Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sdružení katolické mládeže Hostivice

 

 

Odbočka Hostivice a okolí Sdružení katolické mládeže v Čechách

Stanovy úředně schváleny 9. října 1920

Dobrovolně se rozešla v roce 1935

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Bude doplněna

 

Dokument

 

Projev k desetiletému trvání spolku v roce 1930:

Bratři a sestry!

Slouží mně ku mimořádné cti Vás jménem katolických spolků v Hostivici a okolí vítati co nejsrdečněji.

Dnešní slavnost platí desetiletému trvání sdružení katolické mládeže v Hostivici a okolí. Za svízelných a nepříznivých poměrů sešla se poprvé v roce 1920 mládež katolická, aby ve svornosti a odhodlanosti pracovala ku prospěchu národa na poli charitativně náboženském. Nikdy nebylo tolik nepřátel katolické myšlenky, jako v době válečné a poválečné.

Již sv. Malachias, arcibiskup v Armaghu v Irsku, označil ve svém proroctví dobu papeže Benedikta XV. heslem: „Religio depopulata – národové bez náboženství“. A skutečně, nedá se upříti, že v jeho době nastalo v mnohých státech velké odpadnutí od víry.

V posledních deseti létech provozovalo se vášnivé štvaní „Pryč od Říma“ – „Los von Rom“. Bezbožnost se stále vzmáhala a pod heslem civilisace a pokroku odpadli celí národové od víry a katolické církve. Po válce začal i v našem státě divoký boj proti katolické církvi a náboženství. Kříže byly odstraněny ze škol a státních budov a někdy ve velkém množství jako posměch dopraveny na vozech ulicemi města na rumiště.

Brzy na to byly také poučeny školní děti, že již nejsou povinny slyšeti v kostele mši svatou.

V době, kdy protináboženská, atheistická a materialistická agitace zuřila nejvíce jak ve velkoměstech, tak na venkově, bylo na podnět křesťansko-sociálního podpůrného spolku pro Hostivici a okolí v r. 1920 založeno sdružení katolické mládeže.

Když se poprvé dne 3. října 1920 sešli na veřejné schůzi, byli si všichni vědomi, že je čeká práce tvrdá a houževnatá, neboť jejich úkol byl v době všeobecného odpadávání od víry velký a povznešený: „Zachovávat katolickou myšlenku, bojovati proti materialistické a atheistické agitaci, chránit kostel a býti oporou ve víře křesťanům.“ Sdružení katolické mládeže v Hostivici nedalo se ničím odstrašit a pracovalo neúnavně a houževnatě na svém poslání.

Ročně konalo 12 výborových schůzí a 3 členské s promluvou duchovního rádce. Katolická mládež zúčastnila se v plném počtu členstva všech církevních slavností. Dvakrát do roka, o velikonočních a vánočních svátcích, šla korporativně ku sv. přijímání. Na poli vzdělávacím dlužno vzpomenouti pořádání četných divadelních představení ochotnickým kroužkem spolku.

Od r. 1926 byla práce sdružení katolické mládeže společná s „Orlem“. Letošní rok ujmulo se pro nedostatek tělocvičných místností Orla znovu práce sdružení katolické mládeže.

V našich snahách a v naší práci podporoval nás mocně místní křesťansko-sociální podpůrný spolek, který oslavil dne 4. července 1926 své dvacetileté trvání. V roce 1928 byla v místě také založena odbočka lidových železničářů.

Všechny tyto místní katolické korporace mají každý měsíc svou výroční schůzi. Láska bratrská a blíženská nás spojuje a ve svornosti pracujeme ku dosažení našeho cíle. Hrdě a s vnitřním uspokojením ohlédneme se dnes na desetileté trvání našeho spolku a práci v něm vykonanou.

Jsme si však plně vědomi, že dnes náš úkol není snadnější než dříve, poněvadž se dodnes počet našich nepřátel nezmenšil. Jak před deseti lety musíme i dnes v uzavřených řadách brániti se proti zuřivým a lstivým útokům našich nepřátel a bojovati pro víru a náboženství.

Kam spěje lidská společnost bez náboženství, bez Boha? „Facta loquuntur – skutečnosti mluví!“ Každodenně přicházejí nám časopisy plné zpráv o hrozných zločinech. Vraždy a sebevraždy jsou denními událostmi. Smělá zákeřná a loupeživá přepadávání, jakož i krádeže a kapsářství, rozmnožily se značnou měrou; zpronevěra, rušení slova, úplatky a k tomu ještě přicházejí denní zprávy o rušení slibů manželských a doplňuje se tak nesmírný proud mravní zkaženosti.

Úkolem sdružení katolické mládeže a všech katolických spolků je bojovati proti sociálnímu zlu a neúnavně pracovati pro blaho národa. „Viribus unitis per aspera ad astra“ – spojenými silami bojem k vítězství, budiž našim heslem. Rukou svornou a nerozdílnou chceme nadále pracovati pro blaho národa, vlasti a státu.

Zdař Bůh!

 

Prameny

Spolkový katastr

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sdružení katolické mládeže Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003