Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 111. část

 

 

Stalo se před 100, 90 a 80 lety:
Arcibiskupské vizitace a biřmování v Hostivici

(HM 5/2018)

 

K životu každé farnosti patřily a patří i vizitace – návštěvy vyšších duchovních. Hostivici nenavštěvoval jen libocký vikář jako nejbližší nadřízený hostivického faráře, ale většinou jednou za deset let proběhla i generální vizitace pražského arcibiskupa, případně pražského světícího biskupa. Takovými návštěvníky byli na konci 19. a začátku 20. století pražský arci­biskup a kardinál Bedřich Schwarzenberg 17. července 1880, pražský arci­biskup a kar­dinál František de Paula 23. května 1892, pražský arci­biskup Lev SkrbenskýHříště 25. května 1905, pražský arcibiskup Pavel Huyn 24. dubna 1918, pražský světící biskup Jan Sedlák 24. dubna 1928 a pražský arcibiskup a kardinál Karel Kašpar 12. října 1938. V této části seriálu Stalo se před… se podíváme podrobněji na vizitace v letech 1918, 1928 a 1938.

První vizitace, které se budeme věnovat, proběhla na sklonku první světové války, v dubnu 1918. Pražský arcibiskup Pavel hrabě Huyn se ujal svého úřadu v prosinci 1916, předtím byl 12 let brněnským biskupem. Po vzniku Československa v říjnu 1918 Huyn odjel ze země a v roce 1919 ho ve funkci nahradil František Kordač. Vizitace v Hostivici tedy proběhla během poměrně krátkého Huynova arcibiskupského působení.

Vizitace bývaly oznámeny dopředu a před každou z nich se farář hodně věnoval opravám kostela. Před návštěvou v dubnu 1918 tomu nebylo jinak, i když válečné poměry a všeobecný nedostatek přípravy ztěžovaly. Farář Jan Novotný zapsal do farní pamětní knihy o přípravách na vizitaci toto:

 

 

Jakmile bylo jisto, že zde se bude konati Generální visitace, konal farář radostně přípravy k důstojnému uvítání Jeho knížecí Milosti. Na jeho žádost povolil c. a k. patronátní úřad zevnější opravu chrámu Páně. Mnoho omítky po poslední opravě zase opadalo, zvláště na věži byly patrné rozsáhlé plochy opadané omítky. Ač doba nynější jest zvláště tísnivá a materiálie docela skoro scházejí a práce řemeslníků drahá, přece opravy se provedou. Uvnitř malba kostelní byla opravena, práci ku spokojenosti provedl malíř František Šorf z Kralup nad Vltavou. Všecky oltáře i kazatelnu opravil pozlacovač z Prahy Kostečka za 1 290 K. Týž mistr pražský pozlatil a opravil žerdě k baldachýnu, novou látku na baldachýn připravily sestry Milosrdné sv. Karla Bor. V Řepích. Tytéž ctihodné sestry dodaly ještě pro kostel nový mešní ornát černé barvy za 200 K, novou křestní štolu, lněné rochetky pro ministranty, bursu ku zaopatřování nemocných. Také se postaraly o nové roucho pro sochu představující sv. Simplicii, v níž jsou uloženy svaté ostatky této světice.

 

O vlastní vizitaci je zapsáno poměrně málo. Víme, že se jí kromě arcibiskupa a faráře zúčastnili vrchní správce c. k. velkostatku Václav Rosam z Jenče jako patronátní komisař, kladenský okresní hejtman Šlechta, starostové přifařených obcí (tj. Hostivice, Litovic, Jenče a Sobína) a velitel hostivické zbrojnice plukovník Augustin Schweida. Druhá kniha biřmovaných hostivické farnosti vedená v letech 1880 až 1939 nám prozrazuje, že součástí vizitace bylo – jako obvykle – i biřmování. Biřmování je svátost, kterou může přijmout od biskupa jednou za život každý pokřtěný člověk po dosažení věku, kdy už užívá rozum. Svátost se uděluje pomazáním olejem na čelo a dalšími úkony. Každý biřmovaný si zvolil své biřmovací jméno a ke slavnosti měl svého kmotra. Při vizitaci v dubnu 1918 bylo biřmováno 159 mužů a 390 žen ze všech přifařených obcí. Arcibiskup Huyn se rovněž podepsal do farní pamětní knihy. Po skončení vizitace navštívil na žádost plukovníka Schweidy i zemskou zbrojnici, kde se vyráběly ruční granáty. Při prohlídce byl fotografován, jak za deště prochází zbrojnicí s průvodem krytým deštníky, snímek ale není k dispozici, i když býval založen ve farní kronice.

