image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 11. června 1909

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 11. června 1909 za přítomnosti podepsaných a s následujícím pořadem

 

1. Předložení obecních účtů o příjmech a vydání obce Hostivice za rok 1908, tyto byly všestranně prozkoumány v jednotlivých položkách a schváleny s přirážkou patnáct procent.

 

2. Předložen rozpočet o příjmech a vydání obce Hostivice na rok 1909, tento prozkoumán a schválen a přirážka pro rok 1909 stanovená 40 %, slovy čtyřicet procent ke všem přímým daním vyjímaje daň osobní.

 

3. K žádosti hasičského sboru v Hostivici o zaplacení 140 korun za obleky usneseno dáti letos 70 korun s připomenutím, že druhá splátka se dá příštím rokem s tou podmínkou, bude-li dob. sbor hasičský konati hasičská cvičení, by se mužstvo zdokonalilo ve výcviku.

 

4. Za obecního strážníka zvolen byl dosavadní polní hlídač Josef Procházka a služné mu o 10 korun zvýšeno a usneseno dáti ušíti oblek p. Dusíkovi.

 

5. K žádosti Josefa Veselého o kolovrátek usneseno, že mu obec příležitostně kolovrátek koupí, až se nějaký hodí, prozatím může, jsa sám, pracovati. Jan Novotný má se poukázati, že by se mu mohl dát byt s Čermákem.

 

6. Šutr ze skály má se dáti na cestu u pumpy, na cestu od mostku před farou ku panské cestě rovně a napravo.

 

7. Ohledně úpravy mostku u Poláčkovic usneseno nabídnouti okresnímu výboru, by mostek předělán pod okresní silnici a pod obecní cestu až do strouhy a by se rygol u čísla 19 a 104 zvýšil a mostky tamní by se odstranily a že by na tu úpravu věnovala 40 korun, když by okresní výbor opravu provedl a mostek i pod obecní cestou provedl.

 

8. Zároveň usneseno, by se požádal poštovní úřad zdejší, by ještě dne předcházejícího zprávy z meteorologické stanice ve Vídni obci podával, a sice prostřednictvím pošt. úřadu Kladenského, který by je na zdejší pošt. úřad pošt. vlakem o 4 ½ hodině odpoledne sem mohl zasílati.

 

Fr. Kubr, starosta, Kratochvíl, Ant. Vlček, Štěp. Šafařík, Karel Nerad, Josef Šafařík, Staněk, Jan Kohoutek, Václav Nykles, Frant. Dusík

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 11. června 1909

 

image003