Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky

 

 

SPOLKY V HOSTIVICI A LITOVICÍCH

Organizace založené podle zákona č. 134/1867 ř. z., o spolčovacím právu, platného do roku 1951

 

Pomocný rozcestník

 

HasičiTělocvičné a sportovní spolkyDivadelní a hudební spolkyBaráčníciPodpůrné, profesní a odborové spolkyVojenské a odbojářské spolkyZemědělské spolkyDětské a mládežnické spolkyCírkevní spolkyOstatní spolkyStavební družstva

 

Hasiči

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

Hasičský sbor Hostivice

Stanovy úředně schváleny 19. září 1890, spolek založen 16. listopadu 1890

V roce 1939 změněn název

V roce 1951 se přeměnil na místní jednotu Československého svazu požární ochrany

 

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích

Hasičský sbor Litovice

Spolek založen 14. ledna 1899, stanovy úředně schváleny 2. června 1899

V roce 1939 změněn název

V roce 1951 byl sloučen s hostivickým sborem a přeměněn na místní jednotu Československého svazu požární ochrany

 

Hasičský sbor v Hostivici III – Jenečku

Ustavení úředně schváleno v červenci 1950

V roce 1951 byl sloučen s hostivickým sborem a přeměněn na místní jednotu Československého svazu požární ochrany

 

 

Tělocvičné a sportovní spolky

 

Sokol

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

Založena 18. září 1892

Za 2. světové války činnost přerušena

V roce 1947 přejmenována na Sokol Hostivice-Litovice, po roce 1948 opakované reorganizace a změny názvů

 

Tělocvičná jednota Sokol Litovice

Stanovy úředně schváleny 27. září 1940

Činnost zastavena výměrem z 12. dubna 1941

Definitivní výmaz ZNV v Praze 6. května 1946

 

Orel

 

Jednota Orla československého v Hostivici

Stanovy úředně schváleny 11. února 1921

Zrušena říšským protektorem 23. září 1942, definitivní výmaz rozhodnutím ZNV v Praze 6. června 1946

 

Dělnické tělocvičné spolky

 

Dělnická tělocvičná jednota v Hostivici

Stanovy úředně schváleny 1. října 1908

Spolek se dobrovolně rozešel roce 1923

 

Dělnická tělocvičná jednota v Litovicích

Federovaná dělnická tělocvičná jednota v Litovicích

Stanovy úředně schváleny 26. října 1920

Změna stanov včetně změny názvu úředně schválena 24. října 1921

Spolek zanikl v roce 1935

 

Federovaná dělnická tělocvičná jednota v Hostivici

Jednota proletářské tělovýchovy Hostivice

Stanovy úředně schváleny 7. dubna 1922

Změna stanov včetně změny názvu úředně schválena 12. února 1927

Spolek zanikl v roce 1935

 

Jednota proletářské tělovýchovy Litovice-Hostivice

Stanovy úředně schváleny 13. září 1930

Spolek se rozešel (byl zrušen?) v prosinci 1938

 

Dělnická tělocvičná jednota Hostivice-Litovice

Stanovy úředně schváleny 9. března 1937

Spolek zanikl mezi roky 1945 a 1950

 

Specializované sportovní kluby

 

Klub českých velocipedistů Kmit ve Břvech

Založen v roce 1896

Zanikl v roce 1925

 

Athleticko-fotbalový klub Hostivice

Stanovy úředně schváleny 6. května 1922

Nejpozději od roku 1930 spolek nevyvíjel žádnou činnost

Dobrovolné rozejití spolku vzato na vědomí v roce 1934

  

Sportovní klub Hostivice

Založen v roce 1930

V roce 1950 sloučen se Sokolem Hostivice

 

Sportovní klub Meteor Litovice

Stanovy úředně schváleny 23. prosince 1933

10. července 1939 sloučen s SK Hostivice

 

Sportovní klub Litovice

Stanovy úředně schváleny 24. září 1946

V roce 1950 sloučen se Sokolem Hostivice

 

