Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Všeobčanský klub Litovice -> Stanovy

 

 

 

Všeobčanský klub spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček

 

Stanovy

 

 

Stanovy

Všeobčanského klubu spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček.

 

Čl. 1. Jméno a sídlo spolku.

Spolek slove: Všeobčanský klub spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček. Sídlo spolku: Litovice.

 

Čl. 2. Účel spolku.

Účelem spolku jest:

a) chrániti a pěstovati veškeré zájmy majitelů domů a jiných kategorií v Litovicích, Břvech a v Jenečku a pečovati o zlepšení poměrů obecních, po případě okresních, v zájmu poplatnictva;

b) bedlivě dohlížeti na hospodářství obecní a okresní, podávati v tomto směru návrhy a dobrozdání, vyslovovati názor spolku o otázkách národohospodářských a kulturních, pokud se tyto obecních neb okresních a hlavně zájmů poplatnictva týkají, chrániti hmotné zájmy poplatnictva, zejména však členy spolku;

c) udíleti členům spolku bezplatné rady při koupi a prodeji nemovitostí, starati se o náležité ocenění majetku nemovitého vůbec, upozorniti členstvo na zdroje levného úvěru a vůbec udíleti členstvu rady povšechné;

d) poučovati členstvo po stránce národohospodářské. Politika jest vyloučena.

Účelu toho má se dosíci:

1. Schůzemi a přednáškami, vydáváním a podporováním pojednání a úvah, časopisů a tiskopisů atd., jež v intencích shora uvedených vedeny a psány jsou.

2. Činění návrhů, resolucí, podávání petic státním a samosprávným úřadům, jakož i zákonodárným sborům ve všech záležitostech, týkajících se zájmů poplatnictva.

3. Společnými poradami a vzájemným jednáním se stejnorodými spolky v republice Československé.

4. Ustanovením soukromé správní instituce k bezplatnému poučení o stávajících zákonech a předpisech všech úřadů administrativních, berních, poplatkových, stavebních, policejních, obecních, týkajících se zájmů poplatníků.

5. Vyvoláváním zásadních rozhodnutí v život, a to ve všech zájmech poplatníků v soudních a právních otázkách.

6. Ustanovení zvláštních odborů z členstva, jež by jednotlivé zájmy i směry spolku specielně se schválením předsednictva budila.

7. Pořádáním zábav, jimiž by se pospolitost poplatnictva budila.

8. Zasahování do voleb nepolitického rázu, pokud zájmům členstva to odpovídá.

 

Čl. 3. Prostředky spolku.

Prostředky spolku jsou:

a) zápisné,

b) příspěvky členstva,

c) dary neb odkazy spolku učiněné,

d) výtěžek z podniknutých zábav atd.

Výši zápisného a příspěvků členských, přijetí neb odmítnutí darů a odkazů stanoví valná hromada.

 

Čl. 4. Členové spolku.

Členy spolku státi se mohou:

a) majitelé a majitelky domů neb nemovitostí vůbec v Litovicích, Břvech a v Jenečku;

b) majitelé obchodů neb živností řemeslnických v Litovicích, Břvech a v Jenečku;

c) poručníci nezletilých majitelů domů neb jmenovaných živností v témže místě;

také i poplatník z jiné kategorie, než shora byly uvedeny.

 

Čl. 5. Přijímání členů.

Členové přijímají se po přihlášení na základě usnesení se správního výboru, vyjímaje ty, o nichž jedná se v článku 4., v odstavcích d), e) a f). Každý člen obdrží legitimaci, znějící na jeho jméno, stav a rok, když předem zapravil zápisné i příspěvky na první čtvrt roku, valnou hromadou ustanovený. Zápisné platí se jednou pro vždy.

Výbor jest oprávněn odmítnouti bez udání důvodů kohokoliv, kdo se o členství uchází. Až do ustavující valné hromady přijímá členy zařizující komitét týmž způsobem.

