Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice

 

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Založena 18. září 1892

Sídlila v hostinci U Chmelového keře (1892–1922) a poté ve vlastní sokolovně

Za 2. světové války činnost úředně zastavena (1941–1945)

V roce 1947 přejmenována na Tělocvičnou jednotu Sokol Hostivice-Litovice

V roce 1950 přejmenována na Tělocvičnou jednotu Sokol Hostivice

Po roce 1950 opakované reorganizace a změny názvů, až se ustálil název Tělovýchovná jednota Sokol Hostivice

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů v jednotlivých letech 1892 až 1918

Vedení spolku a počet členů v jednotlivých letech 1919 až 1941

Vedení spolku a počet členů v jednotlivých letech 1945 až 1950

 

Akce pro veřejnost v letech 1892 až 1918

Akce pro veřejnost v letech 1919 až 1941

Akce pro veřejnost v letech 1945 až 1950

 

 

120 let Sokola Hostivice

Výstava z května 2012

 

Nejstarší známý snímek hostivických Sokolů z 20. září 1896.

 

Zřizované složky

 

Knihovna

Zřízena v roce 1893

V roce 1933 předány zábavné knihy do obecních knihoven

 

Zábavní odbor

Ustaven v roce 1892

Zanikl zřejmě před první světovou válkou

 

Vzdělávací odbor

Ustaven v roce 1897

 

Pěvecký kroužek

Zahájil činnost v roce 1897

V roce 1933 se zřejmě osamostatnil jako pěvecký spolek Bendl

 

Odbor pro pořádání sbírek ve prospěch zřízení vlastní tělocvičny

Ustaven v roce 1899, obnoven v roce 1909

V roce 1913 zřízeno Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivici a okolí

 

Ženský odbor

Ustaven v roce 1906

Od roku 1914 konány valné hromady a volby jednoty a ženského odboru společně

 

Hudební kroužek

Zahájil činnost v roce 1919

Zanikl zřejmě po roce 1933

 

Odbočka v Chýni

Založena v roce 1920

Osamostatnila se v roce 1930

 

Dramatický (divadelní) odbor

Zahájil činnost v roce 1923

 

Biografický odbor

Zahájil činnost asi v roce 1926

 

Tenisový odbor

Ustaven v roce 1928

 

Odbor kanadského hokeje

Ustaven v roce 1934

Zřejmě neměl dlouhého trvání

 

Pořadatelský (pracovní) odbor

Ustaven asi v roce 1934

 

Volejbalový odbor

Zmíněn v roce 1935

 

Odbočka v Litovicích

Založena v roce 1939

Osamostatnila se v roce 1940

 

Stručná historie spolku

 

Ustavující valná hromada se konala v neděli 18. září 1892 v hostinci Antonína Kapalína, později zvaném U Chmelového keře. Domnívám se, že úvodní odstavec zápisu z valné hromady zaslouží ocitovat v plném rozsahu: „První valná hromada nové Jednoty naší má velký význam pro celé okolí naše, neboť se ustavil ve chvílích těch spolek pro zdejší okolí velmi důležitý a nanejvýše potřebný. Ustavením Sokola položen jest základ nového života, nového vzpružení mysli v kraji našem, kde národní náš život a činnost ještě tak málo jsou vyvinuty. Bohužel, že valná hromada byla jen slabě navštívena, ačkoliv se zařizující výbor všemožně o to staral, by bylo účastenství co možná největší. Přítomno bylo celkem 22 hostí a z těch se 20 přihlásilo za členy Jednoty. Nicméně však doufáme, že Sokol náš, až opravdu bude poznán šlechetný účel jeho, který si vytkl, totiž – povznesení tělesných a mravních sil v lidu českém, vbrzku nalezne hojných přátel a podporovatelův, jichž má zapotřebí, aby cíle svého dosáhl. – A proto Na zdar všemu počínání našemu!“

Prvním starostou Sokola se stal Jan Turecký z Jenče, místostarostou Josef Kalous ze Sobína a náčelníkem Alois Smolík z Bílé Hory. Do výboru byli dále zvoleni Josef Chalupa, Adolf David, Josef Henych, Antonín Šprunk, Ladislav Novotný (břevský rolník a pozdější litovický starosta), Antonín Landa, Václav Tomek a Antonín Šimáček. Valnou hromadu zakončila znělka, kterou pro tento účel složil hostivický učitel František J. Pelz, za což mu výbor poděkoval dopisem, jak bylo tehdy zvykem.

Sokol cvičil v hostinci K. Nerada a v roce 1903 vydal pohlednici, na které je hostinec označen jako sokolovna.

Sokolskou místností se stal sál v Kapalínově hostinci. Již po roce se výbor Sokola s Kapalínem z neznámých důvodů nepohodl a začal hledat sál, do kterého by mohl přestěhovat sokolovnu. Byly dokonce svolány v této věci dvě mimořádné valné hromady, ale ze stěhování nakonec sešlo, protože hostinec koupil Karel Nerad, který byl Sokolu velmi nakloněn. Sokol tedy zůstal v původním sále až do doby, než si postavil po roce 1920 vlastní sokolovnu v Jiráskově ulici.

Hostivičtí Sokolové snad v roce 1917.