Šachový klub Hostivice-Litovice

Založen v roce 1949

Dne 16. října 1950 klub schválil začlenění do závodního klubu ROH Slovenské armaturky, závod Hostivice

 

 

Divadelní a hudební spolky

 

Čtenářsko-ochotnická beseda „Hostivít“

Spolek založen na valné hromadě 8. prosince 1869, stanovy úředně schváleny v červnu 1870

Spolek zanikl v 70. letech 19. století

 

Kroužek divadelních ochotníků „Rozkvět“ pro Hostivici a okolí

Stanovy úředně schváleny 18. února 1920

Spolek se dobrovolně rozešel v roce 1922

 

Pěvecko-dramatické sdružení „Hlahol“ Litovice

Stanovy úředně schváleny 20. prosince 1927

Spolek zanikl v roce 1939

 

                    

Dramatická jednota J. K. Tyl v Hostivici

Založena 6. dubna 1930 (?), stanovy úředně schváleny 25. března 1933

Zanikla v roce 1951 sloučením (přeměnou na Osvětovou besedu)

 

Pěvecký spolek Bendl v Hostivici

Pěvecký a hudební spolek Bendl Hostivice-Litovice

Stanovy úředně schváleny 28. dubna 1933

Změna názvu úředně schválena 1. července 1948

 

 

Baráčníci

 

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků Hostivice

Stanovy úředně schváleny 15. července 1930

Spolek zanikl zřejmě po roce 1989

 

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků v Litovicích

Spolek založen 6. dubna 1930, stanovy úředně schváleny 3. července 1930

Spolek zanikl po roce 1989

 

Vlastenecko-dobročinná samostatná obec Baráčníků „Topolany“ ve Břvech

Stanovy úředně schváleny 23. května 1936

Spolek zanikl

 

 

Podpůrné, profesní a odborové spolky

 

Obecné podpůrné spolky

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

Spolek založen na ustavující schůzi 22. dubna 1889, stanovy úředně schváleny 28. května 1889

Spolek zanikl v roce 1948 spojením se Vzdělávacím a podporujícím spolkem „Havlíček“ pro Hostivici a okolí

  

Podpůrný spolek Domobranců pro Hostivici a okolí

Spolek založen 21. listopadu 1899

V roce 1920 se změnil na Vzdělávací a podporující spolek „Havlíček“ pro Hostivici a okolí

 

Vzdělávací a podporující spolek Havlíček pro Hostivici a okolí

Spolek vznikl 30. května 1920 přeměnou z Podpůrného spolku Domobranců pro Hostivici a okolí, nové stanovy úředně schváleny 20. října 1920

Spolek zrušen kolem roku 1951

 

Křesťansko-sociální spolek katolických mužů a jinochů, žen a dívek pro Hostivici a okolí

Stanovy úředně schváleny 17. srpna 1906

Spolek zrušen kolem roku 1950

 

Železničářské spolky

 

         

Odbočka Zemské jednoty zřízenců drah v království Českém v Hostivici

Odbočka Jednoty zaměstnanců čsl. drah v Hostivici

Stanovy úředně schváleny 15. října 1901

Rozejití spolku úředně vzato na vědomí v roce 1940

 

Místní skupina českoslovanského svazu železničních zřízenců v Rakousku v Hostivicích

Místní skupina „Unie železničních zaměstnanců v Československé republice“

Stanovy úředně schváleny 10. dubna 1912

Změna názvu schválena 10. dubna 1920

V roce 1923 zaznamenáno, že se spolek neustavil

 Stanovy znovu úředně schváleny 13. září 1930

Spolek se rozešel v roce 1940

 

Svaz lidových železničářů v republice Československé, místní odbočka Hostivice

Stanovy úředně schváleny 30. dubna 1926

Spolek zanikl za 2. světové války

 