 

Čl. 6. Práva členů.

Člen má právo:

a) hlasovati při všech valných hromadách;

b) využitkovati bezplatné rady od soukromé neb právní instituce, pokud byla správním výborem neb valnou hromadou ji stanovená ve všech záležitostech v článku 2. obsažených.

c) dotazovati se o správnosti a úvěru nových nájemníků a jiných osob;

d) navštěvovati spolkem pořádané schůze, porady, přednášky, zábavy i vycházky, k poslednějším po případě i hosty uváděti;

e) používati po případě odebírati spolkem vydané veřejné tiskopisy a časopisy, jakož i veškeré spolkové vyhlášky za podmínek správním výborem stanovených.

 

Čl. 7. Povinnosti členů.

Členové jsou povinni:

a) zapraviti zápisné jednou pro vždy ve výši valnou hromado ustanovené;

b) zapraviti roční příspěvky, a to vždy na čtvrt roku předem, jak byly valnou hromadou stanoveny;

c) oznámit správnímu výboru vše, co za důležité v životě spolkovém považovati dlužno.

 

Čl. 8. Správní rok.

Správní rok rovná se roku kalendářnímu.

 

Čl. 9. Kdy přestává členství.

Členství přestává dobrovolným vystoupením neb vyloučením ze spolku. Vystoupení může se státi jen po uplynutí správního roku a dlužno je nejméně 14 dnů před početím nového roku ve spolkové místnosti, resp. předsedovi oznámiti, a sice písemně. V opačném případě byl by povinen takový člen zapraviti příspěvek ještě pro příští rok.

Vyloučení člena může se státi jen většinou hlasů výboru. Vyloučenému je však možno a volno odvolati se ku příští valné hromadě. Ode dne vyloučení až do dne valné hromady nemůže členských práv použíti.

 

Čl. 10. Správa spolku.

Spolkové záležitosti řídí správní výbor, sestávající z 8 členů a 3 náhradníků valnou hromadou volených, se starostou v čele. Starostu spolku volí též valná hromada zvlášť. Náměstka starosty, jednatele, pokladníka a knihovníka, jenž jest zároveň archivářem, volí správní výbor ze svého středu. Starosta a správní výbor volí se na 1 rok. Odstupující členové výboru mohou však býti opětně voleni.

Během roku nahražují náhradníci odstouplé členy v tom pořadí, kolika hlasy byli voleni. Při rovnosti hlasů ustanoví se pořadí losem. Veškeré funkce spolkové jsou čestné. Výboru se starostou v čele přísluší říditi spolek a prováděti usnesení valných hromad. Výbor spravuje jmění spolkové a užívá ho při šetření stanov podle usnesení valných hromad. Členové správního výboru mají nárok na náhradu všech nezbytných výloh v zájmu spolku učiněných po schválení výboru.

Výbor správní ustanoví podle potřeby správní instanci a vyměří jí obor její působnosti. Správní výbor koná schůze podle potřeby, nejméně jednou měsíčně, a k platnému usnášení jest potřeba nejméně polovina všech jeho členů. Přítomní usnášejí se prostou většinou hlasů. Při rovnosti rozhoduje hlas starosty, který jinak nehlasuje.

Tento výbor rozhoduje a usnáší se o všech záležitostech, které nejsou vyhraženy valné hromadě, a svoji působnost předkládá ku schválení členské schůzi. Každý měsíc koná se schůze členů. Tyto měsíční schůze vyslechnou zprávy výboru o činnosti spolku za uplynulý měsíc, upravují spolkové záležitosti právoplatně, pokud nejsou vyhraženy valné hromadě. Měsíční schůze jest kompetentní za každého počtu hlasů a usnáší se prostou většinou hlasů. Starosta neb jeho náměstek rozděluje práce mezi členy výboru, může k těmto pracím přizvat i nečlena výboru a zastupuje spolek na veřejnosti i vůči úřadům, svolává schůze správního výboru a těmto, jakož i valným hromadám předsedá. Starosta nesmí však o své újmě bez vědomí správního výboru ničeho podnikati. Vyhlášky spolkové dějí se oběžníky, časopisy a veřejnými prohlášeními. Všechna písemná prohlášení, jimiž spolek bere na sebe závazky nebo se vzdává nějakých práv, musí býti starostou neb jeho náměstkem a jednatelem podepsána a opatřena spolkovým razítkem. O valných hromadách i výborových schůzích se sepisuje stručný zápisník, jejž předsedají a jednatel svým podpisem ověřují.

