ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 11. dubna 1910

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 11. dubna 1910 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem

 

1. Jednáno ohledně úpravy silnice a požádán p. správce, by tam dal jeden potah ku dovozu štěrku od Morávků na štět, což p. správec přislíbil, že jakmile bude s prací hotov a že řekne p. staviteli, by nám propůjčil jednoho zedníka ku zřízení rygolu.

 

2. Jednání ohledně prohlášení ohledně zřízení domácí lékárny u zdejšího lékaře a usneseno následovně: Když po dlouhém úsilí v obci naší lékař se usadil, dosvědčuje to skutečná potřeba lékařské pomoci v místě. Avšak pomoc tato jest bez významu, má-li nemocný od lékaře 1 ½ až 2 hodiny do lékárny pro lék. Poměr existence lékaře bez domácí lékárny je tak ohroženo, že by zde lékařskou praxi provozovati nemohl. Zároveň se prohlašujeme, že do lékárny v Dušníkách jest tak z ruky a cesta nepříhodná, že nikdo z obce do Dušník ani k lékaři ani pro lék nechodil.

 

3. Žádost místní školní rady v Jenči o souhlas ve příčině zřízení hospodářského kurzu v Jenči usneseno, že obec Hostivice se zřízením kurzu souhlasí.

 

4. K žádosti Václava Panušky o podporu usneseno dříve poměry jeho rodiny vyšetřiti.

 

5. Ohledně žádosti soc. demokratické strany o povolení hudby na 1. května usneseno této vyhověti.

 

6. Volný návrh p. Kozáka ohledně vyzvání majitelů pozemků, by na svých pozemcích zničili rozmáhající se myši, usneseno tak učiniti.

 

7. Volný návrh p. Kozáka o úpravě kanálku u parku a usneseno koupiti 20 až 25 ctm cementové roury 7 metrů dlouhé a kanálek upraviti a dle usnesení dřívějška do parku vždy uprostřed severní a východní strany.

 

8. Dále usneseno ku návrhu p. Kohoutka, by se vyzval Frant. Trýba, by předložil parc. plán, by na prodaných od něho pozemků stavěti se mohlo, jinak se stavěti nedovolí, a aby se vyzvala sl. Ritžchlová, by z pozemku patřícího obci a jí užívaného platila uznávací činži, jinak se nařídí stavby na obecním pozemku postavené odstraniti.

 

9. Ohledně přípisu okresního výboru v Unhošti, že podmínka stanovená obci okresem, že pozemek ubraný z pole zase jinde v té velikosti v pole upraviti, usneseno na podmínce té setrvati an by jinák by se bral kámen nahoře pole a spodní kámen by se nechal.

 

10. K návrhu představenstva usneseno, že p. Šimek neodevzdal při prodeji stavebního místa p. Panuškovi díl na ulici patřící obci, jak dle povolené parcelace povinen byl, další stavby na pozemku p. Šimkem prodaných dále nepovolovati.

 

 

Staněk, Josef Vlasák, Frant. Dusík, Štěp. Šafařík, Karel Nerad, Václav Nykles, Josef Kozák, Josef Šafařík, Kohoutek Jan, Fr. Kubr, starosta

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 11. dubna 1910