Odbočka Sdružení národních železničářů republiky Československé v Hostivici

Sjednocení národních železničářů republiky Československé v Hostivici

Stanovy úředně schváleny 12. září 1930

Změna názvu úředně schválena 8. května 1936

Spolek zanikl 6. září 1939

 

Sdružení železničních podúředníků, zřízenců a nižších zaměstnanců Praha I,
místní skupina Hostivice

Stanovy úředně schváleny 29. října 1941

Zrušeno zemským prezidentem v Čechách 20. listopadu 1943

 

Dělnické (odborové) spolky

 

 Místní skupina Břve Unie horníků Rakouských

Stanovy úředně schváleny 8. března 1906

Dobrovolně se rozešla v roce 1913

 

Ortsgruppe Hostiwitz des österreichischen Metallarbeiter Verbundes

 Místní skupina v Hostivicích Svazu českých kovodělníků v Rakousku

Místní skupina Hostivice Svazu kovodělníků Československé republiky

Stanovy úředně schváleny 9. dubna 1908, 15. března 1909 a 21. května 1920

Spolek úředně zanikl 30. června 1939

 

Všeodborové sdružení nár. soc. pro král. České, odbočka pro Hostivice a okolí

 Stanovy úředně schváleny 9. května 191

Ve spolkovém katastru jsou uvedeny záznamy pouze pro rok 1911

 

Mezinárodní všeodborový svaz, místní skupina Hostivice, sekce Kov

Stanovy úředně schváleny 21. srpna 1923

Spolek zanikl v roce 1932

 

Mezinárodní všeodborový svaz v Československé republice, místní skupina v Litovicích, sekce zemědělská

Stanovy úředně schváleny 13. srpna 1924

Spolek zanikl v roce 1932

 

Odborové sdružení československých kovodělníků, odbočka Hostivice

Stanovy úředně schváleny 18. května 1935

Spolek zanikl 24. července 1939

 

Sdružení kovoprůmyslového dělnictva v republice Československé Hostivice

Stanovy úředně schváleny 14. května 1939

Rozpuštěno ministerstvem vnitra 31. května 1939

 

Odbočka Hostivice Jednoty kovoprůmyslového dělnictva se sídlem v Praze

Pobočný spolek

Stanovy úředně schváleny 3. srpna 1939

Sloučena do Národní odborové jednoty zaměstnanecké 15. dubna 1942

 

Národní sdružení odborových organizací, sekce všeodborová v Praze, odbočka Litovice

Stanovy úředně schváleny 18. října 1929

Přešla v Jednotu kovoprůmyslových dělníků (změna stanov v roce 1936)

Zanikla 24. ledna 1947

 

Místní organizace Odborové Jednoty republikánských zaměstnanců,

skupina mlékárenských zaměstnanců Hostivice

Stanovy úředně schváleny 20. dubna 1937

Zánik spolku úředně vzat na vědomí 5. listopadu 1939

 

Národní odborová ústředna zaměstnanecká, místní skupina Hostivice

Stanovy úředně schváleny 22. července 1944

Zrušen 24. ledna 1947

 

- - -

 

Všechny složky Revolučního odborového hnutí založené od roku 1945 jsou zařazeny v přehledu dobrovolných organizací

 

Ostatní profesní spolky

 

Jednota učitelská Budeč v Hostivicích

Stanovy úředně schváleny 5. ledna 1870, spolek se ustavil se 7. dubna 1870

V roce 1896 spolek přejmenován na Budeč Podbělohorskou (změna stanov nezakázána výnosem místodržitelství z 12. října 1896)

Spolek zanikl 30. června 1939

 

Řemeslnicko-živnostenská jednota Hostivice

Úřední schválení stanov oznámeno v tisku 25. srpna 1870

Spolek zanikl nejpozději před rokem 1893

 

Svaz řidičů automobilů v Československé republice, odbočka Hostivice

Stanovy úředně schváleny 8. června 1935

Rozešel se 4. října 1939

 

 

Vojenské a odbojářské spolky

 

Legionářské spolky

 

