Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Junák Hostivice

 

 

 

Junák – středisko Hostivice

 

První oddíl založen v roce 1937, zrušen za války

Po válce ustavena družina Vlčat v Litovicích při hostivickém středisku, v roce 1948 činnost úředně zastavena

(Podle evidence ONV PZ chybí spisy o utvoření, 6. května 1949 sloučen s Československým svazem mládeže Hostivice)

Středisko znovu obnoveno v roce 1968

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Dne 26. září 1937 se v Hostivici konala první skautská schůze „zámořské družiny Kamzíků“, která patřila ke 48. oddílu, snad z Kladna. Zúčastnili se jí Jiří Slezák, Josef Sloup a František Kohout. Dne 26. října 1937 se pak konala schůze „zámořské družiny Legio Angelica“. V tomto počátečním období měli skauti zázemí u hostivického faráře, snad přímo na faře. Zimní výlet na Podkozí se uskutečnil 2. ledna 1938. Účastníci tam šli pěšky přes zasněžená pole a někteří zapadli do sněhu až po kolena. V roce 1939 se konala například cyklistická výprava na Křivoklát o svatodušních svátcích 28. až 29. května a pouť na Svatou Horu u Příbrami. Na 10. června 1939 byl připraven skautský slib, ale s ohledem na politické události musela být akce zrušena. V témže roce byl založen i dívčí oddíl. Skautská činnost byla zastavena zřejmě v roce 1940.

 

Po osvobození Československa byla činnost obnovena informační schůzkou konanou 6. června 1945. První výlet směřoval 17. června 1945 na Okoř a v červenci 1945 se konal dvoudenní výlet na Kačák. Tradicí se staly slibové táboráky v Kubrově skále (lomy severozápadně od nádraží byly později zavezeny). První se však konal 17. listopadu 1945 v Sobíně. První samostatný slibový táborák dívčího oddílu v Kubrově skále proběhl v roce 1947.

V prosinci 1945 se skauti zapojili do předvánočního roznosu balíků, za což se jim dostalo písemného poděkování poštovního úřadu Hostivice.

První tábor hostivických skautů, o němž máme zprávy, proběhl od 30. června do 20. července 1947 u Bečova nad Teplou a pod vedením Emanuela Fialy se ho účastnili členové 87. oddílu z Hostivice a 52. oddílu z Litovic. První dívčí tábor se konal u Bečova nad Teplou od 25. července do 14. srpna 1948 pod vedením Věry Seidlové.

V roce 1947 vedoucí Jaroslav Zelenka se souhlasem vedoucího střediska Velingerem rozpustil družinu Lišáků, z jejíchž členů se stali rádcové nebo členové nově založené smečky Vlčat v Litovicích. Smečka byla rozdělena do družin – „šestek“ nazvaných Jeleni, Veverky, Lišáci, Lasičky, Hranostaji a Jezevci. První výprava Vlčat zamířila 10. srpna 1947 na Podkozí.

V roce 1948 sehráli junáci pro veřejnost několik divadelních představení.

V poválečném období našel Junák zázemí ve společné klubovně se Svazem české mládeže. Tyto organizace i s dalšími společně vydávaly časopis Vzlet. Ve spolkovém katastru vedeném ONV Kladno je zaznamenáno pouze Sdružení přátel Junáka v Hostivici. Podle dochované dokumentace však v poválečném období existovalo v Hostivici středisko Junáka. Podle pozdější evidence Okresního národního výboru Praha-západ byl hostivický Junák součástí Československého svazu mládeže a 6. května 1949 s ním byl sloučen. Dne 23. srpna 1950 vznikl pamětní spis o likvidaci poklady Junáka. Prostředky ve výši 12 967,20 Kčs byly předány Československému svazu mládeže. Za středisko Junáka spis podepsali vedoucí jednotlivých složek – Jiří Kouble za 52. chlapecký oddíl, Věra Fialová za 61. dívčí oddíl, Antonín Dvořák za vlčácký oddíl a Karel Obrázek za Sdružení přátel Junáka.

Skautská činnost byla znovu obnovena až po politickém uvolnění v roce 1968.

 

Dokumenty

 

Zápis o vzniku první skautské družiny v roce 1937.

 

    

Zápisy z prvního období.

 

V roce 1946 měl chlapecký oddíl problém s vedoucími, kteří odešli na vojnu nebo studovali.

 

Družinová schůzka dívčího oddílu v roce 1946.

 

Z kroniky družiny Vlčat Litovice – středisko Hostivice z roku 1947.

 

Prameny

Sbírka autora

Dokumenty o skautské činnosti poskytli Evžen Zelenka a Iva Plachá

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Junák Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003