Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 83. část

 

 

Stalo se před 120 lety:
Závody secích strojů v Litovicích

(HM 4/2015)

 

Tachlovické panství, k němuž patřily i hospodářské dvory v Hostivici a v Litovicích, vlastnil jako svůj soukromý majetek císař František Josef I. Sám Hostivici nikdy nenavštívil, ale často sem zajížděl jeho syn, korunní princ Rudolf (v tomto seriálu jsme se Rudolfovým návštěvám Hostivice věnovali v prosinci 2011). Blízkost Prahy a císařovo vlastnictví panství způsobilo, že se na polích v okolí Hostivice několikrát předváděla nová zemědělská technika.

 

Závodům žacích strojů na přelomu července a srpna 1872, kterého se zúčastnil i toskánský arcivévoda Ludvík a kde vyhrál žací stroj anglické firmy „Samuelson a spol. v Banbury“, byl věnován díl tohoto seriálu otištěný v létě 2012.

 

Ve dnech 9. a 10. září 1913 pak Ústřední hospodářská společnost pro království České uspořádala u Litovic závody motorových pluhů. Inzerát v tisku byl zveřejněn česky, německy a francouzsky, vložné bylo stanoveno na 100 korun za jeden pluh a odměny pro vítěze tvořily medaile a diplomy zemědělské rady pro království České a Ústřední hospodářské společnosti pro království České. Podle zprávy v Národních listech ze 7. července 1913 bylo již v té době předběžně přihlášeno 14 závodníků. Zpráva v Národních listech z 31. srpna 1913 upřesnila, že závody začínají 9. září v půl desáté a pokračují ve tři hodiny odpoledne, následující den se soutěží pouze dopoledne na svahovitém poli. Pro návštěvníky byl vstup volný a o občerstvení bylo postaráno. K závodění se nakonec přihlásily následující firmy: banka „Bohemia“ v Praze s motorovým pluhem „Stock“, International Harvester Company z Vídně, J. E. Knecht z Pešti jako zástupce firmy John Deere, Gustav PóhlGössnitzu, Hoffherr-Schrantz-Clayton-Schuttleworth Praha s traktorem „Hart-Parr“, Centralbank für Handel und Industrie z Pešti s traktorem „Big Four“, První česko-moravská továrna na stroje z Prahy, Vilém Michl ze Slaného, Rakouská továrna motorových pluhů Laurin & Klement – R. Bächer z Mladé Boleslavi, Münchner Motorenfabrik-München-Sending z Mnichova, Kyffhäuserhütte  Arternu a J. L. Case Threshing Maschine Co. z Pešti. Zprávu o výsledcích závodů se mi zatím nepodařilo v novinách najít.

 

V tomto pokračování seriálu Stalo se před… ale připomínáme hlavně výročí závodů secích strojů, které se konaly v Litovicích v dubnu 1895, tedy před 120 lety. Oznámení o závodech zveřejněné s velkým předstihem 11. srpna 1894 v Národní politice znělo takto:

 

Konkurence secích strojů v Litovicích u Prahy. Ústřední společnost hospodářská ve srozumění s c. a k. řiditelstvím nejv. soukromých a rodinných statků za doby jarní setby r. 1895 na velkostatku tachlovickém, a sice při hosp. správě v Litovicích, stanice pražsko-duchcovské dráhy mezinárodní konkurenci secích strojů obilních a řepních, jíž se účastniti mohou obilní secí stroje řádkové jak pro rovné tak i pahrbkovité půdy a řepní secí stroje k setí na plocho neb do hrůbků s rozmetadlem hnojiv neb bez něho, jakož i s přístrojem špetkovacím nebo bez něho. Při konkurenci zkoušeti a posuzovati se bude konstrukce, provedení a hmota, jakož otáčky secího přístroje, výkon stroje na poli a setba po svém vzejití. Zkoušení soustavy, provedení, hmoty, jakož i zkoušky s otáčkami secích strojů započnou 1. února 1895 na výstavišti v Bubenči. Po vykonaných předběžných zkouškách odvezeny budou secí stroje nákladem společnosti na pole pokusné do Litovic, odkud po ukončené konkurenci dopraveny budou k výstavnímu trhu hospodářskému. Semeno, jakož i superfosfát ku zkouškám uvolilo se dodati c. a k. řiditelství nejv. soukromých a rodinných statků v Praze. Přihlášky přijímá ústřední hospodářská společnost nejpozději do 31. října t. r. Přihlašovací archy vydává kancelář společnosti. Ku provedení všech zkoušek zvolen jest zvláštní výbor z 9 zemědělců, 2 profesorů strojnictví vyšších hospodářských ústavů v Táboře a Libverdě a 1 inženýra. Výsledky konkurence shrnuty budou ve zvláštní obšírné zprávě, jež zejména obsahovati má popis výsledků práce strojů a pozorování při tom učiněná. Stroje, jichž výkony uznány budou výborem zkušebním za výborné, vyznamenány budou čestným diplomem. Jména vyznamenaných konkurentů prohlášena budou v prvý den výstavního trhu hospodářského r. 1895.

 

Podrobnější pokyny k závodům otiskly Národní listy 14. dubna 1895:

 

Závody secích strojů v Litovicích u Prahy. Hlavní zkouška secími stroji k závodům přihlášenými, jež pořádá Ústřední společnost hospodářská, koná se dne 17. dubna t. r. a v následujících dnech při dvoře litovickém, náležejícím k c. k. soukromému velkostatku tachlovickému v bezprostředním sousedství stanice Litovice pražsko-duchcovské dráhy. Před zkouškou samou sestoupí se především sbor soudcovský, aby určil slosováním parcely půdy pro jednotlivé stroje. Po slosování parcel rozdělí se sbor soudcovský ve tři skupiny, a sice: i. skupinu sestávající ze 4 členů, jež ustaví množství výsevu a zapíše výsledek do zvláštního formuláře; II. skupinu sestávající ze 3 členů, jež posuzovati bude stroje mezi sebou; III. skupinu sestávající ze 3 členů, jež zjistí potřebnou tažnou sílu dynamometrem a pozorovati bude čas, kterého bylo třeba při jízdě po rovině a při obracení stroje. Hlavní zkouška díti se bude dle pravidel výborem schválených setbou ječmena, ovsa a řepy. Osev ječmena vykoná se na poli rovném. Oves mimo to zasije se na poli rovném i pahorkovitém. Řepa síti se bude všemi způsoby osevu jenom na rovině. V případě, že by hlavní zkouška pro nepříznivé počasí odložiti se měla, budou o tom členové a konkurrenti telegraficky zpraveni.

 

O vlastním průběhu soutěže se mi zatím nepodařilo získat žádnou zprávu, ale ohlas na soutěž je přesto k dispozici: v Národní politice z 8. března 1896 vyšel inzerát výrobce, který odkazuje na úspěch při litovických závodech:

 

Tři soutěže zemědělské techniky, které proběhly na území Hostivice v průběhu posledních čtyř desetiletí Rakousko-Uherska, ukazují zájem tehdejší společnosti o zemědělství a o zavádění nových strojů. Ty si mohly dovolit jen velkostatky, zatímco rolníci a menší hospodáři ještě hospodařili tradičně. Snad tím si lze vysvětlit, že ani jeden ze závodů není ani zmíněn v místních pramenech z té doby…

Článek byl zpracován s využitím novinových článků dostupných v projektu Národní knihovny ČR Kramerius (http://kramerius.nkp.cz).

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 83. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003