Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Stanovy

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

 

Stanovy

tělocvičné jednoty Sokol v Hostivicích.

 

Jméno a sídlo.

§ 1. Spolek nazývá se „Tělocvičná jednota Sokol“ a má své sídlo v Hostivicích.

 

Účel.

§ 2. Účelem spolku jest povznesení tělesných a morálních sil v lidu českém.

 

Prostředky k dosažení účelu.

§ 3. Účelu toho domáhá se spolek:

a) pěstováním cvičení tělesných všeho druhu,

b) pořádáním veřejných cvičení, závodů a slavností nepolitických,

c) vyučováním mládeže tělocviku,

d) pořádáním společných výletů a zábav,

e) přednáškami, rozpravami a spisy o záležitostech účelu spolku se týkajících a šířením znalosti tělocviku vůbec,

f) podporou záslužných podniků národních,

g) styky s jinými spolky tělocvičnými a sdružením se s nimi ve svazek župní,

h) zřízením knihovny,

i) užitím všech prostředků zákonitých, jimiž by účelu spolkovému prospěti se mohlo.

 

Jmění.

§ 4. Jmění spolkové, jehož jest zapotřebí k uhražení nákladu s činností spolku spojeného, opatřuje se příspěvky členů a dobrovolnými dary.

 

Členové.

§ 5. Jednota skládá se ze členů zakládajících, činných a přispívajících. Členem jednoty vůbec může býti ten, kdo jest nejméně 18 roků stár a bezúhonný a od výboru za člena byl přijat.

 

§ 6. Zakládajícím členem se stane, kdo jednou pro vždy složí hotově buď najednou, nebo v pěti ročních lhůtách částku ustanovenou, aneb koho výbor za zvláštní služby jednotě prokázané, uvedený příspěvek převyšující, členem takovým jmenuje.

Činným členem jest ten, kdo zápisné zapraví a ustanovený řádný příspěvek měsíční platí, aby v tělocviku spolkovém podílu bral. Členové činní, kteří přistupují z jednoty jiné, jestliže se do 4 neděl od přistěhování svého do obvodu sídla jednoty přihlásí, neplatí zápisného.

Přispívajícími členy jsou ti, kteří ustanovený roční příspěvek platí.

Valná hromada má právo příspěvky tyto a zápisné členů ustanovovati a měniti.

Příspěvky členů platí se napřed.

 

§ 7. Členem býti přestává:

a) Kdo výboru ohlásí, že vystupuje.

b) Kdo výborem pro hrubé porušení kázně neb cti spolkové z jednoty byl vyloučen.

c) Kdo od výboru pro neplacení příspěvků za vystouplého byl prohlášen.

Za vystouplého může výbor prohlásiti člena, jestli nezaplatí příspěvek spolkový, ač výborem byl upomenut, za tři po sobě jdoucí měsíce.

Výbor může členům nemajetným na určitou dobu příspěvek prominouti neb sleviti.

Vyloučení člena z jednoty může se státi jen tehdy, byl-li výbor výslovně k tomu sezván a hlasovalo-li pro vyloučení více než polovice všech jeho členů.

Vyloučení to nabývá ihned platnosti, může však usnesením valné hromady zrušeno býti, pak-li vyloučený do 14 dnů po vyloučení svém výboru ohlásí, že se z jeho nálezu odvolává, v kterémžto případě výbor jest povinen věc valné hromadě nejblíže příští k rozhodnutí předložiti.

 

Práva a povinnosti členů.

§ 8. Každému členu přísluší stejné právo:

a) voliti a volen býti, pokud zvláštním nastavením těchto stanov není právo to časově omezeno (§ 13)

b) účastniti se činně podniků a činnosti jednoty a bráti podílu na všech výhodách spolkových. Pouze účastenství v cvičení spolkovém přísluší jedině členům činným.

§9 Povinnosti každého člena jest:

a) aby dbal veškerých ustanovení stanov a řádů spolkových a opatření výboru,

b) aby platil příspěvky spolkové a

c) podporoval jednotu ve vytknuté činnosti, bděl nad zachováním cti její a snahám jejím hleděl raziti cestu.

 

Žáci.

§ 10. V jednotě vyučují se též žáci, kteří však, aby přijati byli, vykázati se musí svolením rodičů neb svých zákonných zástupců. Zápisné a plat za vyučování jejich určuje výbor.

 

Správa jednoty.

