Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Československý červený kříž -> Historie

 

 

image002

 

Československý červený kříž

 

Pramen k historii organizace

 

Vzorná skupina ČSČK v Hostivici

Historie ČSČK – pamětní zápis o historii organisace

(Přepis zprávy Jaroslava Peštála asi z roku 1971)

Prvá ustavující schůze byla v Praze 1. února 1919 na Staroměstské radnici‚ kde byl vznešen podnět k založení ČSČK. Historické prostředí Staroměstské radnice, ve které se rozhodovalo mnohokrát o osudech našeho národa, bylo jistě vhodným a důstojným prostředím. Radniční zdi spolu s přilehlým Staroměstským náměstím byly svědky mnoha událostí, které hluboce zasáhly do dějin národa. Dramatické období husitského revolučního hnutí motivované v duchu Mistra Jana Husa, „abychom se milovali vespolek‚ dobrým násilím nedali tlačiti a pravdu každému přáli“, Staroměstská radnice byla i svědkem volby krále Jiřího z Poděbrad českým králem, jenž měl čestné místo v mezinárodní diplomacii k udržení míru. Již tenkrát jeho myšlenky odpovídaly tužbám českého lidu. Zásady, na kterých byla vytvořena organisace červeného kříže ve světě‚ našla i plné pochopení a vřelou podporu našich národů. Vytvoření ČSČK bylo třeba k likvidaci smutných důsledků 1. světové války, aby i náš stát měl stejnou možnost jako i ostatní státy připojit se se svým podpisem k Ženevské dohodě a vejít tak ve styk s mezinárodní organisací červeného kříže. Vstoupili jsme do řady států‚ které si podaly ruce ke slibu‚ že založí organisaci‚ jež bude mírnit největší bolesti války. I když 2. světové válce nemohl ČK zabránit, zůstaly jeho myšlenky a principy stálým mementem, jeho váhu cítil celý svět.

Založení naší místní skupiny červeného kříže bylo uskutečněno až za 10 let po založení ČSČK. V Hostivici byla tak zvaná samaritní služba‚ která měla sídlo u požárníků. Tuto činnost prováděla do roku 1929. Potom byla založena místní skupina červeného kříže. Zakladatelé místní skupiny byli sestry a bratři: Jandusová‚ Kandlerová, Žemlová, MUDr. Houba, bratr Závora, Jandera, Žemla, Šíchová, Kožušníková. Místní skupina pracovala až do německé okupace. Potom musela být rozpuštěna. Hlavní materiál byl spálen a zbytek byl skupině odebrán a činnost zastavena. Bratra Janderu nacisté utloukli v koncentračním táboře v Terezíně. Bratr Žemla se vrátil s podlomeným zdravím a zemřel ještě jako mladý člověk.

 Sestry a bratři se sjednotili a pracovali ilegálně s materiálem‚ který si schovali až do osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

V době revoluce držely stálou hlídku ve škole a v obci sestry: Tomková, Stehlíková, Kožušníková, Pošepná, Kandlerová a další. Předsedové místní skupiny ČK po roku 1945 byli: bratr Šmejkal, Havlín, Trhlín, Tomšík, Zvára.

Čestní členové výboru jsou sestry: Kožušníková‚ Šíchová, Heimová, Anslová, Kreiclová, Vávrová, Šoltysová, MUDr. Korbelová, bratři: Zvára‚ Trhlín, Tomšík, MUDr. Petkov.

Celkem máme 343 členů.

Dobrovolných sester 23

Dobrovolných dárců krve 35

Čestných dárců krve 15

Nositele Jánského medaile 1

Vyznamenání III. stupně 22

Vyznamenání II. stupně 1

Obdrželi jsme titul vzorná skupina Červeného kříže. Ošetřujeme všechny veřejné studny v obci (9). Máme zasazenou lípu k výročí 50 let trvání ČK a pečujeme o ni. Máme zdravotní hlídky ve všech závodech v obci‚ pracujeme v komisích MNV: ve zdravotní komisi 3 členové, v sociální komisi 2 členové‚ v radě žen 3 členky, v koordinační komisi 1 člen, 1 člen je poslanec MNV v Hostivici. 6 sester zastává dobrovolnou a bezplatnou funkci v péči o přestárlé občany – dík za jejich mnohdy těžkou práci.

Náplň činnosti ČSČK místní skupiny, která dostala titul vzorná skupina.

Ve svém poslání vychází ze základních principů hnutí Červeného kříže, t. j. lidskost, nestrannost, nezávislost, charakter dobrovolnosti‚ zásada pomáhat všude, kde je třeba, včas, ochotně, bez ohledu na překážky, při úraze nebo nemoci, pomoci při nepříznivé zdravotní nebo sociální situaci v každodenním životě, ať v míru, nebo v případě války. Humánní poslání Červeného kříže je v souladu s dodržováním a uplatňováním lidských práv dle Ženevských dohod a dle deklarace OSN a plně odpovídající snahám naší socialistické společnosti. Vychází ze skutečnosti‚ že jsme organizace Červeného kříže v socialistické společnosti a že myšlenky socialismu jsou nám vlastní a prvořadé. Na tomto jsme v nejužším spojenectví se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy, které jsou pod chartou Ženevské úmluvy.  Dále usnesení ústředního výboru zdůrazňují práva dobrovolných organisací vycházejících ze základní myšlenky‚ že v současnosti je nejdůležitější vytvořit jednotu všech organisací k realisaci hlavních úkolů našeho současného života v rámci NF.

Naše místní skupina Červeného kříže je dobrovolná organisace‚ pracují v ní občané bez rozdílu náboženské, politické i národnostní příslušnosti. Členem naší organisace se může stát každý‚ kdo souhlasí s programem ČSČK, t. j. každý, kdo chce uvádět ve skutek své humánní, zdravotnické i sociální uvědomění, které plní pro potřeby a zájem všech našich občanů naší drahé vlasti.

Naše organisace má široké pole působnosti:

Prvá pomoc‚ úrazová zábrana‚ dohlížet na čistotu ve škole‚ v obci‚ v závodech‚ zvýšit ideologické poslání, zdravotnické i politické, zvýšit počet členů‚ zajišťovat různé akce pořádané v obci i celostátně‚ spolupráce se všemi organisacemi v obci, práce s dětmi, spolupráce s učitelským sborem‚ školení zdravotních sester (dobrovolných)‚ zdravotníků, spolupráce s CO‚ školení v prvé pomoci, přednášky odborné‚ lékařské‚ ošetřovatelská pomoc, péče o přestárlé občany, o děti s oslabeným zdravím, dozor nad osamělými nemocnými‚ péče o lípu‚ schůze i v různých komisích, jejich poznatky a úkoly přenášet do naší organisace, doplňovat zdravotnický materiál, zajistit zdravotníky a dobrovolné sestry‚ provádět kontroly obchodů‚ restaurací‚ koupaliště‚ zdravotní hlídky v závodech, zúčastnit se brigád pro zvelebení obce, sportovní areály‚ hygienické prohlídky skládek, hřbitovů, parků, stok, potoka, zdravotní činnost, sociální činnost, branné úkoly, úkoly dorostu, propagace‚ hospodaření, dárcovství krve, atd. Má-li někdo zájem, aby naše obec byla krásná, ať se přihlásí do místní skupiny červeného kříže, kde jsou velké možnosti práce pro dobro všech našich občanů i pro zvelebení naší obce. Je zde možnost pracovat pro zvelebení naší obce po stránce čistoty, hygieny i kultury.

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Československý červený kříž -> Historie

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003