Hlavní náplní Sokola bylo vždy cvičení. Mezi první pořízené vybavení patřilo 15 párů činek, hrazda a žíněnky, o rok později se koupil kůň a vybavení postupně přibývalo. Cvičilo se pod vedením cvičitelů v určené cvičební dny. Již v březnu 1893 výbor schválil i cvičení žáků. Později jednota pořádala i veřejná cvičení. Už od svého založení budoval Sokol svoji spolkovou knihovnu. Ke knihám a časopisům získávaným darem od členů se postupně dokupovaly další, zejména se sokolskou tématikou. K činnosti patřilo rovněž pořádání různých divadelních představení, zábav, přednášek a dalších akcí. Členové průběžně přispívali do pokladniček na Ústřední matici školskou, která podporovala české menšinové školy v pohraničí.

V roce 1922 Sokol postavil a otevřel vlastní sokolovnu, v níž se pak odehrávalo nejen cvičení a sokolské akce, ale i řada společenských akcí celoobecního významu. Sál byl rovněž využíván jako biograf, což přinášelo jednotě vítaný příjem. Sokol patřil k iniciátorům většiny oslav a slavností k různým výročím, z nichž se dosti pravidelně opakovaly zejména oslavy státního svátku 28. října, slavnosti Mistra Jana Husa a oslavy narozenin prezidenta T. G. Masaryka.

Hostivický Sokol stál i u zrodu dalších jednot v okolí. V roce 1910 inicioval vznik Sokola v Jenči. Sokol v Chýni vznikl nejprve jako odbočka hostivické jednoty (založena byla při vycházce hostivické jednoty do Chýně 29. února 1920) a až později se osamostatnil. V roce 1939 po vzniku protektorátu Čechy a Morava hostivický Sokol zaštítil vznikem litovické odbočky tělocvičnou činnost spolků, které měly podle představ okupantů zaniknout. Odbočka se pak v roce 1940 osamostatnila jako Tělocvičná jednota Sokol Litovice.

V dubnu 1941 okupační orgány zakázaly další činnost Sokola v celém protektorátu. Hostivická jednota se obnovila hned po osvobození v roce 1945 a podchytila i litovické členy, jejichž jednota již znovu nevznikla. V roce 1946 přijala nový název Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice.

Za „vlády jedné strany“ se v hostivickém Sokole soustředila veškerá zdejší tělocvičná a sportovní činnost. Součástí Sokola se stal například Sportovní klub Hostivice, který se ještě předtím sloučil se Sportovním klubem Litovice, či Šachový klub Hostivice-Litovice (ten byl nejdříve součástí závodního klubu AZKG). Fotbalový oddíl a šachový oddíl (a později v 80. letech i tenisový oddíl) si však vždy zachovaly v rámci velké organizace určitou autonomii.

V 50. letech se z politických důvodů opakovaně změnil název jednoty – nejprve na Závodní sokolskou jednotu Armaturka Hostivice (1951–1952), pak na Dobrovolnou sportovní organizaci Spartak Hostivice (1.2.1953–1955, jinde též TJ Spartak Hostivice) a nakonec na Tělovýchovnou jednotu Sokol Hostivice (od 1957). Tento název používala organizace i po roce 1989, až do změny stanov podle nového občanského zákoníku.

V závislosti na vnějších okolnostech se různě měnilo i právní postavení jednoty. Zatímco od svého vzniku byla součástí České obce sokolské (a v ní patřila k Podbělohorské župě), v 50. letech se stala krátce součástí Revolučního odborového hnutí a poté Československého svazu tělesné výchovy.

 

Výběr z fotografií

 

Sokolská mládež – Káňata asi v roce 1920.

 

Sokolské žákyně asi kolem roku 1920.

 

Cvičení na letním cvičišti ve 20. letech 20. století.

 

Cvičení na letním cvičišti ve 30. letech 20. století.

 

Muži, dorostenci a žáci v roce 1934.

Muži vzadu zleva: Jan Švihálek, František Hofman, Jaroslav Kučera, Kulhánek, Josef Saifrt, Šebestík, …, Najman, … a …

Dorostenci uprostřed zleva: Alois Saifrt ml., Vladimír Pára, Oldřich Beránek, Hofman a Karel Hakl.

 

Sokolské ženy ve 30. letech 20. století.

 

Šibřinky Čtvero ročních dob v roce 1934.

 

Hostivičtí sokolové kolem roku 1935.

 

Hostivičtí sokolové a sokolky na sletu na Strahově v roce 1938.

 

Popis: Popis: F:\www.hostivickahistorie.cz\divadlo\1941-Pasekari_soubory\image005.jpg

Z divadelního představení Pasekáři v roce 1941.

 

Výběr z dokumentů

 

 

Žákovská sokolská průkazka z roku 1920.

 

Diplom z desetiboje mužů Študentův memoriál (podle padlého letce Václava Študenta) z roku 1948.

 

 

 

 

Pamětní knihy

Odkazované přepisy jsou zveřejněny v řadě I Pramenů k hostivické historii

 

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1892–1911

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF listopad 2012, 71 stran A4, 2 540 kB

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF březen 2013, 107 stran A4, 4 008 kB

 

 

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice
1929–1938 a 1969–1982

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2013, 115 stran A4, 5 513 kB

 

Kronika samosprávy dorostu Sokola Hostivice 1946–1950

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF říjen 2013, 21 stran A4, 5 416 kB

 

Prameny

Sbírka autora

Pamětní knihy a další písemnosti jednoty v majetku Tělovýchovné jednoty Hostivice, z. s.

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003