§ 11. Záležitosti jednoty řídí valná hromada a výbor. K obstarávání jednotlivých částí činnosti spolkové ustanovuje výbor zvláštní odbory jako sbor cvičitelský, odbor zábavní, výletní, jízdní, pěvecký apod., jež se řídí zvláštními, výborem schválenými řády.

 

Valná hromada.

§ 12. Řádná valná hromada schází se v lednu každého roku na vyzvání výboru, jež nejméně týden napřed zároveň s pořadem jednání v místnosti spolkové má býti učiněno.

Mimořádnou valnou hromadu svolati může výbor, kdykoliv toho pilnou potřebu shledá, svolati ji ale musí, kdykoliv toho aspoň jedna desetina všech členů žádá.

 

§ 13. Právo hlasovati, voliti a volen býti přísluší jen těm, kteří jsou nejméně již po tři měsíce členy.

 

§ 14. Valné hromadě přísluší rozhodovati o všech věcech jednoty se týkajících, vyjímaje přijímání členů a žáků. Jí se vyhražuje:

a) voliti starostu, jeho náměstka, náčelníka a ostatní členy výboru, jich náhradníky a účetní dozorce;

b) voliti volitele pro valnou hromadu župy a České obce Sokolské;

c) posuzovati a schvalovati činnost výboru, zprávy jeho i zprávy dozorců o peněžitém stavu jednota, jakož i o hospodaření s jměním jejím;

d) usnášeti se o změně stanov, rozhodovati v případech pochybnosti o smyslu a významu jednotlivých článků jejich;

e) usnášeti se o výši příspěvků členských a zápisného;

f) usnášeti se o nájmu, koupi nebo prodeji místností;

g) rozhodovati o odvolání členů z nálezu výboru o vyloučení;

h) usnášeti se o zrušení jednoty.

 

§ 15. K platnému usnešení valné hromady vůbec zapotřebí jest přítomnosti nejméně jedné pětiny všech členů v místě jednoty sídlících.

Pro případ, že by se v ustanovenou hodinu nesešel zmíněný počet členů, svolá se o hodinu později druhá valná hromada, která se platně usnáší za přítomnosti jedné desetiny všech členů.

 

§ 16. Volby dějí se hlasovacími lístky nadpoloviční většinou volících; každý člen musí lístek svůj osobně odevzdati. K jednohlasnému usnesení mohou se volby konati akklamací.

Hlasování děje se zvednutím ruky a rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných. Při stejném počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy, který jinak nehlasuje.

 

Výbor.

§ 17. Výbor sestává ze starosty, jeho náměstka, náčelníka a osmi dalších členů. Zároveň s výborem volí se čtyři náhradníci a dva dozorci účetní. Volby dějí se zpravidla v řádné valné hromadě lednové pro jedno období roční. Byl-li kdo mimořádně zvolen v jiném čase, potrvá úřad jeho až do nejbližší valné hromady lednové.

Výbor nově zvolený započne činnost svou nejdéle ve 14 dnech po svém zvolení.

 

§ 18. K poradám svým schází se výbor nejméně jednou za měsíc k pozvání starosty. Žádá-li toho třetina členů výboru, jest starosta povinen do 5 dnů svolati mimořádnou schůzi.

 

§ 19. K platnému usnášení výboru potřebí přítomnosti nejméně polovice všech členů jeho. Jedná-li se o osobních záležitostech některého člena výboru, nemá ten, jehož se týče, poradě a hlasování býti přítomen. Přítomní usnášejí se prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje starosta, jenž jinak nehlasuje.

 

§ 20. Výbor volí ze středu svého nadpoloviční většinou hlasů jednatele, pokladníka, účetního, hospodářského správce a zapisovatele a uzná-li toho zapotřebí, náměstky jich a jiné činovníky.

 

§ 21. Výbor řídí vnitřní i vnější záležitosti jednoty, pokud nejsou vyhraženy valné hromadě. Zejména přísluší mu:

a) přijmouti členy, je za vystouplé prohlašovati a vylučovati;

b) jmenovati a propouštěti cvičitele k návrhu sboru cvičitelského a

c) přijmouti žáky a stanoviti jich příspěvky a zápisné;

d) spravovati jmění spolkové, k účelům jednoty půjčky uzavírati, peníze přijímati a vydávati;

e) bdíti nad pořádkem a kázní a vykonávati moc disciplinární v jednotě;

f) sestavovati na základě stanov zvláštní řády jako jednací, domácí, výletní, řád sboru cvičitelského a jiných odborů, jakož i jiné řády, jichž potřeba by se ukázala. Jednací řád valné hromady musí však touže hromadou schválen býti.

g) svolávati valnou hromadu, připravovati předlohy pro ni s příslušnými návrhy a ustanovovati pořádek jednání;

h) pořádati veřejná cvičení, závody, výlety, zábavy a veřejná vystoupení pomocí sboru cvičitelského a jednotlivých odborů.