 

Čl. 11. Valná hromada.

Valné hromady svolává správní výbor stručným oznámením denního pořádku, pozváním všech členů nejméně 8 dní napřed. Řádná valná hromada koná se jednou ročně, a to pokud možno v lednu. Výboru jest svolávati ve 14 dnech mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to s udáním příčiny nejméně čtvrtina všech členů spolku aneb kdykoliv toho správní výbor potřebu uzná.

Valné hromadě jest vyhrazeno usnášeti se:

a) o volbě starosty,

b) o volbě 8mi členného správního výboru a 3 náhradníků,

c) ustanovení ročního příspěvku pro členy (čl. 3.),

d) schválení účtů spolkových, zpráv výboru o činnosti v uplynulém roce,

e) posouzení návrhů výborem nebo členy spolku podaných,

f) o volbě revisorů účtů,

g) o změně stanov,

h) o rozpuštění spolku.

Samostatné návrhy členů dlužno nejméně 5 dní před valnou hromadou výboru oznámiti písemně.

Valná hromada jest schopna usnášeti se, sejde-li se nejméně desetina členstva. Usnášení děje se prostou většinou hlasů přítomných. Jen k návrhu na rozpuštění spolku je potřebí dvou třetin všech členů a dvě třetiny přítomných musí pro ten návrh hlasovati. Nesejde-li se k valné hromadě potřebný počet členů v určitou hodinu, koná se valná hromada o hodinu později za jakéhokoliv počtu členstva s programem nezměněným.

 

Čl. 12. Smírčí soud.

Rozepře ze spolkových poměrů povstalé vyřizují se smírčím soudem. Ten sestaví se ze dvou důvěrníků soudců, zvolených každou spornou stranou z členstva. Tito soudcové zvolí z členstva pátého jako předsedu. Nedohodnou-li se, rozhodne los. Rozhodnutí stane se většinou hlasů a nesmí se příčiti znění stanov. Kdyby jedna ze sporných stran v 8 dnech, když jí byla předsednictvem sdělena volba soudců strany druhé, neoznámila volbu se strany své, zvolí správní výbor za ni sám soudce, kteří za ni rozhodnou. Rozhodnutí smírčího soudu je konečné a není jiného odvolání. Členové spolku se zavazují, že nenastoupí cestu právní.

 

Čl. 13. Rozejití spolku.

Návrh na rozejití se spolku může jen správní výbor učiniti a dlužno, aby k tomu rozhodnutí byla podle čl. 11 svolána mimořádná valná hromada. Kdyby se spolek sám dobrovolně rozešel, připadne veškeré spolkové jmění vdovám a sirotkům po členech spolku, pakli by těchto nebylo, připadne jmění chudinskému fondu v Litovicích, Břvech a Jenečku a v pádu úřrozpuštění podle nařízení příslušného úřadu.

 

Čl. 14. Řeč jednací.

Jednací řeč jest výhradně česká a spolek, stanovy a změna jejich podléhá zákonům o spolčování vůbec. Listiny spolkové bez podpisu starosty, jednatele, jakož i bez spolkového razítka nemají platnosti.

Razítko spolkové zní: „Všeobčanský klub spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček.“

 

Přepis dle tištěného vydání stanov (tisk B. Lindner v Dejvicích 1930).

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Všeobčanský klub Litovice -> Stanovy

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003