Součástí vizitace mělo být i posvěcení sochy Nejsvětějšího srdce páně, na jejíž zhotovení uvolnil c. k. velkostatek 300 korun. Řezbář Kostečka však práci nestihl a sochu dodal až den po vizitaci. Farář proto při vizitaci v Ořechu požádal arcibiskupa o další návštěvu a o její průběh popsal ve farní pamětní knize takto:

 

 

Jeho Milost slíbil, že následující neděli, která již padla do května, odpoledne přijede ze Stodůlek a sochu Srdce Páně posvětí, aby splnil svůj slib. Rázem 6. hodiny odpoledne v neděli přihrčel automobil a četně shromážděný lid přivítal svého Arcipastýře. S průvodem kněží a družiček kráčel Nejdůstojnější Arcipastýř a na oltáři pod kazatelnou sv. Vojtěchu zasvěcenému postavenou sochu Nejsvětějšího Srdce Páně posvětil, přičemž celá osada Hostivická Božskému Srdci Páně se zasvětila při krásné pobožnosti, která spojena byla i s první Pobožností Májovou, jak každoročně od více let tato májová pobožnost v chrámu Páně farním v Hostivici konána bývá. Jeho Milost vida chrám Páně lidem přeplněný a ku slavnosti zvlášť vyzdobený, byl mile dojat a dítkám medajlky rozdával, pak s celou osadou mile se rozloučil.

 

Další vizitace proběhla přesně deset let po předchozí, 24. dubna 1928. Nevedl ji tentokrát arcibiskup, ale světící biskup Jan Sedlák. Farář Jan Novotný si ve farní pamětní knize posteskl, že návštěva byla ohlášena až začátkem roku 1928, tedy pozdě na to, aby bylo možné kostel dobře připravit. Na patronátní účet, tj. na náklady Ředitelství československých státních statků, mohl nakupovat pro kostel jen do 20 Kč a víno, olej, svíce a kadidlo platil většinou ze svého. Před vizitací bylo povoleno jen pořízení nových slavnostních rouch, oprava kostela a fary naštěstí proběhla v roce 1925. Zpráva o přípravě vizitace je posledním zápisem faráře Novotného do farní pamětní knihy, přestože zde farář setrval až do roku 1937. Vlastní průběh vizitace tak není zaznamenán. Z knihy biřmovaných můžeme zjistit, že při vizitaci bylo biřmováno celkem 324 věřících, a to nejen z farnosti, ale i z Chýně či z Hořelice (nyní část Rudné).

Poslední vizitace před druhou světovou válkou se uskutečnila 12. října 1938 a vedl ji pražský arcibiskup a kardinál Karel Kašpar. Farnost po odchodu faráře Novotného administroval kaplan František Samec, nový farář Václav Hájek byl ustanoven až v listopadu 1939 (nastoupil ve věku 30 let, po dlouhé době to byl první mladší farář v Hostivici – farář Sirůček skončil ve věku 79 let, Novotnému v roce 1937 bylo 78 let). Vizitace není ve farní pamětní knize vůbec zapsána. Podle knihy biřmovaných tentokrát při vizitaci biřmoval kardinál Kašpar 187 věřících a pomocný biskup pražský Antonín Eltschkner 236 věřících.

Zpracováno s využitím knih z fondu Římskokatolický farní úřad Hostivice uloženého ve Státním okresním archivu Praha-západ. Pamětní kniha a kniha biřmovaných jsou zveřejněny v přepisu na webu Hostivické historie v řadě F Pramenů k hostivické historii.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 111. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003