 

§ 22. Náhradníky povolá starosta do výboru, jestli některý člen buď z výboru vystoupil, nebo z podstatných příčin prací výboru zúčastniti se nemůže. Pořad náhradníků řídí se dle počtu hlasů, jimiž byli ve valné hromadě zvoleni, při rovnosti hlasů rozhoduje los.

Náhradníci účastní se všech schůzí a jednání výboru a hlasují za nepřítomné členy výboru.

 

§ 23. Který člen výboru bez platné omluvy do 3 po sobě jdoucích schůzí se nedostaví, považuje se za vystouplého z výboru.

 

§ 24. Starosta svolává výbor ke schůzím a předsedá jim, jakož i valné hromadě. On a v čas nepřítomnosti jeho i náměstka jednatel zastupuje jednotu ve vnějších záležitostech naproti osobám a úřadům.

 

§ 25. Listiny, kterými se jednota právně zavazuje, musí býti podepsány starostou a jednatelem. Při listinách jiného druhu stačí podpis starosty neb jednatele.

Ohlášení jménem jednoty podpisuje a uveřejňuje jednatel, pokud cvičení týče, náčelník.

 

§ 26. Kdykoliv starosta úřad svůj vykonávati nemůže, zastupuje jej jeho náměstek. Obor působnosti ostatních hodnostářů stanoví se řádem jednacím.

 

§ 27. Dozorci účetní bdí nad finančním hospodářstvím výboru, zkoumají účty a knihy spolkové a činí v té příčině návrhy valné hromadě.

Činnost jejich počíná i trvá stejnou dobu jako činnost výboru.

 

Správní období.

§ 28. Správní období činnosti jednoty spadá v rok kalendářní, počíná tedy 1. lednem a končí 31. prosincem.

 

Jednací řeč, znak a heslo.

§ 29. Jednací řeč spolku jest česká, znak sokol, heslo „Tužme se!“

 

Kroj.

§ 30. Členové jednoty užívají při veřejném vystoupení zvláštního stejnokroje. Bez dovolení výboru není dovoleno stejnokroje toho ani odznaků spolkových užívati. Překročení tohoto ustanovení mějžzápětí vyloučení z jednoty.

 

Smírčí soud.

§ 31. Spory osobní, vzniklé mezi výborem a členy, jakož i vůbec mezi členy z poměru spolkového, vyřizuje smírčí soud, který nejdéle ve 14 dnech rozhodnouti musí a z jehož nálezu není odvolání.

Smírčí soud sestaví se tak, že každá strana ze středu členů zvolí si dva důvěrníky, tito pak zvolíce si taktéž ze středu členů vrchního, rozhodnou o sporu většinou hlasů.

Prostředníkem mezi stranami spornými jest starosta jednoty neb náměstek jeho. K němu náleží stranám obraceti se, on určuje, kdykoli třeba, stranám lhůty ku jmenování důvěrníků, důvěrníkům ku zvolení vrchního, ustanovuje sám důvěrníka straně liknavé a vrchního důvěrníkům, jižto se dohodnouti nemohou, a předkládá věc výboru, kdykoli se toho potřeba zdá, by tento disciplinární mocí svou nálezu soudu smírčího průchod zjednal.

 

Zrušení spolku.

§ 32. Jednota se rozejde, jest-li že tři čtvrtiny všech členů jednoty ve valné hromadě s tím souhlasí. Táž valná hromada rozhoduje též o posledním pořízení o jmění spolkovém; vždy však staniž se pořízení to ku prospěchu národa českoslovanského.

 

§ 33. Byla-li jednota dříve zrušena, nežli valná hromada učinila opatření o jmění a všech věcech spolkových, připadne oboje České Obci Sokolské s tou však podmínkou, aby vydáno bylo zase prvé tělocvičné jednotě českoslovanské, jež by se později v místě tom zřídila.

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Stanovy

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003