Místní skupina Československé obce legionářské pro Hostivici a okolí

Stanovy úředně schváleny 22. září 1924

Změna stanov úředně schválena 8. června 1928

 

Odbočka Nezávislé jednoty čsl. legionářů v Hostivici

Stanovy úředně schváleny 27. března 1926

Rozpuštěna nařízením říšského protektora 17. srpna 1939

Definitivní výmaz ZNV v Praze 6. května 1946

 

Národní sjednocení legionářské – odbočka v Hostivicích

Pobočný spolek

Stanovy úředně schváleny 21. června 1939

Spolek rozpuštěn nařízením říšského protektora ze 17. srpna 1939

Definitivní výmaz spolku ZNV v Praze 6. května 1946

 

Vojenské spolky

 

Odbočka svazu čsl. důstojnictva Hostivice

Stanovy úředně schváleny 31. května 1921

Spolek se dobrovolně rozešel v roce 1922

 

Jednota čsl. gážistů mimo hodnostní třídu v Hostivicích

Odbočka Svazu československých rotmistrů v Hostivici

Stanovy úředně schváleny 21. listopadu 1922

Změna stanov a názvu úředně schválena 26. dubna 1927

Zrušena rozhodnutím z 29. července 1942

 

Spolky válečných poškozenců

 

Místní skupina Družiny československých válečných poškozenců v Hostivici

Stanovy úředně schváleny 27. června 1930

Spolek likvidoval 7. září 1939

 

Místní skupina Družiny československých válečných poškozenců v Litovicích

Místní skupina Družiny válečných poškozenců v Litovicích

Místní skupina Družiny českých válečných poškozenců v Litovicích

Stanovy úředně schváleny 6. srpna 1938

 

Spolky účastníků odboje

 

Místní odbočka Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po politických obětech nacismu a fašismu v Hostivicích

Ustavení úředně schváleno 3. ledna 1947

 

Místní odbočka Svazu národní revoluce Hostivice-Litovice

Ustavení úředně schváleno 19. května 1947

Spolek se dobrovolně rozešel 14. března 1949 a členové vstoupili do Svazu bojovníků za svobodu, jednoty Hostivice

 

Svaz bojovníků za svobodu, jednota Hostivice-Kladno

Spolek založen asi v roce 1948

 

 

Zemědělské spolky

 

Včelařský spolek pro Hostivici a okolí

Stanovy úředně schváleny 31. prosince 1932

Založen 5. února 1933

V roce 1957 přeměněn na základní organizaci Československého svazu včelařů

 

Spolek chovatelů králíků a drobného hospodářského zvířectva v Hostivici

Založen 6. srpna 1932

Nyní působí jako základní organizace Českého svazu chovatelů

 

Sdružení zahrádkářů „Praizler“ pro Hostivice a okolí

Stanovy úředně schváleny 12. prosince 1933

V 50. letech 20. století přeměněn na základní organizaci Českého svazu zahrádkářů

 

Spolek zahrádkářů a pěstitelů drobného zvířectva pro Litovice a okolí

Stanovy úředně schváleny 5. května 1934

Rozejití úředně schváleno 22. března 1935

 

Sdružení zahrádkářů pro Litovice a okolí

Stanovy úředně schváleny 16. ledna 1936

Rozpuštěn zemským prezidentem v Praze 18. března(?) 1943

 

 

Dětské a mládežnické spolky

 

Dětské spolky

 

Junák – středisko Hostivice

Činnost zahájena v roce 1937 a zakázána v roce 1940

Obnoven v roce 1945

V roce 1949 úředně zastaven, znovu obnoven v roce 1968

 

Mládežnické spolky

 

Odbočka Hostivice a okolí Sdružení katolické mládeže v Čechách

Stanovy úředně schváleny 9. října 1920

Dobrovolně se rozešla v roce 1935

 

Odbočka svazu čsl. mládeže v republice Československé v Hostivici

Stanovy úředně schváleny 2. října 1925

Spolek zanikl v roce 1934

 

