Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sdružení zahrádkářů Litovice

 

 

 

Sdružení zahrádkářů pro Litovice a okolí

 

Stanovy úředně schváleny 16. ledna 1936

Zrušeno zemským prezidentem v Praze 18. března 1943

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Stanovy Sdružení zahrádkářů pro Litovice a okolí byly úředně schváleny 16. ledna 1936. Tento spolek zřejmě plnil obvyklou úlohu okrašlovacích spolků, což dokládají dochované dopisy litovickému obecnímu úřadu. Více o činnosti spolku není známo.

 

Dokumenty

 

Dopis litovickému obecnímu úřadu z března 1937

 

V Litovicích dne 6. března 1937.

Obecnímu úřadu v Litovicích.

 

Sdružení zahrádkářů v Litovicích při pochůzce obcemi shledalo a doporučuje vysázeti následující stromy v těchto místech:

 

Jeneček:

3 olše u rybníka proti domu u Košeráků.

3 olše na břehu rybníka druhého.

7 švestek kolem obecního pole u téhož rybníka.

40 ks keřů (z nichž větší část jest k disposici zdarma u p. Francla v Litovicích) v úžlabinách kolem cesty k Dobrovízi.

Místo třešní, které jsou ještě na cestě k Dobrovízi, a na prázdné místo za dráhou doporučuje se vysázeti 10 ks akátů, a sice proto, že stromy ovocné není možno od polámání uhlídati a vzhled stromů olámaných a zmrzačených nepůsobí dojmem nejlepším.

 

Břve:

Na cestě v Čertovkách chybějí 4 ks třešní a na prázdné strany od potoka k třešním po obou stranách 34 ks akátů, Třešně je nutno obrýti a některé suché větve vyříznouti.

 

Pokud se týče olší a akátů, bude možno část jich získati zdarma od Včelařského spolku v Hostivicích, v kterémžto směru jest již jednáno.

V. Chalupa

jednatel.

Za:

Ant. Kafka

předseda.

 

Dopis litovickému obecnímu úřadu z června 1937

 

V Litovicích dne 28. června 1937.

Obecnímu úřadu v Litovicích.

 

Sdružení zahrádkářů pro Litovice a okolí se ve své členské schůzi jednomyslně rozhodlo požádati Vás o propůjčení buď zdarma, nebo za malý uznávací poplatek na delší dobu obecní pozemek v Litovicích, na kterém by se dalo zříditi dětské hřiště.

Dětské hřiště je v Litovicích nezbytné. Chceme se postarati o jeho náležité vybavení a uspořádání a dovolujeme si Vás proto zdvořile požádati o laskavou podporu v tomto směru.

Jsme přesvědčeni, že neodmítnete této naší žádosti v zájmu zdejší dětské drobotiny.

V. Chalupa

jednatel.

Za:

Ant. Kafka

předseda.

 

Prameny

Spolkový katastr

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Litovice, karton 21

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sdružení zahrádkářů Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003