úprava spočívala v rozdělení sálu na dvě místnosti a společnou chodbu. O zřízení zvláštní školy k 1. září 1950 rozhodl KNV v Praze výnosem z 31. srpna 1950, který byl prostřednictvím ONV Praha-západ doručen MNV Hostivice až 27. září 1950. Dne 2. listopadu 1950 požádal MNV Hostivice o kolaudaci, k níž proběhlo místní šetření 20. listopadu 1950 – v té době už se podle zápisu v kronice již vyučovalo. Podle kolaudační komise bylo umístění školy vhodným provizoriem, požadovány však byly dílčí úpravy, např. napustit podlahy či vybavit třídy osvětlovacími tělesy.

Dopis ONV Praha-západ o zřízení zvláštní školy v Hostivici

Přestože byly prostory zvláštní školy hodnoceny jako nevyhovující (okna vedla na hlavní silnici a nemohla se otevírat), vyučovalo se zde skoro dvě desetiletí. Zprávy o fungování školy v této době jsou skromné, kronikář většinou napsal, že díky péči učitelů dosahují žáci dobrých výsledků.

V roce 1969 MNV koupil provizorní dům na Husově náměstí a o prázdninách 1970 se do něj zvláštní škola přestěhovala. Měla zde k disposici dvě třídy, dílnu, kabinet a příslušné sociální zařízení. Zapomnělo se však na kůlnu na palivo, kterou přistavěl sám ředitel školy Jiří Langr s manželem školnice Mirosla­vem Nešvarou. V roce 1978 školu o dvou třídách navštěvovalo 32 dětí a kronikář hodnotil budovu jako krajně nevyhovující provizorium. Do školy byly pořízeny moderní didaktické pomůcky, např. televizor, magneto­fon a vybavení dílny, ale pro nedostatek prostoru nemohly být plně využity. V roce 1983 byl pro nedostatek místa a učitelů o 10 hodin krácen učební plán.

Počet žáků se v 70. a 80. letech pohyboval mezi 17 a 32 žáky, nejčastěji však kolem 26 až 28 žáků. Starali se o ně dva učitelé – manželé Langrovi. V roce 1985 začal ve zvláštní škole vyučovat hudební a tělesnou výchovu učitel základní školy František Flemr, pozdější ředitel této školy. Poté zde působili opět jen manželé Langrovi. Když v roce 1988 ředitel Jiří Langr vážně onemocněl, vyučování bylo zajišťováno brigádnickou výpomocí. Ve školním roce 1988/1989 zastupoval ředitele Lagra Jiří Kubíče, který byl od 1. září 1989 jmenován ředitelem školy. S ním zde vyučoval František Flemr, který zastupoval onemocnělou Alenu Langrovou. Třetím členem učitelského sboru byla Lucie Jirmanová a v roce 1990 Renata Lamačová, kterou v září 1991 vystřídala Eva Nývltová a důchodkyně Libuše Zpěváčková.

Škola se v 70. a 80. letech opakovaně účastnila soutěže ve sběru druhotných surovin. V roce 1978 vyhrála v kraji, poté několikrát v okrese. V roce 1988 škola pořídila za odměnu 1 000 Kčs letenky k leteckému výletu do Karlových Varů třem nejlepším sběračům a přispěla na ně dalším 11 žákům. V roce 1989 škola vyhrála opět okresní i krajské kolo a většina žáků se znovu letecky podívala do Karlových Varů, tento výlet organizovala škola již počtvrté. Nejpilnější sběrač byl navíc odměněn čtrnáctidenním prázd­ninovým pobytem v Bulharsku.

V roce 1991 rozhodla městská rada o přestavbě pionýrského domu na budovu zvláštní školy. Škola se přestěhovala v roce 1992 a získala tak poprvé ve své historii odpovídající prostory.

V roce 1996 se stalo zřizovatelem zvláštní školy město Hostivice.

 

Školní budovy

 

Pionýrů čp. 79

Od roku 1992

 

Husovo náměstí čp. 57

1969–1992

 

Čsl. armády čp. 1

Sál bývalého hostince

1950–1969

 

Ředitelé školy

 

Před rokem 1970: nezjištěno

Před 1970–1989: Jiří Langr

1989–1991: Jiří Kubíče

Od roku 1991: František Flemr

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Zvláštní škola Hostivice

 

Popis: image003