Odbočka Svazu československé mládeže socialistické v republice Československé v Hostivicích

Stanovy úředně schváleny 23. července 1935

Likvidovala 6. září 1939

 

Spolky pro podporu dětských organizací

 

Sdružení přátel Junáka v Hostivicích

Utvoření úředně schváleno 11. prosince 1947

 

 

Církevní spolky

 

Jednota mládeže církve čsl. v Hostivicích

Stanovy úředně schváleny 19. července 1928

Spolek zanikl 12. dubna 1934

 

Sociální odbor náboženské obce církve československé v Hostivici

Sociální odbor náboženské obce církve českomoravské v Hostivici

Pobočný spolek

Stanovy úředně schváleny 22. března 1937

 

 

Ostatní spolky

 

Národní podpůrné spolky

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Založen 20. září 1896

Zrušen v roce 1938

 

Místní odbor Národní matice v Hostivici

Pobočný spolek

Stanovy úředně schváleny 19. července 1939

Rozpuštěn 10. ledna 1944

Definitivní výmaz ZNV v Praze 6. května 1946

 

Spolky pro propagaci jiných národů

 

„Mír“ ruskočeský nepolitický podpůrný spolek v Praze, odbočka v Hostivici

Stanovy úředně schváleny 28. února 1931

Spolek zanikl v roce 1935

 

 

Svaz přátel SSSR v Československu, odbočka v Hostivicích

Pobočný spolek

Stanovy úředně schváleny 6. března 1935

Zrušen 20. dubna 1938

Nové ustavení úředně schváleno 31. srpna 1946

 

Společnost přátel demokratického Španělska, odbočka v Hostivicích

Stanovy úředně schváleny 26. července 1938

Rozpuštěna ministerstvem vnitra 14. března 1939

Definitivní výmaz ZNV v Praze 6. května 1946

 

Zdravotnické spolky

 

Spolek Československého červeného kříže pro Hostivice a okolí

Stanovy úředně schváleny 11. prosince 1930

Založen 8. března 1931

Rozpuštěn 31. srpna 1940, definitivní výmaz ZNV v Praze 6. května 1946

Nové utvoření úředně schváleno 27. listopadu 1946

 

Ostatní spolky

 

Místní domovina domkářů a malorolníků Československé republiky v Hostivici

Stanovy úředně schváleny 17. ledna 1923

Zrušena rozhodnutím z 9. března 1943

 

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Hostivicích

Stanovy úředně schváleny 7. srpna 1924

Zanikl 6. září 1939

 

Federovaná komunistická osvětová jednota v Hostivicích

Skupina svazu proletářských bezvěrců v Hostivicích

Stanovy úředně schváleny 9. října 1924

Změna stanov a názvu úředně schválena 15. února 1927

Činnost spolku úředně zastavena po roce 1933

 

Stolní společnost Kypsovka v Jenečku

Doložena v roce 1929

Zanikla v roce 1940

 

Kuřácká stolní společnost Podkova Topolany na Břvích

Doložena v letech 1929 až 1937

 

Všeobčanský klub spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček

Stanovy úředně schváleny 22. prosince 1923

Zanikl 6. září 1939

 

 

Stavební družstva

 

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí

Stanovy byly úředně schváleny 23. dubna 1913, ustavující valná hromada 13. července 1913

Spolek se dobrovolně rozešel v roce 1924

 

              

Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

Stavební a spotřební družstvo „Dělnický dům“ pro Litovice a okolí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

Stanovy byly zapsány do rejstříku společenstev podle usnesení z 16. května 1924

Změna názvu schválena před rokem 1940

Družstvo zaniklo v roce 1952 začleněním do družstva Bratrství

 

Obecně prospěšný spolek pro stavbu obytných domů zaměstnanců

fy Fr. Zicha, spol. s r. o., „Domov“ se sídlem v Hostivici

Ustavení úředně schváleno 1. dubna 1948

Spolek zanikl před rokem 1950

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003